Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
459 người đã bình chọn
1533 người đang online

 STTHọ và tênChức vụĐiện thoại CQĐiện thoại DĐThư điện tử
Expand/Collapse 1;#Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh 1;#Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh
1Nguyễn Đình XứngChủ tịch UBND tỉnh 3 852 580 xungnd@thanhhoa.gov.vn
2Nguyễn Đức Quyền PCT Thường trực 3 852 240 quyennd@thanhhoa.gov.vn
3Lê Thị ThìnPCTthinlt@thanhhoa.gov.vn
4Phạm Đăng Quyền PCT 3 850 093 quyenpd@thanhhoa.gov.vn
5Lê Anh Tuấn PCT 3 962 868 tuanla@thanhhoa.gov.vn
6Ngô Văn Tuấn PCTtuannv@thanhhoa.gov.vn
7Ngô Hoàng Kỳ Chánh Văn phòng 3 852 419 0915 393 999 kynh@thanhhoa.gov.vn
8Trần Huy Chân PVP 3 850 325 0912 395 039 chanth@thanhhoa.gov.vn
9Lê Thanh HảiPVP0912 276 589hailt@thanhhoa..gov.vn
10Mai Xuân Bình PVP 3 852 236 0939 689 868 binhmx@thanhhoa.gov.vn
11Phạm Đình Minh PVP 3 852 440 0913 364 329 minhpd@thanhhoa.gov.vn
12Phạm Nguyên Hồng PVP 3 852 271 0373 210 999 hongpn@thanhhoa.gov.vn
13Nguyễn Đức Thịnh PVP3 853 079 0912 293 495 thinhnd@thanhhoa.gov.vn
14Phòng Hành chính - Tổ chức
15Fax 3 851 255
16Nguyễn Thị Minh Trưởng phòng 3 750 652 0972 808 077 minhnt@thanhhoa.gov.vn
17Lê Thị Thu Hiền PTP 3 852 246 0974 873 456 hienltt@thanhhoa.gov.vn
18Lê Thị Hương PTP 3 719 878 0943 787 918 huonglt@thanhhoa.gov.vn
19Nguyễn Thị Chính PTP "0903 461 832 chinhnt@thanhhoa.gov.vn
20Lê Thị Huệ Chuyên viên "01235 003 688 huelt@thanhhoa.gov.vn
21Hoàng Thị Hương Sen Chuyên viên "0936 548 532 tulc@thanhhoa.gov.vn
22Văn Thị Huyền Chuyên viên "0972 559 610 huyenvt@thanhhoa.gov.vn
23Trương Văn Tân Chuyên viên"0163 388 3388 tantv@thanhhoa.gov.vn
24Nguyễn Thu Phương Chuyên viên"0168 871 8774 phuongnt
25Nguyễn Thanh Thảo Chuyên viên"0987 612 653 thaont@thanhhoa.gov.vn
26Bùi Tuấn Anh Chuyên viện3 856 073 0948 391 656
27Trịnh Ngọc Dũng Chuyên viên"0917 442 510
28Phòng Công nghiệp - Xây dựng - Giao thông
29Trương Minh Sơn Trưởng phòng 3 852 645 0123 340 5678 sontm@thanhhoa.gov.vn
30Nguyễn Minh Tốn PTP " 0912 126 299 tonnm@thanhhoa.gov.vn
31Cao Thanh Tùng PTP " 0912276667 tungct@thanhhoa.gov.vn
32Mai Huy Hoàng PTP " 0912276627 hoangmh@thanhhoa.gov.vn
33Lê Đăng Mạnh PTP "0904774558 manhld@thanhhoa.gov.vn
34Lê Việt HiếuPTP"0913026343hieulv@thanhhoa.gov.vn
35Phòng Quản lý Cổng thông tin điện tử và Công nghệ thông tin
36Nguyễn Đức Trung Trưởng phòng 3 857 290 0912 046 934 trungnd@thanhhoa.gov.vn
37Nguyễn Minh Cường PTP " 0912 034 728 cuongnm@thanhhoa.gov.vn
38Phạm Văn Cường Chuyên viên " 0904 154 138 cuongpv@thanhhoa.gov.vn
39Trần Trọng Hoà Chuyên viên "0945 071 777 hoatt@thanhhoa.gov.vn
40Ngô Xuân Nghĩa Chuyên viên 0913442769 nghianx@thanhhoa.gov.vn
41Bùi Bích PhươngChuyên viên 0988 455 133 phuongbb@thanhhoa.gov.vn
42Phòng Nông nghiệp, KHCN và TNMT
43Lê Ngọc Trực Trưởng phòng 3 852 225 0984 829 998 trucln@thanhhoa.gov.vn
44Võ Trọng Long PTP "0919 076 393 longvt@thanhhoa.gov.vn
45Nguyễn Quang Hải PTP "0912 240 266 hainq@thanhhoa.gov.vn
46Đỗ Bá Thắng PTP " 0988 595 567 thangdb@thanhhoa.gov.vn
47Lê Huy Hoàng PTP "0912 294 441 hoanglh@thanhhoa.gov.vn
48Nguyễn Thế Anh PTP "0917887188 anhnt@thanhhoa.gov.vn
49Phòng Kinh tế - Tài chính
50Nguyễn Xuân Thiện Trưởng phòng 3 722 269 0913 042 171 thiennx@thanhhoa.gov.vn
51Bùi Văn Nam PTP "0912 377 607 nambv@thanhhoa.gov.vn
52Hà Sỹ Phong PTP "0912 275 278 phonghs@thanhhoa.gov.vn
53Bùi Văn Tuyển PTP "0979 879 149 tuyenbv@thanhhoa.gov.vn
54Hà Trọng Thảo PTP "0912 601 686 thaoht@thanhhoa.gov.vn
55Yên Tuấn Hưng PTP "hungyt@thanhhoa.gov.vn
56Nguyễn Thị Vân Anh Chuyên viên "0912 824 428 anhntv@thanhhoa.gov.vn
57Phòng Văn hoá - Xã hội
58Lê Ngọc Sơn Trưởng phòng 3 852 272 0903 474 063 sonln@thanhhoa.gov.vn
59Vũ Văn Hưng PTP"0948 273 388 hungvv@thanhhoa.gov.vn
60Lê Gia Ninh PTP 3 850 0550914 635 678 ninhlg@thanhhoa.gov.vn
61Nguyễn Duy Ngọc PTP "0913 313 313 ngocnd@thanhhoa.gov.vn
62Lê Xuân HuyPTP"huylx@thanhhoa.gov.vn
63Tô Thị Hồng Chuyên viên "0912 910 669 hongtt@thanhhoa.gov.vn
64Phòng Tổng hợp - Kế hoạch
65Nguyễn Lợi Đức Trưởng phòng3 853 0790973 424 999 ducnl@thanhhoa.gov.vn
66Đinh Quang Hưng PTP, Thư ký Chủ tịch "0982 182 368 dinhquanghung@thanhhoa
67Trịnh Tiến Dũng PTP "0919 614 001 dungtt@thanhhoa.gov.vn
68Hà Ngọc Sơn PTP "0904 818 886 sonhn@thanhhoa.gov.vn
69Nguyễn Mạnh Hà Chuyên viên "0944 498 567 hanm@thanhhoa.gov.vn
70Nguyễn Văn Thành Chuyên viên "0934 300 000 thanhnv@thanhhoa.gov.vn
71Trịnh Huy Dân Trưởng phòng 3 850 094 0912 034 624 danth@thanhhoa.gov.vn
72Phòng Nội chính
73Đinh Minh Phương Trưởng phòng 3 852 662 0904 129 379 phuongdm@thanhhoa.gov.vn
74Trịnh Quốc Long PTP"0904 135 442 longtq@thanhhoa.gov.vn
75Nguyễn Thái Hào Chuyên viên "0988 428 388 haont@thanhhoa.gov.vn
76Đường dây nóng 3 850 049
77Ban Tiếp công dân
78Lê Bá HòaPhó Trưởng Ban3 719 879 0913 308 415 hoalb@thanhhoa.gov.vn
79Nguyễn Thị Lan Phương Chuyên viên "0902 101 979 phuongnt@thanhhoa.gov.vn
80Nguyễn Thế Thăng Chuyên viên "0125 418 8181 thangnt@thanhhoa.gov.vn
81Nguyễn Trường Sơn PTP 3 852 424 0912 605 106 sonnt@thanhhoa.gov.vn
82Nguyễn Thị Tú PTP 3 854 191 0915 245 137 tunt@thanhhoa.gov.vn
83Lê Minh Hải Chuyên viên "0983 293 567 hailm@thanhhoa.gov.vn
84Trụ sở tiếp công dân 3 857 750
85Phòng Quản trị - Tài vụ
86Nguyễn Văn Chiến Trưởng phòng 3 751 705 0913 313 277 chiennv@thanhhoa.gov.vn
87Nguyễn Thị Oanh PTP 3 756 381 0912 582 621 oanhnt@thanhhoa.gov.vn
88Lê Duy Lực PTP 0913373648 lucld@thanhhoa.gov.vn
89Phùng Thị Minh PTP3 858 165 0915 243 662
90Phạm Văn Vũ Chuyên viên "0912 112 555 vupv@thanhhoa.gov.vn
91Lê Thị Lan Anh Chuyên viên2 210 699 0934607333 anhltl@thanhhoa.gov.vn
92Lê Văn CườngChuyên viên0966 056 779cuonglv@thanhhoa.gov.vn
93Lễ Tân3 756 380
94Đội xe 3 852 423
95Công an bảo vệ 3 850 056
96Nhà khách 25B
97Nguyễn Ngọc Tân Giám đốc 3 720 167 0988 429 999
98Nguyễn Đình Số Phó Giám đốc 3 721 065 0915 457 669
Expand/Collapse 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
99Văn thư3852 255
100Fax3 750 660
Expand/Collapse 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo
101Văn thư3852 328mailto:sgddt@thanhhoa.gov.vn
102Fax3850 236
Expand/Collapse 7;#Sở Khoa học và Công nghệ 7;#Sở Khoa học và Công nghệ
103Văn thư3852 590mailto:skhcn@thanhhoa.gov.vn
104Fax3853 513
Expand/Collapse 8;#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 8;#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
105Trịnh Ngọc DũngGiám đốcdungtn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
106Lê Ngọc TươngChuyên viêntuongln.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
107Văn thư3851 118
108Fax3850 281
Expand/Collapse 12;#Sở Tài chính 12;#Sở Tài chính
109Văn thư và Fax6661 017mailto:stc@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường
110Vũ Đình XinhGiám Đốc6256 1990912 281 567
111Bùi Huy HiềnPGĐ6256 1540912 085 211
112Hoàng Như ĐứcPGĐ6256 2150912 109 533
113Nguyễn Minh ChâuPGĐ0912113478
114Nguyễn Thị ThuỷPGĐ6256 2190912 086 396
115Lưu Trọng QuangPGĐ6256 1380912 084 034
116Trịnh Xuân BaCVP6256 1680912 769 724
117Nguyễn Thị TúPVP6256 1560982 080 574
118Nguyễn Văn BìnhPVP6256 2160949 013 173
119Hoàng Văn ThếTPQLĐĐ6256 1780912 276 960
120Lê Công LuTPĐĐBĐ6256 1660912 143 984
121Phạm Văn HùngTPCSĐĐ6256 2180912 275 404
122Phùng Đình ẢnhTPTNKS6256 1880913 003 770
123Phạm Viết LuânTPB, HĐ,KTTV6256 1690912 385 419
124Phạm Minh TuấnTPTNN6256 1960913 543 588
125Nguyễn Văn ThanhTPPC6256 2110913 311 479
126Nguyễn Duy ThếCTTra6256 1790912 384 016
127Nguyễn Quang TháiCCT CCBVMT6256 1490912 395 086
128Lương Xuân ToànGĐVP ĐKQSDĐ6256 2060912 035 988
129Trịnh Ngọc ThăngGĐTT QT&BVMT6256 1450912 046 141
130Bùi Quốc NghèĐoàn trưởng ĐMĐC3722 0860919 048 977
131Lê Tiến LựcĐoàn trưởng ĐĐĐ, BĐ&QH6256 1590912 035 456
132Lê Thanh BìnhGĐTT CNTT6256 2090988 252 163
133Văn thư và Fax6256 157
Expand/Collapse 14;#Sở Thông tin và Truyền thông 14;#Sở Thông tin và Truyền thông
134Văn thư và Fax3713 985mailto:stttt@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 15;#Sở Tư pháp 15;#Sở Tư pháp
135Văn thư và Fax3751 584mailto:stp@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
136Văn thư666 0000mailto:svhttdl@thanhhoa.gov.vn
137Fax666 0001
Expand/Collapse 17;#Sở Xây dựng 17;#Sở Xây dựng
138Ngô Văn TuấnGiám Đốc3859 9690937 119 999
139Lê Chương ThanhPGĐ3853 8730917 785 056
140Nguyễn Trọng ThoảCVP3751 6420912 163 449
141Nguyễn Mạnh ThuầnTPQH3712 3260903 279 189
142Nguyễn Minh HuânTP PTĐT0913 589 791
143Lê Duy HưngTPVLXD3718 4650903 476 009
144Nguyễn Văn HưngTPQL HĐXD3751 6460913 390 218
145Lương Thanh ThếTPKTXD3713 8420912 347 461
146Lê Ngọc QuânCThTr3713 8410912 395 646
147Đào Vũ ViệtTPQLHT KT đô thị3713 8430974 749 888
148Trịnh Tuấn ThànhTPQLNhà&TTBĐS0913 293 468
149Lê Ngọc ThanhTPQLDA CTXD3855 5640913 543 577
150Nguyễn Đình HồngGĐTT KĐCLXD3715 7910982 592 789
151Văn thư3751 644mailto:sxd@thanhhoa.gov.vn
152Fax3715 370
Expand/Collapse 18;#Sở Y tế 18;#Sở Y tế
153Hoàng Sỹ BìnhGiám Đốc3853 1900912 383 789
154Nguyễn Ngọc ThànhPGĐ3850 0290912 189 012
155Trần Thị BíchPGĐ3853 1910913 293 241
156Đỗ Quang VinhPGĐ3853 1920913 390 309
157Phạm Văn PhượngPGĐ3729 9160904 520 639
158Lê Văn ThắngChánh VP3752 2150912 275 996
159Hoàng Hải BằngTP TCCB3851 9970915 679 870
160Đỗ Văn QuangTP KHTC3851 0020912 057 575
161Lê Hữu UyểnTP NVY3853 2400983 384 192
162Nguyễn Văn ViệtTP QLD3851 0010913 293 962
163Nguyễn Bá HoạchTPHN YDTN3856 5790912 721 352
164Nguyễn Đình HạnhCTTra3851 9960904 102 727
165Mai Gia BìnhCTCĐ3851 0040912 275 448
166Văn thư3852 263mailto:syt@thanhhoa.gov.vn
167Fax3885 603
Expand/Collapse 20;#Ban Dân tộc 20;#Ban Dân tộc
168Lương Văn TưởngTrưởng Ban0912242710Tuonglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
169Lương Văn BườngPhó Trưởng ban0913373916Buonglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
170Cầm Bá TườngPhó Trưởng ban0373700347Tuongcb.bdt@thanhhoa.gov.vn
171Vi Xuân HiệpPhó Trưởng ban0986217889Hiepvx.bdt@thanhhoa.gov.vn
172Tạ Hồng HảiPhó Trưởng ban0914403358Haith.bdt@thanhhoa.gov.vn
173Phạm Ngọc TânChánh Văn phòng0912917368Tanpn.bdt@thanhhoa.gov.vn
174Phạm Văn ĐộQ. TP - CSTT0919107678Dopv.bdt@thanhhoa.gov.vn
175Đỗ Vân LânTP - KHTT0936018468Landv.bdt@thanhhoa.gov.vn
176Lê Văn DũngChánh Thanh tra0915279363Dunglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
177Nguyễn Văn LộcPhó Chánh VP0915655459Loclv.bdt@thanhhoa.gov.vn
178Cao Thị HòaPhó phòng0987983009Hoact.bdt@thanhhoa.gov.vn
179Quách Văn ThôngPhó Chánh TT0986930817Thongqv.bdt@thanhhoa.gov.vn
180Lê Đăng NinhPhó phòng0943430636Ninhld.bdt@thanhhoa.gov.vn
181Mai Danh HảiPhó Chánh VP0912987576Haimd.bdt@thanhhoa.gov.vn
182Bùi Thị HoaChuyên viên0914557325Hoabt.bdt@thanhhoa.gov.vn
183Lê Anh LânChuyên viên - QTM03737557260943888377Lanla.bdt@thanhhoa.gov.vn
184Mai Thị QuỳnhVăn thư0944809638Quynhmt.bdt@thanhhoa.gov.vn
185Sung Văn LâuChuyên viên0947691417Lausv.bdt@thanhhoa.gov.vn
186Phạm Trung KiênChuyên viên0944598668Kienpn.bdt@thanhhoa.gov.vn
187Phạm Thị Ngọc ÁnhChuyên viên0977018222Anhpn.bdt@thanhhoa.gov.vn
188Tôn Minh NguyệtChuyên viên0987798004Nguyettm.bdt@thanhhoa.gov.vn
189Nguyễn Thị HươngKế toán0963786519Huongnt.bdt@thanhhoa.gov.vn
190Đặng Thị HàPhục vụ0973941903Hadt.bdt@thanhhoa.gov.vn
191Nguyễn Thị QuỳnhChuyên viên01674555056Quynhnt.bdt@thanhhoa.gov.vn
192Hoàng Ngọc ĐiệpLái xe0988541668Diephn.bdt@thanhhoa.gov.vn
193Lê Văn HàLái xe0945827363Halv.bdt@thanhhoa.gov.vn
194Vũ Văn NgọcLá xe0919665685Ngocvv.bdt@thanhhoa.gov.vn
195Phạm Tiến ThànhNhân viên0919819866Thanhpt.bdt@thanhhoa.gov.vn
196Trần Công XuânBảo vệ0949122806
197Hoàng Ngọc TuấnBảo vệ0162788179
Expand/Collapse 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn
198Văn thư3617 237mailto:bqlkktns@thanhhoa.gov.vn
199Fax3617 239
Expand/Collapse 22;#Thành phố Thanh Hóa 22;#Thành phố Thanh Hóa
200Văn thư3852 331mailto:tpthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
201Fax3853 392
Expand/Collapse 24;#Thị xã Bỉm Sơn 24;#Thị xã Bỉm Sơn
202Lê Văn DũngChủ tịch3824 2060913 269 115
203Tống Thanh BìnhPCT3824 2920912 084 260
204Mai Đình LâmPCT3824 2810912 143 222
205Phạm Ngọc CẩnPCT HĐND3824 2080915 679 623
206Dương Thị ThuậnUVTT HĐND3824 3500914 821 355
207Mai Thế TrịCVP3824 2050123 9832 038
208Vũ Thị Ngọc LanPVP3825 8080917 783 799
209Đặng Trường ThọTP NV3824 9400912 134 851
210Nguyễn Thị DungCTTra3824 3620914 825 035
211Trịnh Thế NamTP LĐ3825 4630912 605 752
212Trần Đức HậuTP VH3824 9410168 8378 936
213Đỗ Đức ThẩmTP TP3825 0180942 761 927
214Trần Thị HiềnTĐài TT3824 9430983 175 203
215Trịnh Quốc ĐạtCCT TKê3824 4660902 067 068
216Lê Văn ĐứcTP KT3824 9390915 244 216
217Lê Hồng SơnTP YT3824 9450123 6944 575
218Vũ Văn MỳTP GD3824 8780949 126 282
219Vũ Thị ƯớcPP TC3824 8120168 8758 059
220Lê Trọng GiápPP TC3824 8120919 591 035
221Thịnh Văn PhongTP TN3825 9790917 750 179
222Lê Thị HằngGĐ TTDS3825 0240982 772 120
223Lê Viết LongPCT HCTĐ3824 9450123 2201 219
224Phạm Văn VụGĐ BQLDA3824 9440912 142 346
225Phan Sỹ TiếnPP QLĐT3824 9340373 509 763
226Mai Quang BínhGĐVPĐKSDđất3217 6660912 605 033
227Văn thư3824 207mailto:bimson@thanhhoa.gov.vn
228Fax3825 355
Expand/Collapse 43;#Huyện Cẩm Thủy 43;#Huyện Cẩm Thủy
229Mai Thị HàPhó chủ tịch0904585469hamt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
230Nguyễn Văn ViPhó chủ tịch HĐND0917750149vinv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
231Trần Đại HuyênP.Chánh Văn phòng0904246717huyentd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
232Ngô Văn Hạnhchuyên viên0373705706hanhnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
233Nguyễn Anh TuấnCB Hợp đồng0904867388tuanna.camthuy@thanhhoa.gov.vn
234Đặng Thị TrangCB Hợp đồngtrangdt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
235Nguyễn Đăng TânChuyên viên0918056087tannd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
236Cao Tiến DũngChuyên viên0977484999dungct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
237Vũ Thị LợiTrưởng phòngloivt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
238Trương Thị HiềnP.Trưởng phòng01202177998hientt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
239Cao Thị Lan AnhCB Hợp đồnglananhct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
240Vũ Xuân Phúc Q.Trưởng phòng0934554898phucvx.camthuy@thanhhoa.gov.vn
241Lê Anh TuấnChuyên Viên0949279678tuanla.camthuy@thanhhoa.gov.vn
242Nguyễn Văn Chiềuchuyên viên0974292392chieunv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
243Hà Thế HanhCB Hợp đồnghanhht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
244Bùi Huy ThànhTrưởng phòngthanhbh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
245Nguyễn Nhật TânP.Trưởng phòngtannn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
246Bùi Việt KhôiChuyên viên0914051446khoibv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
247Phạm Quốc BảoTrưởng phòng0373705235baopq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
248Nguyễn Đăng LanhP.Trưởng phònglanhnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
249Bùi Ngọc BíchChuyên viênbichbn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
250Cao Công LuậnChuyên viênluancc.camthuy@thanhhoa.gov.vn
251Cao Văn Nhấtchuyên viênnhatct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
252Khồng Văn ThànhChuyên viênthanhkv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
253Lâm Bá BìnhChuyên viênbinhlb.camthuy@thanhhoa.gov.vn
254Lê Minh HảiChuyên viênhailm.camthuy@thanhhoa.gov.vn
255Lê Thị HạnhChuyên viênhanhlt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
256Lưu Xuân HồngChuyên viênhonglx.camthuy@thanhhoa.gov.vn
257Ngô Thị HườngChuyên viênhuongnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
258Nguyễn Hoàng TùngChuyên Viêntungnh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
259Nguyễn Hữu SinhCHuyên viênsinhnh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
260Nguyễn Trọng HỷChuyên viên hynt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
261Nguyễn Việt HưngChuyên viênhungnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
262Nguyễn Tiến LựcTrưởng phòng0904026414lucnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
263Phạm Đắc DungP.Trưởng phòng0904709395dungpd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
264Lê Văn LiênP.Trưởng phònglienlv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
265Hoàng Thế HiềnChuyên viênhienht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
266Nguyễn Quyết Chiếnchuyên viên0164746444chiennq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
267Nguyễn Quốc VĩnhCB Hợp đồngvinhnq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
268Nguyễn Thị DiệpCb Hợp đồng01278266456diepnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
269Nguyễn Thị Hà TiênChuyên viênhatiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
270Trịnh Trung SơnChuyên viên0975095269hatiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
271Trần Vân ANhCB Hợp đồnganhtv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
272Nguyễn Văn ThôngTrưởng phòng0973463484thongnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
273Nguyễn Đình TùngP.Trưởng phòngtungnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
274Phạm Đình AnChuyên viên0978622578anpd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
275Bùi Văn LệChuyên viên0904944311lebv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
276Nguyễn Thị HiềnChuyên viênhiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
277Mai Văn XôChuyên viên0913524321xomv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
278Trần Thị Thu HàCB Hợp đồnghattt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
279Dư Linh ChiCB Hợp đồngchild.camthuy@thanhhoa.gov.vn
280Phạm Viết HoàiChủ tịch0913549187hoaipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
281Trần Đức HùngPhó Chủ tịch0915392238hungtd-gd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
282Bùi Phương LiênThường trực HĐND0913453088lienbp.camthuy@thanhhoa.gov.vn
283Phạm Văn TàiChuyên viên0936541313taipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
284Hoàng Trung HảiChánh Văn phòng0904604675haiht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
285Nguyễn Trọng ĐôngP.Chánh Văn phòng0987438333dongnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
286Nguyễn Đức Nhật Quản trị mạng01266040969nhatnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
287Phạm Thị ThủyChuyên viên 0982816113thuypt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
288Hoàng Quỳnh LanChuyên Viên03738760020933470888lanhoang.camthuy@thanhhoa.gov.vn
289Vũ Thị Chuyênchuyên viên0919262588chuyenvt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
290Nguyên Thị ThuVăn Thư0977662955thunt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
291Đỗ Thị LânVăn Thưlandt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
292Hoàng Thị HươngKế Toán0373283678huonght.camthuy@thanhhoa.gov.vn
293Cao Đức QuânChuyên viênquancd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
294Nguyễn Tiến DũngTrưởng Phòng 0916696455dungnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
295Hoàng Nam DinhP.Trưởng phòng0916705469dinhhn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
296Nguyễn Văn HiếuChuyên viên0982570817hieunv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
297Cao Xuân ThơChuyên viên0949351242thoct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
298Bùi Đức ChínhChuyên viên0949346366chinhbd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 44;#Huyện Ngọc Lặc 44;#Huyện Ngọc Lặc
299Lê Văn TuấnChủ tịch0373.871.1420913313475tuanlv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
300Phạm Công CúcPhó Chủ tịch0373.871.0390913.349.066cucpc.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
301Phạm Văn ĐạtPhó Chủ tịch0912.598.567datpv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
302Cao Viết TrườngPhó Chủ tịch0918.094.892truongcv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 46;#Huyện Quan Hóa 46;#Huyện Quan Hóa
303Phạm Thị HoaP. Chủ Tịch 03738750020963080470hoapt@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
304Trương Nho TựChủ Tịch UBND huyện 03738750020913364738tutn@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
305Lê Đức Hiếu Trưởng phòng 0988518489hieuld@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
306Nguyễn Văn DoTrưởng Phòng 0969180555donv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
307Trịnh Duy Hiếu P. Trưởng phòng0913550894hieutd@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
308Lê Nhân QuyềnP. Trưởng Phòng0949867126quyenln@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
309Đỗ Minh Việt Chánh Văn Phòng 07378754840944589445vietdm@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
310Ngô sĩ Tâm P. Chánh Văn Phòng 07378758430978922292tamns@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
311Lê Thị Hằng P. Chánh Văn Phòng073787500201659227777hanglt@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
312Phạm Văn Lâm Chuyên Viên 03738753260979856099lampv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
313Hà Thị DoanhTrưởng Phòng 0988937466doanhht@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
314Phạm Quốc ThịnhP. Trưởng Phòng0373708261thinhpq@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
315Hà Xuân ThủyP. Trưởng phòng 0949077568thuyhx@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
316Phạm Văn CươngTrưởng Phòng 07378750710965660767cuongpv@quanhoa.thov.vnanhhoa.g
317Phạm Bá Thoại P. Trưởng Phòng 01646346666thoaipb@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
318Đỗ Phi Hùng Trưởng Phòng 03738752120737708394hungdp@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
319Hà Thị Nga P. trưởng phòng 0962245393ngaht@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
320Lương Thị Hồng Nhung P. Trưởng phòng 03738752610918067480nhunglth@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
321Nguyễn Hồng Hải Chánh Thanh Tra 0913668963hainh@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
322Phạm Bá DiệmBí thư Huyện ủy03738750270914 255 126 , 0982 294 333
323Nguyễn Hữu ĐồngPhó bí thư Thường trực 03738751700915 279 155
324Hà Văn CaP. Chủ Tịch 0973978977cahv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 47;#Huyện Quan Sơn 47;#Huyện Quan Sơn
325Lê Thế AnhPhó chánh văn phòng HĐND-UBND huyện0915279200anhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
326Phạm Trường SơnPhó chánh văn phòng HĐND&UBND0904801283sonpt.quanson@thanhhoa.gov.vn
327Lê Văn ThơPhó trưởng phòng VHTT0917750114tholv.quanson@thanhhoa.gov.vn
328Trịnh Vinh LựcTrưởng phòng Nội vụ03735908080943536565luctv.quanson@thanhhoa.gov.vn
329Vũ Đình DoPhó trưởng phòng Nội vụ0902042445dovd.quanson@thanhhoa.gov.vn
330Nguyễn Văn KiênPhụ trách ban QLDA XDCB01677376789kiennv.quanson@thanhhoa.gov.vn
331Nguyễn Văn MinhTrưởng phòng KT&HT03735909180912602918minhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn
332Trương Văn LongPhó trưởng phòng KT&HT0947137837longtv.quanson@thanhhoa.gov.vn
333Bùi Khắc CảnhTrưởng phòng TNMT03735901530373709122canhbk.quanson@thanhhoa.gov.vn
334Trần Văn BồiPhó trưởng phòng TNMT0985857044boitv.quanson@thanhhoa.gov.vn
335Hà Văn ChonPhó trưởng phòng TN&MT0915579576chonhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
336Đinh Xuân GiangTrưởng phòng dân tộc0902069772giangdx.quanson@thanhhoa.gov.vn
337Lê Văn DungTrưởng phòng Nông nghiệp PTNT0945920123dunglv.quanson@thanhhoa.gov.vn
338Hà Văn ToảnPhó trưởng phòng NN&PTNT0965856678toanhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
339Ngân Văn HòaPhó trưởng phòng NN&PTNT0975188789hoanv.quanson@thanhhoa.gov.vn
340Hà Văn LinhPhó trưởng phòng NN&PTNT01654214022linhhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
341Hà Thị TuyếnTrưởng phòng Tư pháp03735904110962214450tuyenhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
342Phạm Văn PhúcChi cục thống kê0902254324phucpv.quanson@thanhhoa.gov.vn
343Lương Văn HoanTrưởng phòng LĐTBXH01654253279hoanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
344Nguyễn Đăng KhanhPhó trưởng phòng LĐTBXH0915679706khanhnd.quanson@thanhhoa.gov.vn
345Lê Viết XuânPhó trưởng phòng LĐTBXH01234189222xuanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
346Phạm Bá HàoChánh thanh tra huyện0984160071haopb.quanson@thanhhoa.gov.vn
347Vi Văn ĐịnhTrưởng phòng Y tế0984153734Dinhvv.quanson@thanhhoa.gov.vn
348Lê Đình XuânTrưởng phòng GD&ĐT0988963088xuanld.quanson@thanhhoa.gov.vn
349Phạm Quang HuyPhó trưởng phòng GD&ĐT0945678135huypq.quanson@thanhhoa.gov.vn
350Vi Thị TrọngPhó trưởng phòng GD&ĐT09trongvt.quanson@thanhhoa.gov.vn
351Lê Văn ThuậnGiám đốc TTVHTDTT0373709188thuanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
352Bùi Văn ĐôngPhó giám đốc TTVHTTDL0932330383
353Trịnh Hoàng AnhTrạm trưởng TKN0973285468anhth.quanson@thanhhoa.gov.vn
354Vũ Văn ĐạtChủ tịch0373.590.0160904783813datvv.quanson@thanhhoa.gov.vn
355Lương Tiến ThànhPhó chủ tịch0912605705thanhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
356Lương Thị HạnhPhó chủ tịch0912007483hanhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
357Nguyễn Văn BìnhPhó chủ tịch0919014570binhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn
358Hà Thị HươngPhó chủ tịch HĐND huyện0912092762hươnght.quanson@thanhhoa.gov.vn
359Hà Thị MaiTrưởng phòng VHTT03735900310964738118maiht.quanson@thanhhoa.gov.vn