Lịch tiếp dân

100%

THÔNG BÁO:

Lịch tiếp công dân của Thường trực UBND tỉnh năm 2021.

 

 TT

Người tiếp công dân

Chức vụ

Ngày, tháng tiếp

1

Ông Mai Xuân Liêm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

15 - 01 (thứ 6)

2

Ông Nguyễn Văn Thi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

15 - 02 (thứ 2)

3

Ông Lê Đức Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

15 - 3 (thứ 2)

4

Ông Đầu Thanh Tùng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

15 - 4 (thứ 5)

5

Ông Đỗ Minh Tuấn

Chủ tịch UBND tỉnh

17 - 5 (thứ 2)

6

Ông Mai Xuân Liêm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

15 - 6 (thứ 3)

7

Ông Nguyễn Văn Thi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

15 - 7 (thứ 5)

8

Ông Lê Đức Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

16 - 8 (thứ 2)

9

Ông Đầu Thanh Tùng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

15 - 9 (thứ 4)

10

Ông Đỗ Minh Tuấn

Chủ tịch UBND tỉnh

15 - 10 (thứ 6)

11

Ông Mai Xuân Liêm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

15 - 11(thứ 2)

12

Ông Nguyễn Văn Thi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

15 - 12 (thứ 4)

 

 

          Lịch tham gia tiếp công dân cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy năm 2021

 TT

Người tiếp công dân

Chức vụ

Ngày, tháng tiếp

1

Ông Mai Xuân Liêm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

15 - 01 (thứ 6)

2

Ông Nguyễn Văn Thi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

15 - 02 (thứ 2)

3

Ông Lê Đức Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

15 - 3 (thứ 2)

4

Ông Đầu Thanh Tùng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

15 - 4 (thứ 5)

5

Ông Đỗ Minh Tuấn

Chủ tịch UBND tỉnh

17 - 5 (thứ 2)

6

Ông Mai Xuân Liêm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

15 - 6 (thứ 3)

7

Ông Nguyễn Văn Thi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

15 - 7 (thứ 5)

8

Ông Lê Đức Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

16 - 8 (thứ 2)

9

Ông Đầu Thanh Tùng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

15 - 9 (thứ 4)

10

Ông Đỗ Minh Tuấn

Chủ tịch UBND tỉnh

15 - 10 (thứ 6)

11

Ông Mai Xuân Liêm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

15 - 11(thứ 2)

12

Ông Nguyễn Văn Thi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

15 - 12 (thứ 4)

 

Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Thanh Hóa

 

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°