LayYKien

 

Danh sách văn bản dự thảo trong hạn

Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết

Danh sách văn bản dự thảo hết hạn

Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết
Lấy ý kiến về Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành chính sách “Hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị làm việc ban đầu cho các tổ chức đoàn thể mới thành lập trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước” 09/06/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Thanh Hóa 04/06/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến về dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số biện pháp và chính sách nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh 26/10/2022 Chi tiết
Xin ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 03/07/2022 Chi tiết
Dự thảo Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 30/06/2022 Chi tiết
Dự thảo Quy định mức hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục theo quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 30/06/2022 Chi tiết
Xin ý kiến đóng góp dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Quyết định ban hành “Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa 18/03/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến việc đề nghị công nhận huyện Nông Cống đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. 28/10/2021 Chi tiết
lấy ý kiến việc đề nghị công nhận huyện Thiệu Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. 15/10/2021 Chi tiết
Lấy ý kiến về dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo 14/10/2021 Chi tiết
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá 02/09/2021 Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025 31/08/2021 Chi tiết
Công khai và lấy ý kiến nhân dân để đề nghị tặng thưởng Huân chương 24/08/2021 Chi tiết
Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Quyết định ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 31/05/2021 Chi tiết
Góp ý dự thảo Quyết định Ban hành quy định công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính; công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 14/04/2021 Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo và ban hành Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt 29/10/2020 Chi tiết
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của phần mềm tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tỉnh Thanh Hóa 10/12/2019 Chi tiết
Góp ý dự thảo Quyết định phân cấp, ủy quyền phê duyệt thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 18/10/2019 Chi tiết
Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo quyết định ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 29/07/2019 Chi tiết
Lấy ý kiến của nhân dân trên địa bàn tỉnh về việc đề nghị công nhận huyện Quảng Xương đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2018 31/12/2018 Chi tiết
Lấy ý kiến về dự thảo "Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa" 13/07/2018 Chi tiết
Lấy ý kiến vào dự thảo Quyết định thành lập BQL Cửa khẩu quốc tế Na Mèo 30/11/2014 Chi tiết

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1880 người đã bình chọn
°
1896 người đang online