Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
536 người đã bình chọn
2049 người đang online
 • Thực hiện Công văn số 6137/UBND-CN ngày 02/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc đăng tải thông tin lựa chọn nhà đầu tư cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại khu vực Doanh nghiệp tư nhân Tân Hải xin mở rộng thuộc xã Hà Tân, huyện Hà Trung. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 444/TB-STNMT ngày 14/6/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 444/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 6034/UBND-CN ngày 01/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc đăng tải thông tin lựa chọn nhà đầu tư cấp phép thăm dò khoáng sản tại xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 435/TB-STNMT ngày 13/6/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 435/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 5986/UBND-CN ngày 30/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc cấp phép công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác mỏ đất san lấp và tận thu đất làm phụ gia xi măng tại xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân của Doanh nghiệp tư nhân Toàn Thắng. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 436/TB-STNMT ngày 13/6/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 436/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 5916/UBND-CN ngày 30/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc đăng tải thông tin lựa chọn nhà đầu tư cấp phép thăm dò khoáng sản tại xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 423/TB-STNMT ngày 07/6/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 423/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 5922/UBND-CN ngày 30/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc đăng tải thông tin lựa chọn nhà đầu tư cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại khu vực Công ty Cổ phần Loan Dương xin mở rộng thuộc xã Hà Tân, huyện Hà Trung. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 424/TB-STNMT ngày 07/6/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 424/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 5602/UBND-CN ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc đăng tải thông tin lựa chọn nhà đầu tư cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại khu vực Công ty TNHH Hoàng Tuấn xin mở rộng thuộc xã Hà Tân, huyện Hà Trung. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 407/TB-STNMT ngày 31/5/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 407/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 871UBND-CN ngày 23/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc giao tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương thăm dò, khai thác đất san lấp và đất sét làm gạch tuynel tại xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Quang Minh. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 303/TB-STNMT ngày 18/4/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 303/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 1922/UBND-CN ngày 28/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc Giao tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương thăm dò, khai thác đất san lấp tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân của Công ty Xây dựng và Đầu tư phát triển nông thôn Miền Tây. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 259/TB-STNMT ngày 29/3/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 259/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 716/UBND-CN ngày 18/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc giao tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương thăm dò, khai thác mỏ đá Spilit làm vật liệu thông thường tại xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tuấn Linh. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 255/TB-STNMT ngày 28/3/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 255/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 2821/UBND-CN ngày 20/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc cấp Giấy phép khai thác mỏ đá Bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Yên Lạc, huyện Như Thanh đối với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Sơn Vũ. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 245/TB-STNMT ngày 24/3/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 245/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 2506/UBND-CN ngày 13/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đăng tải thông tin lựa chọn nhà đầu tư để cấp Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ cát số 112, xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thủy. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 228/TB-STNMT ngày 17/3/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 228/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 139/UBND-CN ngày 05/1/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương cấp phép khai thác mỏ đất san lấp tại núi Phú Nham, xã Hà Ninh, huyện Hà Trung của Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và Phát triển Mạnh Quang. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 229/TB-STNMT ngày 17/3/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 229/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 14920/UBND-CN ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương cấp phép khai thác đất san lấp tại xã Hải Long, huyện Như Thanh của Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu và Xây dựng H&T. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 191/TB-STNMT ngày 06/3/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 191/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 718/UBND-CN ngày 18/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương mở rộng diện tích thăm dò, khai thác và nâng công suất khai thác mỏ đá vôi tại xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thịnh Trường. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 189/TB-STNMT ngày 03/3/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 189/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 496/UBND-CN ngày 12/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương cấp phép khai thác đất san lấp tại xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân của Doanh nghiệp tư nhân Hải Lam. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 177/TB-STNMT ngày 02/3/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 177/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 714/UBND-CN ngày 18/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc giao tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương thăm dò, khai thác đất, cát san lấp và thu hồi cát giàu silic làm phụ gia xi măng tại xã Phú Lâm, huyện Tĩnh Gia của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Sơn Vũ. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 178/TB-STNMT ngày 02/3/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 178/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

1 2 3 

Văn bản mới

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°