Danh sách các trường hợp vi phạm luật đất đai

100%

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4185/UBND-NN ngày 02/4/2021, của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1430/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 29/3/2021 về việc tiếp tục thực hiện công khai và gỡ bỏ thông tin công khai vi phạm pháp luật đất đai đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 10691/STNMT-TTr ngày 01/12/2021 về việc tiếp tục thực hiện công khai vi phạm pháp luật đất đai đối với các trường hợp vi phạm đất đai. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng danh sách các trường hợp đang vi phạm pháp luật đất đai và các trường hợp đã khắc phục xong vi phạm, cụ thể như sau:

TRƯỜNG HỢP ĐANG VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐỂ ĐĂNG CÔNG KHAI
 (Tính đến ngày 30/11/2021)
   
TT Tên tổ chức sử dụng đất có vi phạm Tên dự án giao đất, thuê đất Địa điểm Thời điểm vi phạm Diện tích vi phạm (m2) Nội dung, hình thức và mức độ vi phạm Kiến nghị xử lý vi phạm Kết quả xử lý vi phạm
Thời điểm đã xử lý Hình thức, mức độ xử lý
1 Công ty CP Xây dựng dịch vụ thương mại Nam Thanh Bắc Nghệ Khu dịch vụ tổng hợp hậu cần Mai Lâm, TX Nghi Sơn 14/10/2020 3305,9 Không sử dụng đất liên tục vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 VB 7505/STNMT-TTr ngày 30/10/2020 và VB 8377/STNMT-TTr ngày 03/12/2020 v/v cho gia hạn 24 tháng; Kết luận số 21/KLTT-STNMT ngày 27/7/2021  tháng 01/2021  QĐ 12/QĐ-BQLKKT ngày 08/01/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
2 Công ty TNHH Trần Mạnh Tiến Thành Khu thương mại đô thị Hải Bình, TX Nghi Sơn 22/10/2020 11862,0 Không sử dụng đất liên tục vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 VB 7733/STNMT-TTr ngày 10/11/2020 và VB 8377/STNMT-TTr ngày 03/12/2020 v/v cho gia hạn 24 tháng; Kết luận số 40/KLTT-STNMT ngày 30/7/2021  tháng 01/2021  QĐ 13/QĐ-BQLKKT ngày 08/01/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
3 Công ty TNHH Xuân Thành Công Khu dịch vụ thương mại và khách sạn Xuân Thành Công Tĩnh Hải, TX Nghi Sơn 05/11/2020 10003,0 Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 VB 8375/STNMT-TTr ngày 03/12/2020 v/v cho gia hạn 24 tháng; Kết luận số 34/KLTT-STNMT ngày 29/7/2021  tháng 01/2021  QĐ 14/QĐ-BQLKKT ngày 08/01/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
4 Công ty TNHH đầu tư TM Tuấn Dũng  Kinh doanh khai thác chợ hải sản đầu mối Cảng cá Lạch Bạng 28/10/2020 8337,8 Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 VB 8376/STNMT-TTr ngày 03/12/2020 cho gia hạn 24 tháng; Kết luận số 23/KLTT-STNMT ngày 28/7/2021 tháng 01/2021 QĐ 20/QĐ-BQLKKT ngày 14/01/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
5 Công ty CP HTQ Việt Nam Khu tổ hợp dịch vụ HTQ Hải Bình, TX Nghi Sơn 06/11/2020 18663,7 Không sử dụng đất liên tục vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 VB 8443/STNMT-TTr ngày 04/12/2020 cho gia hạn 24 tháng; Kết luận số 173/KLTT-STNMT ngày 18/8/2021 tháng 12/2020 VB 145/UBND-NN ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
6 Công ty TNHH Đông Tiến Khu trụ sở, văn phòng điều hành Trúc Lâm, TX Nghi Sơn 02/12/2020 5588,4 Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 VB 8630/STNMT-TTr ngày 11/12/2020 cho gia hạn 24 tháng; Kết luận số 44/KLTT-STNMT ngày 30/7/2021  tháng 01/2021  QĐ 11/QĐ-BQLKKT ngày 08/01/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
7 Công ty TNHH đầu tư Nghi Sơn Việt Nam Nghi sơn offit Tĩnh Hải, TX Nghi Sơn 24/11/2020 10010,4 Không sử dụng đất liên tục vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 VB 8584/STNMT-TTr ngày 10/12/2020 cho gia hạn 24 tháng; Kết luận số 76/KLTT-STNMT ngày 06/8/2021  tháng 01/2021  QĐ 15/QĐ-BQLKKT ngày 08/01/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
8 Công ty TNHH Dịch vụ thương mại vận tải Phương Gầy Khu bến xe và Trạm dịch vụ thương mại tổng hợp Trúc Lâm, TX Nghi Sơn 10/11/2020 26542,0 Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 VB 8626/STNMT-ĐTT ngày 11/12/2020 và 172/STNMT-QLĐĐ ngày 11/01/2021 cho gia hạn 24 tháng; Kết luận số 05/KLTT-STNMT ngày 09/7/2021 tháng 11/2021 QĐ số 410/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 22/11/2021 cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng 
9 Công ty CP Xi măng Thanh Sơn Nhà máy xi măng Thúy Sơn, Ngọc Lặc 24/05/2021 357800,0 Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Công văn số 4131/STNMT-TTr ngày 26/5/2021 tháng 6/2019 QĐ 2084 ngày 03/6/2019 cho gia hạn. Ngày 28/8/2014, Thủ tướng có văn bản số 1592/TTg-KTN đồng ý điều chỉnh tiến độ một số dự án nhà máy xi măng trong quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, trong đó: hoãn triển khai dự án Xi măng Thanh Sơn. 
10 Công ty TNHH CBLS&XNK Thành Công Xưởng sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ P. Quảng Thành, TP. Thanh Hóa 27/03/2019 6525,0 Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Công văn số 2357/STNMT-TTr ngày 04/5/2019 tháng 6/2019 QĐ số 2084/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 cho Công ty được gia hạn 24 tháng
11 Công ty CP VNJ Trường trung học dân lập kỹ thuật Visco P. Quảng Thành, TP. Thanh Hóa 17/05/2019 125928,0 Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Công văn số 4368/STNMT-TTr ngày 29/7/2019 và Công văn số 4741/STNMT-TTTr ngày 14/8/2019 tháng 8/2019 VB 10930 ngày 22/8/2019 cho Công ty được gia hạn 24 tháng
12 Công ty CP Phát hành sách Thanh Hóa Trung tâm DVTM, văn hóa P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa   1734,0 Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64     UBND tỉnh có Công văn số 11450/UBND-CN ngày 03/8/2021 thống nhất tiếp tục thực hiện Dự án; đang giao các ngành xem xét đề nghị của Công ty về điều chỉnh thiết kế công trình.
13 Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Nguyễn Kim Trung tâm thương mại Nguyễn Kim Thanh Hóa KĐT Nam TP. Thanh Hóa 19/10/2018 22589,0 Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Công văn số 3791/STNMT-QLĐĐ ngày 02/7/2019 tháng 12/2018 QĐ số 2929/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 chấm dứt hiệu lực QĐ 5324 ngày 28/12/2018 v/v thu hồi đất của Công ty và cho Công ty được gia hạn 24 tháng
14 Công ty TNHH Hùng Mạnh Nhà máy cơ khí Thiệu Dương X. Thiệu Dương, TP. Thanh Hóa 25/10/2019 19477,0 Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Kết luận số 12/KLTT-STNMT ngày 25/10/2019 20/11/2019 VB 15876 ngày 20/11/2019 cho Công ty được gia hạn 24 tháng
15 Công ty cổ phần Môi trường Yên Định Trụ sở làm việc X. Định Long, H. Yên Định 25/07/2019 3928,0 Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Công văn số 4874/STNMT-TTr ngày 20/8/2019 tháng 8/2021 QĐ số 3394/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 v/v gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng
16 Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Xây dựng CIC Việt Nam Nhà máy sản xuất gạch không nung Đông Sơn, TX Bỉm Sơn 02/12/2020 6886,1 Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Kết luận số 13/KLTT-STNMT ngày 21/7/2021 tháng 8/2021 QĐ số 3094/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 v/v gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng
17 Công ty CP SX&TM Lam Sơn SX Vật liệu nung trang trí liên hợp giai đoạn 3 P. Lam Sơn, TX. Bỉm Sơn 15/05/2019 29887,0 Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Công văn số 2629/STNMT-TTr ngày 15/5/2019 tháng 5/2019 QĐ 1922/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 cho Công ty được gia hạn 24 tháng
18 Công ty CP Nhựa bao bì Trung Hiếu  Sản xuất nhựa và gia công cơ khí P. Lam Sơn, TX. Bỉm Sơn 17/05/2018 7700,0 Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Công văn số 4827/STNMT-TTr ngày 06/8/2018 tháng 8/2018 VB 9888 ngày 17/8/2018 v/v cho Công ty được gia hạn 24 tháng
19 Công ty cổ phần Tập đoàn Miền núi Tổ hợp khách sạn, nhà hàng TT. Ngọc Lặc, H. Ngọc Lặc 16/10/2019 8998,0 Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Công văn số 6701/STNMT-TTr ngày 01/11/2019 tháng 11/2019 QĐ số 4625/Q Đ-UBND ngày 07/11/2019 v/v gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng
20 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu và dịch vụ thương mại X. Thọ Xương, H. Thọ Xuân 16/03/2020 13735,0 Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 CV số 1641/STNMT-TTr ngày 16/3/2020 tháng 3/2020 VB 3678/UBND-NN ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
21 Công ty CP Intimex Việt Nam Xưởng chế biến thủy sản xuất khẩu X. Hoằng Trường, H. Hoằng Hóa 26/04/2019 10351,0 Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Tờ trình số 522/TTr-STNMT ngày 21/5/2019 tháng 5/2019 QĐ số 1944/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 cho gia hạn 24 tháng
22 HTX Dịch vụ Nông nghiệp Hoằng Hóa Khu Dịch vụ Nông nghiệp và môi trường Hoằng Hóa X Hoằng Lộc, H. Hoằng Hóa   7515,0 Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Công văn số 5496/SKHĐT-KTĐN ngày 15/10/2018 tháng 10/2018 VB 13362 ngày 24/10/2018 cho giãn tiến độ
23 Công ty TNHH Nam Thịnh Xưởng sản xuất hương đen X. Hoằng Thịnh, H. Hoằng Hóa   3157,0 Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Công văn số 7151/SKHĐT-KTĐN ngày 27/12/2018 tháng 01/2019 VB 173/UBND-THKH ngày 04/01/2019 Cho Công ty gia hạn 24 tháng đến 31/01/2021
24 Công ty CP ĐT&PT kinh tế bền vững Toàn Cầu Nhaà máy liên hợp chế biến gỗ xuất khẩu rừng bền vững Toàn Cầu X. Trung Hạ, huyện Quan Sơn 19/10/2018 30000,0 Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Công văn số 7432/STNMT-TTr ngày 15/11/2018 tháng 12/2018 QĐ số 4792/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 cho gia hạn 24 tháng đến 31/12/2020; gia hạn tiến độ tại Công văn số 3787/UBND-NN ngày 25/3/2021
25 Hợp tác xã công nghiệp Phú Thắng Dạy nghề và SXKD hàng thủ công mỹ nghệ cho trẻ mồ côi, khuyết tật TT Hậu Lộc, H. Hậu Lộc 18/01/2019 987,0 Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Công văn số 5600/STNMT-QLĐĐ ngày 19/9/2019; Tờ trình số 1056/STNMT-TTr ngày 15/10/2019 tháng 10/2019 QĐ số 4309/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 cho gia hạn 24 tháng đến 21/10/2021
26 Công ty TNHH May công nghiệp xây dựng công trình Hoàng Long  Xưởng sản xuất may công nghiệp X. Văn Lộc, H. Hậu Lộc 31/05/2019 900,0 Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Công văn số 6057/STNMT-TTr ngày 09/10/2019   UBND tỉnh đang xem xét việc gia hạn.
27 Công ty TNHH Viễn tin Thanh Hóa Khu thương mại hỗn hợp P. Đông Vệ, TP Thanh Hóa 25/5/2021 12360,1 Không sử dụng đất liên tục vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Kết luận số 04/KL-STNMT ngày 25/5/2021 tháng 11/2021 QĐ số 4702/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng 
28 Công ty Cổ phần Công nghệ Thọ Xuân Xưởng gia công, lắp ráp cơ khí Thọ Xuân X. Thọ Hải, H. Thọ Xuân 03/12/2021 10000,0 Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Kết luận số 43/KLTT-STNMT ngày 30/7/2021; Tờ trình số 1063/TTr-STNMT ngày 01/11/2021 tháng 11/2021 QĐ số 4703/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng 
29 Công ty Cổ phần phát triển nhà và bất động sản Ruby Group (trước kia là Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Công trình giao thông) Bảo tàng cổ vật Hoàng Long P. Đông Hương, TP Thanh Hóa 22/12/2020 13677,0 Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Kết luận số 41/KLTT-STNMT ngày 30/7/2021; Tờ trình số 1117/TTr-STNMT ngày 11/11/2021 tháng 11/2021 QĐ số 4695/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng 
30 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dũng Minh Khu dịch vụ nông nghiệp và vật liệu xây dựng Dũng Minh X. Quảng Bình, H Quảng Xương 29/01/2021 7110,4 Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Kết luận số 36/KLTT-STNMT ngày 29/7/2021; Tờ trình số 1111/TTr-STNMT ngày 09/11/2021 tháng 11/2021 QĐ số 4631/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng 
31 Công ty TNHH Vạn Liên Việt Khu cây xanh, văn hóa, thể dục thể thao P. Quảng Hưng, TP Thanh Hóa 29/01/2021 10535,0 Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Kết luận số 53/KLTT-STNMT ngày 03/8/2021; Tờ trình số 1119/TTr-STNMT ngày 11/11/2021 tháng 11/2021 QĐ số 4601/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng 
32 Công ty TNHH Trung Nam Dự án khu dịch vụ tổng hợp nhà hàng, khách sạn Trung Nam X Tân Trường, TX. Nghi Sơn 24/11/2020 13338,0 Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Kết luận số 08/KL-STNMT ngày 16/7/2021 tháng 11/2021 QĐ số 396/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 15/11/2021 cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng 
33 Công ty cổ phần Thành Nông Thanh Hóa Nhà
máy sản xuất và kinh doanh phân bón
X. Hoằng Xuân, H. Hoằng Hóa 23/12/2020 15080,8 Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Kết luận số 59/KLTT-STNMT ngày 04/8/2021; Tờ trình số 1097/TTr-STNMT ngày 04/11/2021 tháng 11/2021 QĐ số 4503/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng 
34 Công ty cổ phần Intimex Việt Nam Bãi đỗ xe và Khu nhà dịch vụ tổng hợp Intimex Sầm Sơn P. Trường Sơn, TP Sầm Sơn 20/01/2021 6760,7 Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Kết luận số 118/KLTT-STNMT ngày 13/8/2021; Tờ trình số 984/TTr-STNMT ngày 15/10/2021 tháng 10/2021 QĐ số 4179/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng 
35 Công ty TNHH MTV sản xuất đá Vạn Long  Nhà máy sản xuất gạch không nung và xưởng sản
xuất, chế biến đá làm vật liệu xây dựng
X. Yên Lâm, H. Yên Định 16/10/2020 29144,0 Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Kết luận số 207/KLTT-STNMT ngày 18/8/2021; Tờ trình số 978/TTr-STNMT ngày 13/10/2021 tháng 10/2021 QĐ số 4180/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng 
36 Công ty TNHH MTV Sản xuất và chế biến lâm sản Yến Hà Nhà máy sản xuất và chế biến gỗ TT Vân Du, H. Thạch Thành 13/11/2020; 10/8/2021 16982,0 Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Kết luận số 158/KLTT-STNMT ngày 16/8/2021; Tờ trình số 976/TTr-STNMT ngày 13/10/2021 tháng 10/2021 QĐ số 4140/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng 
37 Hợp tác xã Công nghiệp - Thương mại Thái Dương Nhà máy gạch không nung từ đất bằng POLYMER X. Hà Giang, H. Hà Trung 26/01/2021 8000,0 Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Kết luận số 39/KLTT-STNMT ngày 29/7/2021; Tờ trình số 963/TTr-STNMT ngày 12/10/2021 tháng 10/2021 QĐ số 4141/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng 
38 Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Ánh Dự án đầu tư xây dựng Công viên
vui chơi giải trí thanh thiếu niên, khu dịch vụ ăn uống, bãi đỗ xe
X. Đông Tân, TP. Thanh Hóa 01/08/2021 4445,5 Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Kết luận số 126/KLTT-STNMT ngày 13/8/2021; Tờ trình số 971/TTr-STNMT ngày 13/10/2021 tháng 10/2021 QĐ số 4113/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng 
39 Công ty cổ phần Thanh Tân Khu tìm hiểu văn hóa dân tộc Xứ Thanh P. Hàm Rồng, TP Thanh Hóa 30/12/2020 16339,2 Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Kết luận số 229/KLTT-STNMT ngày 07/9/2021; Tờ trình số 977/TTr-STNMT ngày 13/10/2021 tháng 10/2021 QĐ số 4132/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng 
40 Công ty TNHH
Dịch vụ Y tế ACA
Bệnh viện Đa khoa ACA-Bỉm Sơn P. Phú Sơn, TX Bỉm Sơn 12/10/2020 19000,0 Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Kết luận số 171/KLTT-STNMT ngày 18/8/2021; Tờ trình số 909/TTr-STNMT ngày 29/9/2021 tháng 10/2021 QĐ số 3929/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng 
41 Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại đa quốc tế Ánh Dương Khu thương mại  P. Hải Thượng, TX Nghi Sơn 11/10/2020 3246,0 Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Kết luận số 09/KL-STNMT ngày 16/7/2021 tháng 11/2021 QĐ 424/QĐ-BQLKKT ngày 29/11/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
42 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại NSCM Khu văn phòng, khách sạn và dịch vụ thương mại TT Tĩnh Gia, H. Tĩnh Gia 04/11/2020, 15/6/2021 2841,6 Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Kết luận số 15/KL-STNMT ngày 25/7/2021 tháng 11/2021 QĐ 424/QĐ-BQLKKT ngày 29/11/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
43 Công ty TNHH Châu Tuấn-Hải Thanh Nhà xưởng sản xuất bột cá và thu mua, chế biến hải sản P. Hải Thanh, TX. Nghi Sơn 21/01/2021 3360,0 Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Kết luận số 74/KL-STNMT ngày 06/8/2021 tháng 11/2021 QĐ 425/QĐ-BQLKKT ngày 29/11/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
44 Công ty cổ phần tập đoàn Tân Phục Hưng Xây dựng trạm dừng nghỉ và dịch vụ hậu cần quốc tế (giai
đoạn 1)
X. Tùng Lâm, TX. Nghi Sơn 19/01/2021 64470,1 Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Kết luận số 77/KL-STNMT ngày 06/8/2021 tháng 11/2021 QĐ 419/QĐ-BQLKKT ngày 26/11/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
45 Công ty Cổ phần khí hóa lỏng Nghi Sơn Nhà máy sang chiết nạp Gas (LPG), giai đoạn 1 P. Mai Lâm, TX Nghi Sơn 19/3/2020 8868,2 Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Kết luận số 11/KL-STNMT ngày 16/7/2021 tháng 11/2021 QĐ 418/QĐ-BQLKKT ngày 26/11/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
46 Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại Viết Hoa Nhà máy sản xuất thép 1 ly, sản xuất gia công hàng cơ khí, thiết bị máy móc, các hoạt động dịch vụ phục vụ khu công nghiệp và Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn P. Tĩnh Hải, TX. Nghi Sơn 22/12/2020, 08/01/2021 22892,0 Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Kết luận số 149/KL-STNMT ngày 15/8/2021 tháng 11/2021 QĐ 420/QĐ-BQLKKT ngày 26/11/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng

 

TRƯỜNG HỢP ĐĂNG CÔNG KHAI VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI ĐÃ KHẮC PHỤC XONG VI PHẠM
 (Tính đến ngày 30/11/2021)
   
TT Tên tổ chức sử dụng đất có vi phạm Tên dự án giao đất, thuê đất Địa điểm Đã đăng công khai vi phạm Kết quả khắc phục vi phạm
Thời điểm vi phạm Diện tích vi phạm (m2) Nội dung, hình thức và mức độ vi phạm Kết quả xử lý vi phạm Ngày đăng công khai Thời điểm khắc phục xong vi phạm Nội dung, hình thức khắc phục vi phạm
1 Ngân hàng Công thương Thanh Hóa - Chi nhánh Bỉm Sơn Trung tâm thương mại  P. Ngọc Trạo, TX. Bỉm Sơn 09/02/2018 3.460,0 Chậm tiến độ đầu tư VB 1652 ngày 09/02/2018 cho gia hạn. Tỉnh có VB cho chuyển nhượng DA 20/11/2019   CV 11664/UBND-NN ngày 04/9/2019 của UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho chuyển nhượng DA sang Công ty TNHH TM Khâm Huế. CV 7674/UBND-THKH đồng ý cho Công ty hoàn chỉnh hồ sơ XD
2 Ngân hàng Công thương Thanh Hóa - Chi nhánh Sầm Sơn Xây dựng Trung tâm đa chức năng  P. Bắc Sơn, TP. Sầm Sơn 23/02/2018 7.603,0 Chậm tiến độ đầu tư VB 1912 ngày 23/02/2018 cho gia hạn, khỏi công trước 30/9/2018. 20/11/2019    Do thực hiện chủ trương thoái vốn đầu tư ngoài ngành nên dự án không được triển khai. Ngân hàng đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Công ty CP Tập đoàn Thịnh Phát. Hiện nay Công ty CP Tập đoàn Thịnh Phát đang hoàn chỉnh hồ sơ xây dựng công trình Trung tâm đa chức năng; UBND tỉnh đã có Công văn số 15974/UBND-CN ngày 13/11/2020 đồng ý cho Công ty hoàn chỉnh hồ sơ; tiến độ xây dựng 2 năm kể từ khi được cấp giấy phép xây dựng.
3 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển dự án Hà Nội Trung tâm thương mại và Công viên văn hóa Bến Sung  TT Bến Sung, H. Như Thanh 30/10/2018 9.459,0 Chậm tiến độ đầu tư VB 13649 ngày 30/10/2018 cho tiếp tục đầu tư, hoàn thành 18 tháng; kết luận thanh tra số 135/KLTT-STNMT Thanh Hóa, ngày 15/8/2021 20/11/2019   DA sẽ hoàn thành đầu tư xây dựng trong thời gian tối đa 01 năm kể từ khi dự án Khu du lịch sinh thái Bến En bắt đầu khởi công xây dựng; được UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý tại Công văn số 5375/UBND-CN ngày 29/4/2020
4 Công ty Thương mại và Du lịch Thiên Long Khu du lịch sinh thái và ẩm thực X. Cẩm Lương, H. Cẩm Thủy Tháng 11/2017 14.350,0 Chậm tiến độ đầu tư VB 312 ngày 09/01/2018 cho tiếp tục đầu tư 20/11/2019 Tháng 6/2019 Hoàn thành dự án
5 Công ty TNHH Đức Cường Làm bãi chứa cát và vật liệu xây dựng X. Hà Lâm, H. Hà Trung   18.756,0 Chậm tiến độ đầu tư       Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra và có Tờ trình số 1335 ngày 25/12/2019 về đề nghị UBND tỉnh bãi bỏ QĐ 289/QĐ-UBND ngày 19/01/2012 của UBND tỉnh về cho Cty thuê đất
6 Công ty Cổ phần Môi trường 27-7 Bệnh viện Đa khoa Lam Sơn X. Thọ Xương, H. Thọ Xuân Tháng 12/2018 41975,0 Chậm tiến độ đầu tư QĐ số 5245/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng  Tháng 9/2021 Tháng 10/2021 UBND tỉnh đã có Công văn số 16341/UBND-CN ngày 18/10/2021, giao Sở Tài nguyên và Môi trường 
tham mưu, thực hiện việc hủy bỏ: Quyết định số 3897/QĐ-UBND ngày
09/10/2018 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Môi trường 27-7 tại X. Thọ Xương, H. Thọ Xuân; Quyết định số 5245/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án Bệnh viện Đa khoa Lam Sơn và việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mã số BH065036 đã cấp cho Công ty Cổ phần Môi trường 27-7 không đúng quy định của pháp luật

 

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°