Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
441 người đã bình chọn
397 người đang online
 • Thực hiện Công văn số 14487/UBND-CN ngày 15/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương cấp phép khai thác đất san lấp tại xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân của Công ty TNHH Đại Phong Vân. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 27/TB-STNMT ngày 10/01/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin toàn văn Thông báo số 27/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 13238/UBND-CN ngày 16/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc gia tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương cấp phép khai thác đất san lấp tại xã Xuân Khang, huyện Như Thanh của Công ty TNHH Vận tải và Xây dựng Huy Hoàng. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 848/TB-STNMT ngày 26/12/2016 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin toàn văn Thông báo số 848/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 12705/UBND-CN ngày 02/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương cấp giấy phép và thăm dò mở rộng mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định của Công ty TNHH Kiên Ngọc Thành. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 775/TB-STNMT ngày 05/12/2016 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin toàn văn Thông báo số 775/TB-STNMT ngày 05/12/2016 nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 12625/UBND-CN ngày 01/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương thăm dò, khai thác đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hưng Hào. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 776/TB-STNMT ngày 05/12/2016 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin toàn văn Thông báo số 776/TB-STNMT ngày 05/12/2016 nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 13506/UBND-CN ngày 23/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao xem xét đề nghị của Công ty Thành Công xin thăm dò, khai thác đất san lấp và tận thu giàu silic làm phụ gia xi măng ở phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 781/TB-STNMT ngày 06/12/2016 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin toàn văn Thông báo số 781/TB-STNMT ngày 06/12/2016 nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 11889/UBND-CN ngày 17/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao tham mưu giải quyết đề nghị chấp thuận chủ trương thăm dò, khai thác đất san lấp và thu hồi đất, cát giàu silic làm phụ gia xi măng tại xã Phú Lâm, huyện Tĩnh Gia của Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản Sơn Hà. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 787/TB-STNMT ngày 06/12/2016 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin toàn văn Thông báo số 787/TB-STNMT ngày 06/12/2016 nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 13440/UBND-CN ngày 22/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương cho phép khai thác các điểm mỏ đá nhỏ lẻ tại sông Âm, đoạn qua xã Phùng Minh và xã Phúc Thịnh, huyện Ngọ Lặc của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Sơn Vũ. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 788/TB-STNMT ngày 06/12/2016 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin toàn văn Thông báo số 788/TB-STNMT ngày 06/12/2016 nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 11699/UBND-CN ngày 12/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao tham mưu đề nghị cấp phép khai thác các điểm mỏ cát nhỏ lẻ trên địa bàn xã Xuân Cao và xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân của Công ty TNHH Khai thác khoáng sản Bình Đức. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 790/TB-STNMT ngày 06/12/2016 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin toàn văn Thông báo số 790/TB-STNMT ngày 06/12/2016 nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 13011/UBND-CN ngày 10/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương thăm dò, khai thác đất san lấp và thu hồi đất giàu silic làm phụ gia xi măng tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn của Công ty TNHH Tiến Chung. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 770/TB-STNMT ngày 02/12/2016 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin toàn văn Thông báo số 770/TB-STNMT ngày 02/12/2016 nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 12453/UBND-CN ngày 28/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao tham mưu giải quyết đề nghị chấp thuận chủ trương thăm dò, khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát của Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Hùng Lộc. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 757/TB-STNMT ngày 28/11/2016 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin toàn văn Thông báo số 757/TB-STNMT ngày 28/11/2016 nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 12626/UBND-CN ngày 01/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương thăm dò, khai thác đất san lấp và thu hồi đất giàu sắt làm phụ gia xi măng tại xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn của Công ty TNHH Thương mại Thuận Lợi. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 752/TB-STNMT ngày 24/11/2016 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin toàn văn Thông báo số 752/TB-STNMT ngày 24/11/2016 nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 12760/UBND-CN ngày 03/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Giao xem xét đề nghị của Công ty Minh Thành TH xin thăm dò, khai thác đất giàu sắt cung cấp cho Công ty Long Sơn làm phụ gia xi măng ở xã Thành Thọ và xã Thành Vân, huyện Thạch Thành. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 731/TB-STNMT ngày 21/11/2016 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin toàn văn Thông báo số 731TB-STNMT ngày 21/11/2016 nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 11825/UBND-CN ngày 14/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Giao tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương thăm dò, khai thác đất san lấp và tận thu đất giàu sắt làm phụ gia xi măng tại xã Thành Tân, huyện Thạch Thành của Công ty TNHH Vận tải và Xây dựng Hoàng Mai. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 726/TB-STNMT ngày 18/11/2016 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin toàn văn Thông báo số 726TB-STNMT ngày 18/11/2016 nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 13130/UBND-CN và 13131/UBND-CN ngày 14/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về đăng tải thông tin cấp phép thăm dò cát, sỏi tại thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 725/TB-STNMT và 727/TB-STNMT ngày 18/11/2016 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin toàn văn Thông báo số 725/TB-STNMT và 727/TB-STNMT ngày 18/11/2016 nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 12899/UBND-CN ngày 08/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đăng tải thông tin việc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại tổng hợp Quang Tuấn xin chủ trương cấp phép khai thác đất san lấp tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 706/TB-STNMT ngày 14/11/2016 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin toàn văn Thông báo số 706TB-STNMT ngày 14/11/2016 nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 12703/UBND-CN ngày 02/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc cấp phép thăm dò mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 700/TB-STNMT ngày 09/11/2016 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin toàn văn Thông báo số 700/TB-STNMT ngày 09/11/2016 nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

1 2 

Văn bản mới

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°