Danh sách các trường hợp đang vi phạm luật đất đai

100%

Thực hiện quy định tại Luật đất đai năm 2013, các văn bản quy định thi hành, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và của Chủ tịch UBND tỉnh. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 654/STNMT-TTr ngày 02/02/2023 về việc tiếp tục thực hiện công khai và gỡ bỏ thông tin công khai vi phạm pháp luật đất đai đối với các trường hợp vi phạm đất đai. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng danh sách các trường hợp đang vi phạm pháp luật đất đai, cụ thể như sau:

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1764 người đã bình chọn
°
7290 người đang online