https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/
http://ytethanhhoa.gov.vn/web/trang-chu/tin-hoat-dong/tin-hoat-dong-cua-don-vi/thong-bao-cap-nhat-thong-tin-moi-dich-benh-covid-19.html
 https://thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/2020-8-4/Huong-dan-cai-dat-ung-dung-app-Bluezone-va-Smart-Tiob820.aspx
http://stttt.thanhhoa.gov.vn/ebooks/index-h5.html

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°