LayYKien

Danh sách văn bản dự thảo trong hạn

Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Khung giá thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng không bằng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn trên địa bàn tỉnh 22/08/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh “Quy định về phân cấp, ủy quyền kiểm tra; công tác phối hợp triển khai kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” 18/08/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các nội dung khác 12/08/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc đánh giá kết quả thực hiện và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, cơ quan ngang sở, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố 11/08/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công... 09/08/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chí đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại các đô thị loại IV và loại V... 05/08/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 03/08/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi (cuộc thi), giải thưởng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể thao, khoa học và công nghệ, văn học, nghệ thuật... 27/07/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý hòa giải viên lao động, phân cấp quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (lần 2) 26/07/2024 Chi tiết

Danh sách văn bản dự thảo hết hạn

Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu văn hóa 12/07/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo Dự thảo Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tỉnh Thanh Hóa thực hiện 11/07/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định đổi tên Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thuộc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa 06/07/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các Chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT 03/07/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi Điều 2 Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2022 của UBND tỉnh 28/06/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo xây dựng Nghị quyết “Một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Thanh Hóa”. 23/06/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (lần 2) 18/06/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ bãi bỏ các Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 và Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa 13/06/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 2892/2009/QĐUBND ngày 26/8/2009 của UBND tỉnh 09/06/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo các văn bản ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh 04/06/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Thanh Hóa 25/05/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và hoạt động của hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 23/05/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc về việc “Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa" 19/05/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 09/04/2019 của UBND tỉnh 19/05/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến vào dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựngNghị quyết chính sách khuyến khích phát triển du lịch tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2025 – 2030 19/05/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết số 387/2021/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 của HĐND tỉnh và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh 17/05/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 12/05/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh 12/05/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo về Nghị quyết “bãi bỏ Nghị quyết số 115/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh" 09/05/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến “Dự thảo Quyết định Ban hành quy định hệ số quy đổi từ tấn sang mét khối (m3 ) khoáng sản nguyên khai (khoáng sản khai thác) đối với các mỏ khoáng sản làm nguyên liệu xi măng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” 09/05/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định định mức chi cho công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh 01/05/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 22/04/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo “Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của kèm theo Quyết định số 15/2022/QĐUBND ngày 05/5/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa 29/03/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho Trường Đại học Hồng Đức và Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 22/03/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo dự thảo Quyết định ban hành Quy định Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Thanh Hóa, thực hiện từ năm học 2024 - 2025 21/03/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến vào Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế... 20/03/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ đào tạo đối với từng nhóm đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 16/03/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4, Điều 5 của Quy định về trình tự, thủ tục đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 07/03/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về “ Sửa đổi mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 287/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh” 01/03/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh 23/02/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định về việc ban hành Thiết kế mẫu, thiết kế điển hình kiên cố hóa kênh mương nội đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 18/02/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn thêm đối với một số nhóm đối tượng tại các đơn vị thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội quản lý 16/02/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo về “Quy định định mức lập dự toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” 15/02/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến vào dự thảo Quyết định về việc phân cấp lập, phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 05/02/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành Quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 30/01/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 26/01/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định phân cấp và giao quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 19/01/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến vào dự thảo Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân cấp cho HĐND cấp huyện quyết định danh mục dự án đầu tư công, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công hằng năm... 27/12/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến về việc Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2024 -2025 08/12/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến về việc sửa đổi Mục 19.2, bảng phụ lục tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025 tỉnh Thanh Hóa kèm theo Nghị quyết số 176/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Thanh Hóa 08/12/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh 02/12/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến về Dự thảo Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 11/11/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến về Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành chính sách “Hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị làm việc ban đầu cho các tổ chức đoàn thể mới thành lập trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước” 09/06/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Thanh Hóa 04/06/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến về dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số biện pháp và chính sách nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh 26/10/2022 Chi tiết
Xin ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 03/07/2022 Chi tiết
Dự thảo Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 30/06/2022 Chi tiết
Dự thảo Quy định mức hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục theo quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 30/06/2022 Chi tiết
Xin ý kiến đóng góp dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Quyết định ban hành “Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa 18/03/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến việc đề nghị công nhận huyện Nông Cống đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. 28/10/2021 Chi tiết
lấy ý kiến việc đề nghị công nhận huyện Thiệu Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. 15/10/2021 Chi tiết
Lấy ý kiến về dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo 14/10/2021 Chi tiết
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá 02/09/2021 Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025 31/08/2021 Chi tiết
Công khai và lấy ý kiến nhân dân để đề nghị tặng thưởng Huân chương 24/08/2021 Chi tiết
Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Quyết định ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 31/05/2021 Chi tiết
Góp ý dự thảo Quyết định Ban hành quy định công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính; công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 14/04/2021 Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo và ban hành Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt 29/10/2020 Chi tiết
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của phần mềm tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tỉnh Thanh Hóa 10/12/2019 Chi tiết
Góp ý dự thảo Quyết định phân cấp, ủy quyền phê duyệt thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 18/10/2019 Chi tiết
Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo quyết định ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 29/07/2019 Chi tiết
Lấy ý kiến của nhân dân trên địa bàn tỉnh về việc đề nghị công nhận huyện Quảng Xương đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2018 31/12/2018 Chi tiết
Lấy ý kiến về dự thảo "Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa" 13/07/2018 Chi tiết
Lấy ý kiến vào dự thảo Quyết định thành lập BQL Cửa khẩu quốc tế Na Mèo 30/11/2014 Chi tiết

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
2015 người đã bình chọn
°
799 người đang online