Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
564 người đã bình chọn
551 người đang online
 • Thực hiện Công văn số 8699/UBND-CN ngày 27/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc đăng tải thông tin lựa chọn nhà đầu tư cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại khu vực Công ty TNHH Tiến Thịnh xin mở rộng thuộc xã Yên Lâm, huyện Yên Định và xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 606/TB-STNMT ngày 03/8/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 606/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 8698/UBND-CN ngày 27/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc thông tin lựa chọn nhà đầu tư cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại khu vực Công ty TNHH Châu Quý xin mở rộng thuộc xã Hà Tân, huyện Hà Trung. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 607/TB-STNMT ngày 03/8/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 607/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 8437/UBND-CN ngày 21/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc đăng tải thông tin lựa chọn nhà đầu tư cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 595/TB-STNMT ngày 26/7/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 595/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 7967/UBND-CN ngày 12/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc đăng tải thông tin lựa chọn nhà đầu tư cấp phép thăm dò, khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 587/TB-STNMT ngày 24/7/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 587/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc đăng tải thông tin lựa chọn nhà đầu tư cấp phép thăm dò khai thác khoáng sản. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại các Thông báo số: 566/TB-STNMT, 567/TB-STNMT, 569/TB-STNMT, 570/TB-STNMT ngày 18/7/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn các Thông báo nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 7965/UBND-CN ngày 12/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc đăng tải thông tin lựa chọn nhà đầu tư cấp phép khai thác khoáng sản tại khu vực Công ty TNHH Huy Hoàng xin khai thác đất san lấp và tận thu đất giàu sắt làm phụ gia xi măng tại xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 562/TB-STNMT ngày 17/7/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 562/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 7835/UBND-CN ngày 07/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc đăng tải thông tin lựa chọn nhà đầu tư cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại khu vực Công ty TNHH Sản xuất đá Vạn Long xin mở rộng thuộc xã Yên Lâm, huyện Yên Định. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 563/TB-STNMT ngày 17/7/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 563/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 7591/UBND-CN ngày 03/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc đăng tải thông tin lựa chọn nhà đầu tư cấp phép khai thác đất san lấp tại khu vực Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Thịnh xin khai thác tại xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 548/TB-STNMT ngày 12/7/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 548/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 7485/UBND-CN ngày 30/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc thông tin lựa chọn nhà đầu tư cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại khu vực Công ty TNHH Tiến Độ xin mở rộng thuộc xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 528/TB-STNMT ngày 10/7/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 528/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 7484/UBND-CN ngày 30/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc đăng tải thông tin lựa chọn nhà đầu tư cấp phép khai thác đất san lấp tại khu vực Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị - CTCP xin khai thác tại xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 526/TB-STNMT ngày 07/7/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 526/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 6482/UBND-CN ngày 09/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc đăng tải thông tin lựa chọn nhà đầu tư cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại khu vực Công ty TNHH Phúc Lộc Gia xin mở rộng tại xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 472/TB-STNMT ngày 23/6/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 472/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 6137/UBND-CN ngày 02/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc đăng tải thông tin lựa chọn nhà đầu tư cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại khu vực Doanh nghiệp tư nhân Tân Hải xin mở rộng thuộc xã Hà Tân, huyện Hà Trung. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 444/TB-STNMT ngày 14/6/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 444/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 6034/UBND-CN ngày 01/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc đăng tải thông tin lựa chọn nhà đầu tư cấp phép thăm dò khoáng sản tại xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 435/TB-STNMT ngày 13/6/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 435/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 5986/UBND-CN ngày 30/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc cấp phép công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác mỏ đất san lấp và tận thu đất làm phụ gia xi măng tại xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân của Doanh nghiệp tư nhân Toàn Thắng. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 436/TB-STNMT ngày 13/6/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 436/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 5916/UBND-CN ngày 30/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc đăng tải thông tin lựa chọn nhà đầu tư cấp phép thăm dò khoáng sản tại xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 423/TB-STNMT ngày 07/6/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 423/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 5922/UBND-CN ngày 30/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc đăng tải thông tin lựa chọn nhà đầu tư cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại khu vực Công ty Cổ phần Loan Dương xin mở rộng thuộc xã Hà Tân, huyện Hà Trung. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 424/TB-STNMT ngày 07/6/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 424/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

1 2 3 4 

Chỉ đạo điều hành

°