100%

DANH MỤC CÁC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH THANH HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 13/2021/QĐ-UBND ngày  09/8/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

 

STT

Tên Báo cáo

Đối tượng thực hiện

Cơ quan nhận báo cáo

Tần suất

Văn bản quy phạm pháp luật quy định chế độ báo cáo

1

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ các hãng hàng không mở đường bay mới từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi các cảng hàng không trong nước và quốc tế theo Nghị quyết số 125/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Thanh Hóa

Sở Giao thông vận tải

UBND tỉnh

01 lần/năm

Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ các hãng hàng không mở đường bay mới từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi các cảng hàng không trong nước và quốc tế theo Nghị quyết số 125/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

2

Báo cáo tình hình thực hiện và hiệu quả ứng dụng kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cơ sở

+ UBND các huyện, thị xã, thành phố;

+ Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh;

+ Sở Khoa học và Công nghệ.

UBND tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp).

 

01 lần/năm

Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành “Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

3

Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến

 

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã; các cơ quan khác có sử dụng thiết bị truyền hình trực tuyến.

 

UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp)

 

01 lần/năm

Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

 

4

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 193/2019/ NQ-HĐND ngày 16/10/ 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách tín dụng, vốn cấp bù lãi suất và mức vốn sử dụng ngân sách tỉnh để thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; các đơn vị, doanh nghiệp thụ hưởng chính sách.

 

UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp).

 

01 lần/năm

Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định các biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 193/2019/NQ-HĐND ngày 16/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách tín dụng, vốn cấp bù lãi suất và mức vốn sử dụng ngân sách tỉnh để thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

 

5

Báo cáo tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ, thu hút cán bộ, giảng viên mới về công tác lâu dài tại Thanh Hóa

 

Phân hiệu trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa; Sở Y tế.

 

UBND tỉnh (qua Sở Y tế tổng hợp).

 

02 lần/năm.

 

Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định biện pháp thi hành chính sách hỗ trợ thu hút cán bộ, giảng viên mới về công tác lâu dài tại Thanh Hóa theo Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 và Nghị quyết số 238/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa.

6

Báo cáo kết quả thực hiện việc rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

 

Công ty Điện lực Thanh Hóa, Sở Công Thương.

 

UBND tỉnh (qua Sở Công Thương tổng hợp).

 

12 lần/năm và 01 lần/năm.

 

Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định quy trình thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

7

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao

 

UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

UBND cấp huyện; UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp).

 

01 lần/năm.

 

Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định các biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 192/2019/NQ-HĐND ngày 16/10/2019 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025.

 

8

Báo cáo tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container đi quốc tế qua cảng Nghi Sơn Thanh Hóa

 

Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

 

UBND tỉnh

 

01 lần/năm.

 

Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container đi quốc tế qua cảng Nghi Sơn Thanh Hóa, theo Nghị quyết số 166/2019/NQ-HĐND ngày 04/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
2015 người đã bình chọn
°
976 người đang online