Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

Đăng ngày 17 - 01 - 2022
100%

Sáng ngày 17/1/2022, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Thi- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2021, Sở Tư pháp đã tham gia ý kiến 37 dự thảo văn bản của Trung ương, thẩm định 296 dự thảo văn bản của HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành; tham gia ý kiến 582 dự thảo văn bản của các sở, ban, ngành trước khi trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành; tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết, xử lý 318 vụ việc pháp luật. Sở đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tự kiểm tra 3.012 văn bản do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành. Kiến nghị ban hành mới, sửa đổi, bổ sung 3 văn bản; bãi bỏ 1 văn bản để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản dưới luật đang có đang có hiệu lực thi hành.

Toàn cảnh hội nghị.

Ngoài ra, Sở cũng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 15 kế hoạch về công tác PBGDPL. Tổ chức nhiều hội nghị, cuộc thi tìm hiểu về pháp luật cũng như công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, như: thẩm định 16 vụ việc về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực khoáng sản, đất đai, bảo vệ môi trường; công tác quản lý nhà nước về tổ chức hành nghề đấu giá tài sản đã tổ chức 754 cuộc đấu giá; các văn phòng thừa phát lại đã lập 168 vi bằng, tống đạt 2.048 văn bản…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động Sở Tư pháp đạt được trong công tác năm 2021.

Đồng chí nhấn mạnh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp tỉnh Thanh Hóa cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung thảo luận, đánh giá đúng kết quả đã đạt được; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất bổ sung, hoàn thiện các giải pháp để tập trung chỉ đạo, hoàn thành nhiệm vụ năm 2022; trong đó, cần quan tâm thực hiện tốt một số việc sau:

Thứ nhất, ngành Tư pháp cần tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, nâng cao trách nhiệm, trình độ, đạo đức công vụ để tạo sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ, toàn diện. Để làm được điều đó, ngành Tư pháp phải tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng và trình độ, phẩm chất, bám sát chương trình, kế hoạch công tác, tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động, kịp thời tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng và thực thi pháp luật.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thứ hai, trong công tác xây dựng nội bộ, ngành Tư pháp phải tập trung thực hiện tốt 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022 do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 21/12/2021. Đồng thời, khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm được chỉ ra trong báo cáo và các vấn đề nêu trên; tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động của ngành.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, công dân khi thi hành công vụ; tiếp tục làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy hoạch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thứ ba, tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò tham mưu, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Chủ động, tích cực và linh hoạt hơn trong việc tham mưu, cung cấp các ý kiến pháp lý ứng phó kịp thời với những vấn đề mới trong phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và chuyển đổi số toàn diện, phát triển nền kinh tế số, xã hội số nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp sáng tạo. Tập trung rà soát, đề xuất hoàn thiện pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các “điểm nghẽn” trong tổ chức thi hành, tạo lập môi trường thuận lợi cho hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng Lê Hữu Viên - Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản; trong đó chú trọng tới tính dự báo của các chính sách, đảm bảo tính khả thi trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tập trung thực hiện hiệu quả khâu đột phá chiến lược về xây dựng và hoàn thiện thể chế, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác pháp luật, tư pháp. Tổ chức thi hành bài bản Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.

Thứ tư, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Kết luận số 80 KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân, tạo sự chuyển biến thực sự rõ nét trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2022. Triển khai công tác PBGDPL toàn diện, rộng khắp, hướng mạnh về cơ sở và gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; đa dạng hóa các hình thức PBGDPLtheo định hướng chuyển đổi số trong công tác này.

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện hiệu quả công tác hòa giải cơ sở, góp phần quan trọng trong giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, xây dựng sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở, xây dựng sự đoàn kết trong nội bộ Nhân dân; giúp các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài có nguy cơ bị lợi dụng để tuyên truyền tư tưởng phá hoại, chống phá Đảng và Nhà nước.

Thứ năm, tập trung nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực công chứng, luật sư; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm; nâng cao trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm nghề nghiệp của đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản và công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng. Tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả Luật Đấu giá tài sản, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại; Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng và Chỉ thị số 40/CT TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động đấu giá tài sản; trong đó chú trọng công tác đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bán đấu giá tài sản bằng hình thức đấu giá trực tuyến.

Thừa ủy quyền của Bộ Tư pháp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao Bằng khen của Bộ Tư pháp cho 1 tập thể và 2 cá nhân.

Thứ sáu, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp. Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, tạo điều kiện để đẩy mạnh giải quyết các thủ tục đăng ký hộ tịch trên môi trường điện tử, kết nối chia sẻ dữ liệu hộ tịch cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 gắn với việc thi hành Luật Hộ tịch; chủ động hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở trong quá trình đăng ký hộ tịch; thực hiện tốt Đề án cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho công dân.

Nhân dịp này, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ Tư pháp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng Lê Hữu Viên- Phó Giám đốc Sở Tư pháp; trao Bằng khen của Bộ Tư pháp cho 1 tập thể và 2 cá nhân. Ngoài ra còn có 19 tập thể, 46 cá nhân được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp vì đã thành tích xuất sắc trong công tác Tư pháp năm 2021.

 

<

Tin mới nhất

Ký Bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa UBND tỉnh Thanh Hóa và Công ty TNHH Giầy Venus Việt Nam.(20/05/2022 2:44 CH)

Hội nghị trực tuyến triển khai các chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP.(19/05/2022 9:24 SA)

Hội nghị ngành Công thương 6 tỉnh Bắc Trung Bộ lần thứ X, năm 2022.(14/05/2022 12:24 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh(14/05/2022 12:17 CH)

Thanh Hóa nằm trong Top 3 của cả nước về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp...(11/05/2022 3:37 CH)

Thanh Hóa lần đầu tiên công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương.(11/05/2022 3:34 CH)

Tháo gỡ khó khăn cho ngành thủy sản trên địa bàn tỉnh.(11/05/2022 2:39 CH)

UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác của Jica tại Việt Nam.(10/05/2022 3:11 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

    °