Lịch tiếp dân

Đăng ngày 09 - 01 - 2018
100%

UỶ BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TỈNH THANH HOÁ                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 09 /TB-UBND                               Thanh Hoá, ngày 08 tháng  01  năm 2018

                                       

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Thường trực UBND tỉnh năm 2018

 

   Thực hiện Luật Tiếp Công dân; Chủ tịch UBND tỉnh phân công lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh năm 2018 như sau:

TT

Người tiếp

Chức vụ

Ngày, tháng tiếp

1. Ông Lê Anh Tuấn Phó Chủ tịch UBND tỉnh 22 - 01 (thứ 2)
2. Ông Phạm Đăng Quyền Phó Chủ tịch UBND tỉnh 20 - 02 (thứ 3)
3. Ông Nguyễn Đức Quyền Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 20 - 3 (thứ 3)
4. Bà Lê Thị Thìn Phó Chủ tịch UBND tỉnh 20 - 4 (thứ 6)
5. Ông Nguyễn Đình Xứng Chủ tịch UBND tỉnh 21 - 5 (thứ 2)
6. Ông Lê Anh Tuấn Phó Chủ tịch UBND tỉnh 20 - 6 (thứ 4)
7. Ông Phạm Đăng Quyền Phó Chủ tịch UBND tỉnh 20 - 7 (thứ 6)
8. Ông Nguyễn Đức Quyền Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 20 - 8 (thứ 2)
9. Bà PCT Lê Thị Thìn  Phó Chủ tịch UBND tỉnh 20 - 9 (thứ 5)
10. Ông Nguyễn Đình Xứng  Chủ tịch UBND tỉnh 22 - 10 (thứ 2)
11. Ông Lê Anh Tuấn  Phó Chủ tịch UBND tỉnh 20 - 11 (thứ 3)
12. Ông Phạm Đăng Quyền  Phó Chủ tịch UBND tỉnh 20 - 12 (thứ 5)

           Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

          1. Trong phiên tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh năm 2018 phải có Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các ngành, đơn vị khác có liên quan (khi có yêu cầu).

          2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh phải sắp xếp lịch tiếp công dân định kỳ trong tháng có 01 ngày trùng với ngày tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:                                                               CHỦ TỊCH

- Ban Tiếp công dân Trung ương;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;   

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Văn phòng Tỉnh ủy;                                                                          

- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Văn phòng HĐND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;                            

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh;

- Lưu: VT, NC, TD.                                                                Nguyễn Đình Xứng (đã ký)

Ý kiến bạn đọc
    <

    Tin mới nhất

    Chỉ đạo điều hành

    Công khai gửi nhận văn bản

    °