Công ty TNHH MTV Sông Chu

Đăng ngày 01 - 07 - 2021
100%

Nội dung thông tin

Tệp đính kèm

Báo cáo thông tin cơ bản về doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Tải về

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021

Tải về

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

Tải về

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện SXKD năm 2020

Tải về

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2020

Tải về

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2020

Tải về

Báo cáo tài chính năm 2020

Tải về

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 5 năm 2016-2020

Tải về

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020

Tải về

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019

Tải về

Báo cáo đánh giá KQ SXKD hàng năm và 3 năm gần nhất (2017-2108-2019)

Tải về

BC kết quả thực hiện KHSXKD hàng năm và 3 năm (2016-2017-2018)

Tải về

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2019

Tải về

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2018

Tải về

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm 2019

Tải về

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm 2018

Tải về

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2019

Tải về

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2018

Tải về

Báo cáo quyết toán tài chính 6 tháng đầu năm 2020

Tải vể

Báo cáo tài chính năm 2019

Tải về

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019

Tải về

Báo cáo tài chính năm 2018

Tải về

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2019

Tải về

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2018

Tải về

<

Tin mới nhất

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Sông Mã(21/08/2021 4:57 CH)

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thanh Hóa(30/07/2021 3:57 CH)

Công ty TNHH MTV Sông Chu(01/07/2021 8:50 SA)

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thanh Hóa(10/06/2020 3:56 CH)

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã(10/06/2020 3:55 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°