Thông báo tạm dừng cuộc đấu giá tài sản thanh lý 01 xe ô tô con Mitsubishi và xe ô tô con Toyota Camry của UBND huyện Thọ Xuân

Đăng ngày 04 - 04 - 2020
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá tài sản do Công ty đấu giá Hợp Danh Năm Châu ban hành(29/05/2020 11:22 CH)

Thông báo đấu giá tài sản do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành(29/05/2020 9:41 SA)

Thông báo đấu giá tài sản do Công ty đấu giá Hợp Danh Năm Châu ban hành(29/05/2020 9:39 SA)

Thông báo đấu giá tài sản do Công ty đấu giá Hợp Danh Năm Châu ban hành(27/05/2020 10:04 SA)

Thông báo đấu giá tài sản do Công ty đấu giá Hợp Danh Năm Châu ban hành(27/05/2020 10:03 SA)

Thông báo đấu giá tài sản do Công ty đấu giá Hợp Danh Hoàng Anh ban hành(26/05/2020 8:03 SA)

Thông báo đấu giá tài sản do Công ty đấu giá Hợp Danh Hoàng Anh ban hành(26/05/2020 8:01 SA)

Thông báo đấu giá tài sản do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành(25/05/2020 9:49 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°