Danh sách các trường hợp vi phạm luật đất đai

100%

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4185/UBND-NN ngày 02/4/2021, của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1430/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 29/3/2021 về việc tiếp tục thực hiện công khai và gỡ bỏ thông tin công khai vi phạm pháp luật đất đai đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1765/STNMT-TTr ngày 09/3/2022, Công văn số 2344/STNMT-TTr ngày 25/3/2022 về việc tiếp tục thực hiện công khai và gỡ bỏ thông tin công khai vi phạm pháp luật đất đai đối với các trường hợp vi phạm đất đai. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng danh sách các trường hợp đang vi phạm pháp luật đất đai, cụ thể như sau:

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°