Hội nghị trực tuyến UBND tỉnh với các địa phương để triển khai Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

Đăng ngày 02 - 01 - 2019
100%

Ngày 02/01/2019, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương nhằm triển khai Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Bá Oai - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh. Dự tại điểm cầu 27 huyện, thị, thành có Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

trình bày dự thảo kế hoạch.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trình bày dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Theo đó, tỉnh Thanh Hóa sẽ tập trung triển khai 12 nhóm giải pháp, hành động nhằm mục tiêu thực hiện vượt mức các kế hoạch đặt ra, đó là: Tập trung triển khai các cơ chế, chính sách khuyến khích tái cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng; thực hiện hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển; các giải pháp phát triển đô thị; nâng cao hiệu quả công tác phát triển doanh nghiệp; tăng cường quản lý thu - chi ngân sách; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội; triển khai hiệu quả mục tiêu giảm nghèo; tích cực trong công tác xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã, phường, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu; triển khai các giải pháp về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước.

Đồng chí Đinh Cẩm Vân - Giám đốc Sở Tài chính trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành đã trình bày nội dung các chỉ tiêu kế hoạch do ngành chủ trì; đồng thời hướng dẫn một số giải pháp để các địa phương khắc phục khó khăn, thực hiện hiệu quả các mục tiêu đặt ra. Cụ thể như với kế hoạch phát triển doanh nghiệp, toàn tỉnh phấn đấu năm 2019 thành lập mới 3.000 doanh nghiệp trở lên. Với tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ ngân sách trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chí về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2019 được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Với kế hoạch giải phóng mặt bằng, các địa phương tập trung nguồn lực tập trung 100% cho công tác giải phóng mặt bằng theo yêu cầu tiến độ các dự án đối với các dự án sử dụng vốn Trung ương, tỉnh và các doanh nghiệp đã bố trí đủ nguồn vốn. Về kế hoạch giảm nghèo, toàn tỉnh phấn đấu giảm 23.930 hộ nghèo, đưa tỷ lệ giảm nghèo xuống 3,35%...

Thảo luận tại Hội nghị, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố đã báo cáo khái quát về tình hình kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018; những khó khăn, hạn chế còn tồn tại cũng như những đề xuất của địa phương trong việc thực hiện điều chỉnh chỉ tiêu đã đặt ra.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương, ghi nhận những thành công vượt bậc mà năm 2018 vừa qua tỉnh ta đã đạt được. Kết quả đó là nhờ sự kế thừa thành quả lớn lao của thế hệ đi trước, sự quan tâm của Trung ương và sự cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị. Trong tâm thế mới, trên cơ sở những thành tựu đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương phát huy tinh thần chủ động, khắc phục hạn chế, tồn tại, đồng chí nhấn mạnh 3 nguyên tắc vàng: Tâm huyết, trách nhiệm cao với công việc; cụ thể, sáng tạo trong thực thi công việc; quyết tâm, quyết liệt trong điều hành, thực thi công việc.

Về thực hiện nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh phương châm "sáng tạo, bứt phá để tăng tốc", đồng thời đề nghị các đơn vị, các địa phương cần lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo, điều hành thắng lợi. Trong đó, tập trung tốt một số những giải pháp cụ thể như sau: (1) chú trọng tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. (2) Thu hút, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, cụ thể cần lưu ý công tác GPMB, xúc tiến đầu tư, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn. (3) Tập trung cao để chỉ đạo các dự án lớn. (4) Giải quyết tốt những vấn đề bức xúc xã hội. (5) Giữ vững và phát huy tốt thành tích văn hóa, xã hội đã đạt được. (6) Đổi mới mạnh mẽ và quyết liệt hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành; giám sát thực hiện phải chặt chẽ hơn; xử lý kỷ luật nghiêm minh, công tác thanh tra phải tốt hơn. Đồng chí cũng lưu ý các địa phương chuẩn bị công tác vui xuân, đón tết Nguyên đán 2019 cho nhân dân vui tươi, no ấm, an toàn.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư và những ý kiến phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã cụ thể hóa những nội dung cụ thể để chỉ đạo thực hiện. Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với các địa phương về những đề xuất và giải pháp giải quyết trong vấn đề nguồn nhân lực thực hiện các công việc chuyên môn. Với một số chỉ tiêu các địa phương thảo luận cao so với tiềm năng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương nghiên cứu, xem xét và đề xuất một cách phù hợp ngay trong chiều ngày 02/01 để UBND tỉnh hoàn thiện, ban hành kế hoạch. Để thực hiện thắng lợi toàn diện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp, các địa phương bám sát mọi sự điều hành, lãnh đạo, các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động của tỉnh và vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo; các ngành thường xuyên theo dõi, đôn đốc các chỉ tiêu do đơn vị mình phụ trách và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh; các địa phương căn cứ mục tiêu đặt ra để giao chỉ tiêu xuống cấp dưới; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện. Trong năm 2019, đồng chí lưu ý một số nhiệm vụ về công tác giải phóng mặt bằng phải được các địa phương quan tâm đặc biệt, tạo thuận lợi cho việc thực hiện dự án, thúc đẩy thu hút đầu tư; lĩnh vực phát triển đô thị, sáp nhập các xã, phường, thị trấn cần tập trung các giải pháp thực hiện. Công tác giảm nghèo được xây dựng theo hướng tạo điều kiện cho người nghèo được tiếp cận với các dịch vụ cơ bản như điện, đường, các mô hình giảm nghèo. Đồng chí cũng yêu cầu chính quyền địa phương cần nỗ lực, vào cuộc sâu sát hơn đối với công tác thu ngân sách nhà nước. Các địa phương tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, hoàn thiện các khu tái định cư, tổ chức cho nhân dân vui Tết, đón xuân lành mạnh, an toàn, tiết kiệm./.

 

<

Tin mới nhất

Đại hội XIII của Đảng thảo luận, góp ý vào văn kiện nhiều nội dung quan trọng(27/01/2021 4:34 CH)

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tại Đại hội XIII của Đảng(27/01/2021 4:26 CH)

Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII...(26/01/2021 4:19 CH)

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng(26/01/2021 4:05 CH)

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01 năm 2021.(20/01/2021 5:12 CH)

Văn phòng UBND tỉnh tổng kết công tác đảng, chuyên môn, công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ...(17/01/2021 11:57 SA)

UBND tỉnh họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.(13/01/2021 7:02 CH)

Chỉ thị tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước.(05/01/2021 1:50 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°