Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII bước sang ngày làm việc thứ 2

Đăng ngày 09 - 07 - 2024
100%

Chiều 09/7/2024, dưới sự chủ tọa của các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, gồm: Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Tiến Lam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII tiếp tục bước sang ngày làm việc thứ 2 với phần tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Toàn cảnh kỳ họp trong ngày làm việc thứ hai.

Trước khi bước vào phiên chất vấn, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Việc lựa chọn nội dung chất vấn và người được chất vấn là những vấn đề được đông đảo cử tri và đại biểu quan tâm liên quan đến đời sống của Nhân dân và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sau khi phân tích, đánh giá kỹ lưỡng, HĐND tỉnh lựa chọn phần chất vấn đó là: Chất vấn Giám đốc Sở Tài chính về việc quản lý, sử dụng, phát huy hiệu quả tài sản công dôi dư còn nhiều hạn chế, nhất là trong việc xử lý tài sản công là các cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập thôn, xã, các đơn vị sự nghiệp công lập, trang thiết bị y tế, thiết bị giáo dục nghề nghiệp. Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Tài chính cho biết thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Kỳ họp tiến hành phiên chất vấn Giám đốc Sở Tài chính.

Chất vấn Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ được triển khai ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau; nhiều đề tài, dự án khoa học và công nghệ đã được ứng dụng, đem lại hiệu quả tích cực và phát huy tốt vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, việc đề xuất, tuyển chọn và giao cho các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ vẫn còn nhiều bất cập; vẫn còn không ít đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ sau khi đánh giá, nghiệm thu không được áp dụng vào thực tiễn, nếu có áp dụng thì hiệu quả không cao.

Các đại biểu đặt câu hỏi chất vấn tại kỳ họp.

Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết thực trạng, nguyên nhân và giải pháp để nâng cao hiệu quả, tính thiết thực của các đề tài, đề án, dự án khoa học và công nghệ sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2023.

Tiếp sau phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; HĐND tỉnh đã tiến hành chất vấn Giám đốc Sở Tài chính, thủ trưởng các ngành có liên quan.

Các đại biểu phát biểu tại kỳ họp.

Sau khi các đại biểu chất vấn, đồng chí Giám đốc Sở Tài chính; thủ trưởng các ngành có liên quan và đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trả lời chất vấn. Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng cho rằng: Tại phiên chất vấn các đại biểu đã nêu câu hỏi rất cụ thể, ngắn gọn, rõ ràng và bám sát chủ đề chất vấn, đi thẳng vào vấn đề và mang tính xây dựng, trách nhiệm cao; thể hiện vai trò, trách nhiệm và quyền giám sát của đại biểu HĐND. Các nội dung chất vấn của các đại biểu đã được đồng chí Giám đốc Sở Tài chính trả lời đúng trọng tâm, không né tránh.

Tiếp đó, HĐND tỉnh đã tiến hành chất vấn Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thủ trưởng các ngành có liên quan. Sau khi các đại biểu chất vấn, đồng chí Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và đồng chí Lê Đức Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trả lời chất vấn, giải trình làm rõ những vấn đề đại biểu nêu.

Kết luận các nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng cho rằng: Các đồng chí Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trả lời chất vấn, với tinh thần cầu thị và nghiêm túc, các đồng chí đã báo cáo với HĐND tỉnh tương đối đầy đủ về các vấn đề đại biểu chất vấn; nêu rõ thực trạng, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Đối với Sở Khoa học và Công nghệ, đồng chí nhấn mạnh: Để kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ; ngay sau kỳ họp, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung đó là: Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu về vai trò của khoa học và công nghệ đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và việc thực hiện các mục tiêu phát triển của từng ngành, lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu trả lời làm rõ thêm 1 số vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm tại kỳ họp.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025.

Đối với Sở Tài chính, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo sắp xếp tài sản công của tỉnh, Sở Tài chính, các ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh, triển khai có hiệu quả các giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập, đẩy nhanh việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý, quản lý tài sản công dôi dư hiện nay; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tế để làm tốt hơn trong đợt sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận 1 số nội dung tại kỳ họp.

Đối với UBND tỉnh, báo cáo, đề xuất các cơ quan Trung ương tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện xử lý tài sản công, như: kiến nghị Chính phủ sửa đổi Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP cho phù hợp với quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP; đề nghị Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn cụ thể đối với việc xử lý tài sản công dôi dư theo hình thức thu hồi thuộc các dự án đấu thầu dự án có sử dụng đất (như nhà văn hóa, trạm y tế...); các tài sản công dôi dư của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; có quy định về việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án bằng hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất khi trên đất có tài sản công; quy định về hình thức thanh lý, phá dỡ sau sắp xếp đối với các tài sản công; quy định đấu giá đất sau khi đã thanh lý tài sản trên đất...

Ngày 10/7, phiên họp bước sang ngày làm việc cuối với phần Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh quan tâm; đồng thời, phát biểu một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về điều hành trong 6 tháng cuối năm 2024. Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết và Bế mạc kỳ họp.

 

<

Tin mới nhất

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng(20/07/2024 6:51 CH)

Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2019-2024(19/07/2024 2:29 CH)

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận, quy định, quyết định...(16/07/2024 4:45 CH)

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 – 2029(15/07/2024 8:09 SA)

Bế mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII(10/07/2024 2:31 CH)

Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII bước sang ngày làm việc thứ 2(09/07/2024 5:39 CH)

Toàn văn bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ...(09/07/2024 8:14 CH)

Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII(09/07/2024 8:08 CH)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
2015 người đã bình chọn
°
964 người đang online