Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
488 người đã bình chọn
2044 người đang online

 STTHọ và tênChức vụĐiện thoại CQĐiện thoại DĐThư điện tử
Expand/Collapse 1;#Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh 1;#Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh
1Nguyễn Đình XứngChủ tịch UBND tỉnh 3 852 580 xungnd@thanhhoa.gov.vn
2Nguyễn Đức Quyền PCT Thường trực 3 852 240 quyennd@thanhhoa.gov.vn
3Lê Thị ThìnPCTthinlt@thanhhoa.gov.vn
4Phạm Đăng Quyền PCT 3 850 093 quyenpd@thanhhoa.gov.vn
5Lê Anh Tuấn PCT 3 962 868 tuanla@thanhhoa.gov.vn
6Ngô Văn Tuấn PCTtuannv@thanhhoa.gov.vn
7Ngô Hoàng Kỳ Chánh Văn phòng 3 852 419 0915 393 999 kynh@thanhhoa.gov.vn
8Trần Huy Chân PVP 3 850 325 0912 395 039 chanth@thanhhoa.gov.vn
9Lê Thanh HảiPVP0912 276 589hailt@thanhhoa..gov.vn
10Mai Xuân Bình PVP 3 852 236 0939 689 868 binhmx@thanhhoa.gov.vn
11Phạm Đình Minh PVP 3 852 440 0913 364 329 minhpd@thanhhoa.gov.vn
12Phạm Nguyên Hồng PVP 3 852 271 0373 210 999 hongpn@thanhhoa.gov.vn
13Nguyễn Đức Thịnh PVP3 853 079 0912 293 495 thinhnd@thanhhoa.gov.vn
14Phòng Hành chính - Tổ chức
15Fax 3 851 255
16Nguyễn Thị Minh Trưởng phòng 3 750 652 0972 808 077 minhnt@thanhhoa.gov.vn
17Lê Thị Thu Hiền PTP 3 852 246 0974 873 456 hienltt@thanhhoa.gov.vn
18Lê Thị Hương PTP 3 719 878 0943 787 918 huonglt@thanhhoa.gov.vn
19Nguyễn Thị Chính PTP "0903 461 832 chinhnt@thanhhoa.gov.vn
20Lê Thị Huệ Chuyên viên "01235 003 688 huelt@thanhhoa.gov.vn
21Hoàng Thị Hương Sen Chuyên viên "0936 548 532 tulc@thanhhoa.gov.vn
22Văn Thị Huyền Chuyên viên "0972 559 610 huyenvt@thanhhoa.gov.vn
23Trương Văn Tân Chuyên viên"0163 388 3388 tantv@thanhhoa.gov.vn
24Nguyễn Thu Phương Chuyên viên"0168 871 8774 phuongnt
25Nguyễn Thanh Thảo Chuyên viên"0987 612 653 thaont@thanhhoa.gov.vn
26Bùi Tuấn Anh Chuyên viện3 856 073 0948 391 656
27Trịnh Ngọc Dũng Chuyên viên"0917 442 510
28Phòng Công nghiệp - Xây dựng - Giao thông
29Trương Minh Sơn Trưởng phòng 3 852 645 0123 340 5678 sontm@thanhhoa.gov.vn
30Nguyễn Minh Tốn PTP " 0912 126 299 tonnm@thanhhoa.gov.vn
31Cao Thanh Tùng PTP " 0912276667 tungct@thanhhoa.gov.vn
32Mai Huy Hoàng PTP " 0912276627 hoangmh@thanhhoa.gov.vn
33Lê Đăng Mạnh PTP "0904774558 manhld@thanhhoa.gov.vn
34Lê Việt HiếuPTP"0913026343hieulv@thanhhoa.gov.vn
35Phòng Quản lý Cổng thông tin điện tử và Công nghệ thông tin
36Nguyễn Đức Trung Trưởng phòng 3 857 290 0912 046 934 trungnd@thanhhoa.gov.vn
37Nguyễn Minh Cường PTP " 0912 034 728 cuongnm@thanhhoa.gov.vn
38Phạm Văn Cường Chuyên viên " 0904 154 138 cuongpv@thanhhoa.gov.vn
39Trần Trọng Hoà Chuyên viên "0945 071 777 hoatt@thanhhoa.gov.vn
40Ngô Xuân Nghĩa Chuyên viên 0913442769 nghianx@thanhhoa.gov.vn
41Bùi Bích PhươngChuyên viên 0988 455 133 phuongbb@thanhhoa.gov.vn
42Phòng Nông nghiệp, KHCN và TNMT
43Lê Ngọc Trực Trưởng phòng 3 852 225 0984 829 998 trucln@thanhhoa.gov.vn
44Võ Trọng Long PTP "0919 076 393 longvt@thanhhoa.gov.vn
45Nguyễn Quang Hải PTP "0912 240 266 hainq@thanhhoa.gov.vn
46Đỗ Bá Thắng PTP " 0988 595 567 thangdb@thanhhoa.gov.vn
47Lê Huy Hoàng PTP "0912 294 441 hoanglh@thanhhoa.gov.vn
48Nguyễn Thế Anh PTP "0917887188 anhnt@thanhhoa.gov.vn
49Phòng Kinh tế - Tài chính
50Nguyễn Xuân Thiện Trưởng phòng 3 722 269 0913 042 171 thiennx@thanhhoa.gov.vn
51Bùi Văn Nam PTP "0912 377 607 nambv@thanhhoa.gov.vn
52Hà Sỹ Phong PTP "0912 275 278 phonghs@thanhhoa.gov.vn
53Bùi Văn Tuyển PTP "0979 879 149 tuyenbv@thanhhoa.gov.vn
54Hà Trọng Thảo PTP "0912 601 686 thaoht@thanhhoa.gov.vn
55Yên Tuấn Hưng PTP "hungyt@thanhhoa.gov.vn
56Nguyễn Thị Vân Anh Chuyên viên "0912 824 428 anhntv@thanhhoa.gov.vn
57Phòng Văn hoá - Xã hội
58Lê Ngọc Sơn Trưởng phòng 3 852 272 0903 474 063 sonln@thanhhoa.gov.vn
59Vũ Văn Hưng PTP"0948 273 388 hungvv@thanhhoa.gov.vn
60Lê Gia Ninh PTP 3 850 0550914 635 678 ninhlg@thanhhoa.gov.vn
61Nguyễn Duy Ngọc PTP "0913 313 313 ngocnd@thanhhoa.gov.vn
62Lê Xuân HuyPTP"huylx@thanhhoa.gov.vn
63Tô Thị Hồng Chuyên viên "0912 910 669 hongtt@thanhhoa.gov.vn
64Phòng Tổng hợp - Kế hoạch
65Nguyễn Lợi Đức Trưởng phòng3 853 0790973 424 999 ducnl@thanhhoa.gov.vn
66Đinh Quang Hưng PTP, Thư ký Chủ tịch "0982 182 368 dinhquanghung@thanhhoa
67Trịnh Tiến Dũng PTP "0919 614 001 dungtt@thanhhoa.gov.vn
68Hà Ngọc Sơn PTP "0904 818 886 sonhn@thanhhoa.gov.vn
69Nguyễn Văn Thành Chuyên viên "0934 300 000 thanhnv@thanhhoa.gov.vn
70Trịnh Huy Dân Trưởng phòng 3 850 094 0912 034 624 danth@thanhhoa.gov.vn
71Phòng Nội chính
72Đinh Minh Phương Trưởng phòng 3 852 662 0904 129 379 phuongdm@thanhhoa.gov.vn
73Trịnh Quốc Long PTP"0904 135 442 longtq@thanhhoa.gov.vn
74Nguyễn Thái Hào Chuyên viên "0988 428 388 haont@thanhhoa.gov.vn
75Đường dây nóng 3 850 049
76Ban Tiếp công dân
77Lê Bá HòaPhó Trưởng Ban3 719 879 0913 308 415 hoalb@thanhhoa.gov.vn
78Nguyễn Thị Lan Phương Chuyên viên "0902 101 979 phuongnt@thanhhoa.gov.vn
79Nguyễn Thế Thăng Chuyên viên "0125 418 8181 thangnt@thanhhoa.gov.vn
80Nguyễn Trường Sơn PTP 3 852 424 0912 605 106 sonnt@thanhhoa.gov.vn
81Nguyễn Thị Tú PTP 3 854 191 0915 245 137 tunt@thanhhoa.gov.vn
82Lê Minh Hải Chuyên viên "0983 293 567 hailm@thanhhoa.gov.vn
83Trụ sở tiếp công dân 3 857 750
84Phòng Quản trị - Tài vụ
85Nguyễn Văn Chiến Trưởng phòng 3 751 705 0913 313 277 chiennv@thanhhoa.gov.vn
86Nguyễn Thị Oanh PTP 3 756 381 0912 582 621 oanhnt@thanhhoa.gov.vn
87Lê Duy Lực PTP 0913373648 lucld@thanhhoa.gov.vn
88Phùng Thị Minh PTP3 858 165 0915 243 662
89Phạm Văn Vũ Chuyên viên "0912 112 555 vupv@thanhhoa.gov.vn
90Lê Thị Lan Anh Chuyên viên2 210 699 0934607333 anhltl@thanhhoa.gov.vn
91Lê Văn CườngChuyên viên0966 056 779cuonglv@thanhhoa.gov.vn
92Lễ Tân3 756 380
93Đội xe 3 852 423
94Công an bảo vệ 3 850 056
95Nhà khách 25B
96Nguyễn Ngọc Tân Giám đốc 3 720 167 0988 429 999
97Nguyễn Đình Số Phó Giám đốc 3 721 065 0915 457 669
Expand/Collapse 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
98Văn thư3852 255
99Fax3 750 660
Expand/Collapse 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo
100Văn thư3852 328mailto:sgddt@thanhhoa.gov.vn
101Fax3850 236
Expand/Collapse 7;#Sở Khoa học và Công nghệ 7;#Sở Khoa học và Công nghệ
102Văn thư3852 590mailto:skhcn@thanhhoa.gov.vn
103Fax3853 513
Expand/Collapse 8;#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 8;#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
104Trịnh Ngọc DũngGiám đốcdungtn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
105Lê Ngọc TươngChuyên viêntuongln.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
106Văn thư3851 118
107Fax3850 281
Expand/Collapse 12;#Sở Tài chính 12;#Sở Tài chính
108Văn thư và Fax6661 017mailto:stc@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường
109Vũ Đình XinhGiám Đốc6256 1990912 281 567
110Bùi Huy HiềnPGĐ6256 1540912 085 211
111Hoàng Như ĐứcPGĐ6256 2150912 109 533
112Nguyễn Minh ChâuPGĐ0912113478
113Nguyễn Thị ThuỷPGĐ6256 2190912 086 396
114Lưu Trọng QuangPGĐ6256 1380912 084 034
115Trịnh Xuân BaCVP6256 1680912 769 724
116Nguyễn Thị TúPVP6256 1560982 080 574
117Nguyễn Văn BìnhPVP6256 2160949 013 173
118Hoàng Văn ThếTPQLĐĐ6256 1780912 276 960
119Lê Công LuTPĐĐBĐ6256 1660912 143 984
120Phạm Văn HùngTPCSĐĐ6256 2180912 275 404
121Phùng Đình ẢnhTPTNKS6256 1880913 003 770
122Phạm Viết LuânTPB, HĐ,KTTV6256 1690912 385 419
123Phạm Minh TuấnTPTNN6256 1960913 543 588
124Nguyễn Văn ThanhTPPC6256 2110913 311 479
125Nguyễn Duy ThếCTTra6256 1790912 384 016
126Nguyễn Quang TháiCCT CCBVMT6256 1490912 395 086
127Lương Xuân ToànGĐVP ĐKQSDĐ6256 2060912 035 988
128Trịnh Ngọc ThăngGĐTT QT&BVMT6256 1450912 046 141
129Bùi Quốc NghèĐoàn trưởng ĐMĐC3722 0860919 048 977
130Lê Tiến LựcĐoàn trưởng ĐĐĐ, BĐ&QH6256 1590912 035 456
131Lê Thanh BìnhGĐTT CNTT6256 2090988 252 163
132Văn thư và Fax6256 157
Expand/Collapse 14;#Sở Thông tin và Truyền thông 14;#Sở Thông tin và Truyền thông
133Văn thư và Fax3713 985mailto:stttt@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 15;#Sở Tư pháp 15;#Sở Tư pháp
134Văn thư và Fax3751 584mailto:stp@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
135Văn thư666 0000mailto:svhttdl@thanhhoa.gov.vn
136Fax666 0001
Expand/Collapse 17;#Sở Xây dựng 17;#Sở Xây dựng
137Ngô Văn TuấnGiám Đốc3859 9690937 119 999
138Lê Chương ThanhPGĐ3853 8730917 785 056
139Nguyễn Trọng ThoảCVP3751 6420912 163 449
140Nguyễn Mạnh ThuầnTPQH3712 3260903 279 189
141Nguyễn Minh HuânTP PTĐT0913 589 791
142Lê Duy HưngTPVLXD3718 4650903 476 009
143Nguyễn Văn HưngTPQL HĐXD3751 6460913 390 218
144Lương Thanh ThếTPKTXD3713 8420912 347 461
145Lê Ngọc QuânCThTr3713 8410912 395 646
146Đào Vũ ViệtTPQLHT KT đô thị3713 8430974 749 888
147Trịnh Tuấn ThànhTPQLNhà&TTBĐS0913 293 468
148Lê Ngọc ThanhTPQLDA CTXD3855 5640913 543 577
149Nguyễn Đình HồngGĐTT KĐCLXD3715 7910982 592 789
150Văn thư3751 644mailto:sxd@thanhhoa.gov.vn
151Fax3715 370
Expand/Collapse 18;#Sở Y tế 18;#Sở Y tế
152Hoàng Sỹ BìnhGiám Đốc3853 1900912 383 789
153Nguyễn Ngọc ThànhPGĐ3850 0290912 189 012
154Trần Thị BíchPGĐ3853 1910913 293 241
155Đỗ Quang VinhPGĐ3853 1920913 390 309
156Phạm Văn PhượngPGĐ3729 9160904 520 639
157Lê Văn ThắngChánh VP3752 2150912 275 996
158Hoàng Hải BằngTP TCCB3851 9970915 679 870
159Đỗ Văn QuangTP KHTC3851 0020912 057 575
160Lê Hữu UyểnTP NVY3853 2400983 384 192
161Nguyễn Văn ViệtTP QLD3851 0010913 293 962
162Nguyễn Bá HoạchTPHN YDTN3856 5790912 721 352
163Nguyễn Đình HạnhCTTra3851 9960904 102 727
164Mai Gia BìnhCTCĐ3851 0040912 275 448
165Văn thư3852 263mailto:syt@thanhhoa.gov.vn
166Fax3885 603
Expand/Collapse 20;#Ban Dân tộc 20;#Ban Dân tộc
167Lương Văn TưởngTrưởng Ban0912242710Tuonglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
168Lương Văn BườngPhó Trưởng ban0913373916Buonglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
169Cầm Bá TườngPhó Trưởng ban0373700347Tuongcb.bdt@thanhhoa.gov.vn
170Vi Xuân HiệpPhó Trưởng ban0986217889Hiepvx.bdt@thanhhoa.gov.vn
171Tạ Hồng HảiPhó Trưởng ban0914403358Haith.bdt@thanhhoa.gov.vn
172Phạm Ngọc TânChánh Văn phòng0912917368Tanpn.bdt@thanhhoa.gov.vn
173Phạm Văn ĐộQ. TP - CSTT0919107678Dopv.bdt@thanhhoa.gov.vn
174Đỗ Vân LânTP - KHTT0936018468Landv.bdt@thanhhoa.gov.vn
175Lê Văn DũngChánh Thanh tra0915279363Dunglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
176Nguyễn Văn LộcPhó Chánh VP0915655459Loclv.bdt@thanhhoa.gov.vn
177Cao Thị HòaPhó phòng0987983009Hoact.bdt@thanhhoa.gov.vn
178Quách Văn ThôngPhó Chánh TT0986930817Thongqv.bdt@thanhhoa.gov.vn
179Lê Đăng NinhPhó phòng0943430636Ninhld.bdt@thanhhoa.gov.vn
180Mai Danh HảiPhó Chánh VP0912987576Haimd.bdt@thanhhoa.gov.vn
181Bùi Thị HoaChuyên viên0914557325Hoabt.bdt@thanhhoa.gov.vn
182Lê Anh LânChuyên viên - QTM03737557260943888377Lanla.bdt@thanhhoa.gov.vn
183Mai Thị QuỳnhVăn thư0944809638Quynhmt.bdt@thanhhoa.gov.vn
184Sung Văn LâuChuyên viên0947691417Lausv.bdt@thanhhoa.gov.vn
185Phạm Trung KiênChuyên viên0944598668Kienpn.bdt@thanhhoa.gov.vn
186Phạm Thị Ngọc ÁnhChuyên viên0977018222Anhpn.bdt@thanhhoa.gov.vn
187Tôn Minh NguyệtChuyên viên0987798004Nguyettm.bdt@thanhhoa.gov.vn
188Nguyễn Thị HươngKế toán0963786519Huongnt.bdt@thanhhoa.gov.vn
189Đặng Thị HàPhục vụ0973941903Hadt.bdt@thanhhoa.gov.vn
190Nguyễn Thị QuỳnhChuyên viên01674555056Quynhnt.bdt@thanhhoa.gov.vn
191Hoàng Ngọc ĐiệpLái xe0988541668Diephn.bdt@thanhhoa.gov.vn
192Lê Văn HàLái xe0945827363Halv.bdt@thanhhoa.gov.vn
193Vũ Văn NgọcLá xe0919665685Ngocvv.bdt@thanhhoa.gov.vn
194Phạm Tiến ThànhNhân viên0919819866Thanhpt.bdt@thanhhoa.gov.vn
195Trần Công XuânBảo vệ0949122806
196Hoàng Ngọc TuấnBảo vệ0162788179
Expand/Collapse 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn
197Văn thư3617 237mailto:bqlkktns@thanhhoa.gov.vn
198Fax3617 239
Expand/Collapse 22;#Thành phố Thanh Hóa 22;#Thành phố Thanh Hóa
199Văn thư3852 331mailto:tpthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
200Fax3853 392
Expand/Collapse 24;#Thị xã Bỉm Sơn 24;#Thị xã Bỉm Sơn
201Lê Văn DũngChủ tịch3824 2060913 269 115
202Tống Thanh BìnhPCT3824 2920912 084 260
203Mai Đình LâmPCT3824 2810912 143 222
204Phạm Ngọc CẩnPCT HĐND3824 2080915 679 623
205Dương Thị ThuậnUVTT HĐND3824 3500914 821 355
206Mai Thế TrịCVP3824 2050123 9832 038
207Vũ Thị Ngọc LanPVP3825 8080917 783 799
208Đặng Trường ThọTP NV3824 9400912 134 851
209Nguyễn Thị DungCTTra3824 3620914 825 035
210Trịnh Thế NamTP LĐ3825 4630912 605 752
211Trần Đức HậuTP VH3824 9410168 8378 936
212Đỗ Đức ThẩmTP TP3825 0180942 761 927
213Trần Thị HiềnTĐài TT3824 9430983 175 203
214Trịnh Quốc ĐạtCCT TKê3824 4660902 067 068
215Lê Văn ĐứcTP KT3824 9390915 244 216
216Lê Hồng SơnTP YT3824 9450123 6944 575
217Vũ Văn MỳTP GD3824 8780949 126 282
218Vũ Thị ƯớcPP TC3824 8120168 8758 059
219Lê Trọng GiápPP TC3824 8120919 591 035
220Thịnh Văn PhongTP TN3825 9790917 750 179
221Lê Thị HằngGĐ TTDS3825 0240982 772 120
222Lê Viết LongPCT HCTĐ3824 9450123 2201 219
223Phạm Văn VụGĐ BQLDA3824 9440912 142 346
224Phan Sỹ TiếnPP QLĐT3824 9340373 509 763
225Mai Quang BínhGĐVPĐKSDđất3217 6660912 605 033
226Văn thư3824 207mailto:bimson@thanhhoa.gov.vn
227Fax3825 355
Expand/Collapse 43;#Huyện Cẩm Thủy 43;#Huyện Cẩm Thủy
228Mai Thị HàPhó chủ tịch0904585469hamt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
229Nguyễn Văn ViPhó chủ tịch HĐND0917750149vinv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
230Trần Đại HuyênP.Chánh Văn phòng0904246717huyentd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
231Ngô Văn Hạnhchuyên viên0373705706hanhnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
232Nguyễn Anh TuấnCB Hợp đồng0904867388tuanna.camthuy@thanhhoa.gov.vn
233Đặng Thị TrangCB Hợp đồngtrangdt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
234Nguyễn Đăng TânChuyên viên0918056087tannd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
235Cao Tiến DũngChuyên viên0977484999dungct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
236Vũ Thị LợiTrưởng phòngloivt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
237Trương Thị HiềnP.Trưởng phòng01202177998hientt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
238Cao Thị Lan AnhCB Hợp đồnglananhct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
239Vũ Xuân Phúc Q.Trưởng phòng0934554898phucvx.camthuy@thanhhoa.gov.vn
240Lê Anh TuấnChuyên Viên0949279678tuanla.camthuy@thanhhoa.gov.vn
241Nguyễn Văn Chiềuchuyên viên0974292392chieunv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
242Hà Thế HanhCB Hợp đồnghanhht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
243Bùi Huy ThànhTrưởng phòngthanhbh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
244Nguyễn Nhật TânP.Trưởng phòngtannn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
245Bùi Việt KhôiChuyên viên0914051446khoibv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
246Phạm Quốc BảoTrưởng phòng0373705235baopq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
247Nguyễn Đăng LanhP.Trưởng phònglanhnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
248Bùi Ngọc BíchChuyên viênbichbn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
249Cao Công LuậnChuyên viênluancc.camthuy@thanhhoa.gov.vn
250Cao Văn Nhấtchuyên viênnhatct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
251Khồng Văn ThànhChuyên viênthanhkv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
252Lâm Bá BìnhChuyên viênbinhlb.camthuy@thanhhoa.gov.vn
253Lê Minh HảiChuyên viênhailm.camthuy@thanhhoa.gov.vn
254Lê Thị HạnhChuyên viênhanhlt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
255Lưu Xuân HồngChuyên viênhonglx.camthuy@thanhhoa.gov.vn
256Ngô Thị HườngChuyên viênhuongnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
257Nguyễn Hoàng TùngChuyên Viêntungnh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
258Nguyễn Hữu SinhCHuyên viênsinhnh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
259Nguyễn Trọng HỷChuyên viên hynt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
260Nguyễn Việt HưngChuyên viênhungnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
261Nguyễn Tiến LựcTrưởng phòng0904026414lucnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
262Phạm Đắc DungP.Trưởng phòng0904709395dungpd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
263Lê Văn LiênP.Trưởng phònglienlv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
264Hoàng Thế HiềnChuyên viênhienht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
265Nguyễn Quyết Chiếnchuyên viên0164746444chiennq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
266Nguyễn Quốc VĩnhCB Hợp đồngvinhnq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
267Nguyễn Thị DiệpCb Hợp đồng01278266456diepnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
268Nguyễn Thị Hà TiênChuyên viênhatiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
269Trịnh Trung SơnChuyên viên0975095269hatiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
270Trần Vân ANhCB Hợp đồnganhtv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
271Nguyễn Văn ThôngTrưởng phòng0973463484thongnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
272Nguyễn Đình TùngP.Trưởng phòngtungnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
273Phạm Đình AnChuyên viên0978622578anpd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
274Bùi Văn LệChuyên viên0904944311lebv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
275Nguyễn Thị HiềnChuyên viênhiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
276Mai Văn XôChuyên viên0913524321xomv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
277Trần Thị Thu HàCB Hợp đồnghattt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
278Dư Linh ChiCB Hợp đồngchild.camthuy@thanhhoa.gov.vn
279Phạm Viết HoàiChủ tịch0913549187hoaipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
280Trần Đức HùngPhó Chủ tịch0915392238hungtd-gd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
281Bùi Phương LiênThường trực HĐND0913453088lienbp.camthuy@thanhhoa.gov.vn
282Phạm Văn TàiChuyên viên0936541313taipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
283Hoàng Trung HảiChánh Văn phòng0904604675haiht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
284Nguyễn Trọng ĐôngP.Chánh Văn phòng0987438333dongnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
285Nguyễn Đức Nhật Quản trị mạng01266040969nhatnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
286Phạm Thị ThủyChuyên viên 0982816113thuypt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
287Hoàng Quỳnh LanChuyên Viên03738760020933470888lanhoang.camthuy@thanhhoa.gov.vn
288Vũ Thị Chuyênchuyên viên0919262588chuyenvt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
289Nguyên Thị ThuVăn Thư0977662955thunt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
290Đỗ Thị LânVăn Thưlandt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
291Hoàng Thị HươngKế Toán0373283678huonght.camthuy@thanhhoa.gov.vn
292Cao Đức QuânChuyên viênquancd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
293Nguyễn Tiến DũngTrưởng Phòng 0916696455dungnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
294Hoàng Nam DinhP.Trưởng phòng0916705469dinhhn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
295Nguyễn Văn HiếuChuyên viên0982570817hieunv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
296Cao Xuân ThơChuyên viên0949351242thoct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
297Bùi Đức ChínhChuyên viên0949346366chinhbd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 44;#Huyện Ngọc Lặc 44;#Huyện Ngọc Lặc
298Lê Văn TuấnChủ tịch0373.871.1420913313475tuanlv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
299Phạm Công CúcPhó Chủ tịch0373.871.0390913.349.066cucpc.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
300Phạm Văn ĐạtPhó Chủ tịch0912.598.567datpv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
301Cao Viết TrườngPhó Chủ tịch0918.094.892truongcv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 46;#Huyện Quan Hóa 46;#Huyện Quan Hóa
302Phạm Thị HoaP. Chủ Tịch 03738750020963080470hoapt@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
303Trương Nho TựChủ Tịch UBND huyện 03738750020913364738tutn@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
304Lê Đức Hiếu Trưởng phòng 0988518489hieuld@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
305Nguyễn Văn DoTrưởng Phòng 0969180555donv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
306Trịnh Duy Hiếu P. Trưởng phòng0913550894hieutd@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
307Lê Nhân QuyềnP. Trưởng Phòng0949867126quyenln@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
308Đỗ Minh Việt Chánh Văn Phòng 07378754840944589445vietdm@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
309Ngô sĩ Tâm P. Chánh Văn Phòng 07378758430978922292tamns@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
310Lê Thị Hằng P. Chánh Văn Phòng073787500201659227777hanglt@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
311Phạm Văn Lâm Chuyên Viên 03738753260979856099lampv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
312Hà Thị DoanhTrưởng Phòng 0988937466doanhht@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
313Phạm Quốc ThịnhP. Trưởng Phòng0373708261thinhpq@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
314Hà Xuân ThủyP. Trưởng phòng 0949077568thuyhx@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
315Phạm Văn CươngTrưởng Phòng 07378750710965660767cuongpv@quanhoa.thov.vnanhhoa.g
316Phạm Bá Thoại P. Trưởng Phòng 01646346666thoaipb@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
317Đỗ Phi Hùng Trưởng Phòng 03738752120737708394hungdp@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
318Hà Thị Nga P. trưởng phòng 0962245393ngaht@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
319Lương Thị Hồng Nhung P. Trưởng phòng 03738752610918067480nhunglth@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
320Nguyễn Hồng Hải Chánh Thanh Tra 0913668963hainh@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
321Phạm Bá DiệmBí thư Huyện ủy03738750270914 255 126 , 0982 294 333
322Nguyễn Hữu ĐồngPhó bí thư Thường trực 03738751700915 279 155
323Hà Văn CaP. Chủ Tịch 0973978977cahv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 47;#Huyện Quan Sơn 47;#Huyện Quan Sơn
324Lê Thế AnhPhó chánh văn phòng HĐND-UBND huyện0915279200anhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
325Phạm Trường SơnPhó chánh văn phòng HĐND&UBND0904801283sonpt.quanson@thanhhoa.gov.vn
326Lê Văn ThơPhó trưởng phòng VHTT0917750114tholv.quanson@thanhhoa.gov.vn
327Trịnh Vinh LựcTrưởng phòng Nội vụ03735908080943536565luctv.quanson@thanhhoa.gov.vn
328Vũ Đình DoPhó trưởng phòng Nội vụ0902042445dovd.quanson@thanhhoa.gov.vn
329Nguyễn Văn KiênPhụ trách ban QLDA XDCB01677376789kiennv.quanson@thanhhoa.gov.vn
330Nguyễn Văn MinhTrưởng phòng KT&HT03735909180912602918minhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn
331Trương Văn LongPhó trưởng phòng KT&HT0947137837longtv.quanson@thanhhoa.gov.vn
332Bùi Khắc CảnhTrưởng phòng TNMT03735901530373709122canhbk.quanson@thanhhoa.gov.vn
333Trần Văn BồiPhó trưởng phòng TNMT0985857044boitv.quanson@thanhhoa.gov.vn
334Hà Văn ChonPhó trưởng phòng TN&MT0915579576chonhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
335Đinh Xuân GiangTrưởng phòng dân tộc0902069772giangdx.quanson@thanhhoa.gov.vn
336Lê Văn DungTrưởng phòng Nông nghiệp PTNT0945920123dunglv.quanson@thanhhoa.gov.vn
337Hà Văn ToảnPhó trưởng phòng NN&PTNT0965856678toanhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
338Ngân Văn HòaPhó trưởng phòng NN&PTNT0975188789hoanv.quanson@thanhhoa.gov.vn
339Hà Văn LinhPhó trưởng phòng NN&PTNT01654214022linhhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
340Hà Thị TuyếnTrưởng phòng Tư pháp03735904110962214450tuyenhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
341Phạm Văn PhúcChi cục thống kê0902254324phucpv.quanson@thanhhoa.gov.vn
342Lương Văn HoanTrưởng phòng LĐTBXH01654253279hoanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
343Nguyễn Đăng KhanhPhó trưởng phòng LĐTBXH0915679706khanhnd.quanson@thanhhoa.gov.vn
344Lê Viết XuânPhó trưởng phòng LĐTBXH01234189222xuanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
345Phạm Bá HàoChánh thanh tra huyện0984160071haopb.quanson@thanhhoa.gov.vn
346Vi Văn ĐịnhTrưởng phòng Y tế0984153734Dinhvv.quanson@thanhhoa.gov.vn
347Lê Đình XuânTrưởng phòng GD&ĐT0988963088xuanld.quanson@thanhhoa.gov.vn
348Phạm Quang HuyPhó trưởng phòng GD&ĐT0945678135huypq.quanson@thanhhoa.gov.vn
349Vi Thị TrọngPhó trưởng phòng GD&ĐT09trongvt.quanson@thanhhoa.gov.vn
350Lê Văn ThuậnGiám đốc TTVHTDTT0373709188thuanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
351Bùi Văn ĐôngPhó giám đốc TTVHTTDL0932330383
352Trịnh Hoàng AnhTrạm trưởng TKN0973285468anhth.quanson@thanhhoa.gov.vn
353Vũ Văn ĐạtChủ tịch0373.590.0160904783813datvv.quanson@thanhhoa.gov.vn
354Lương Tiến ThànhPhó chủ tịch0912605705thanhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
355Lương Thị HạnhPhó chủ tịch0912007483hanhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
356Nguyễn Văn BìnhPhó chủ tịch0919014570binhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn
357Hà Thị HươngPhó chủ tịch HĐND huyện0912092762hươnght.quanson@thanhhoa.gov.vn
358Hà Thị MaiTrưởng phòng VHTT03735900310964738118maiht.quanson@thanhhoa.gov.vn