Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2018

Đăng ngày 24 - 04 - 2018
100%

1. Về thu ngân sách nhà nước

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện quý I là 2.568.029 triệu đồng, đạt 12% dự toán giao và bằng 92% so cùng kỳ, trong đó:

+ Thu nội địa ước thực hiện là 2.36.661 triệu đồng, đạt 18% dự toán giao và bằng 94% cùng kỳ.

+ Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện là 204.368 triệu đồng, đạt 2% dự toán giao và bằng 80% cùng kỳ.

Nguyên nhân thu đạt thấp so với dự toán: Bộ Tài chính giao dự toán thu từ Dự án nhà máy lọc hóa dầu Nghi sơn là 10.310 tỷ đồng, chiếm 47% tổng dự toán thu năm 2018 nhưng dự kiến đến tháng 5/2018 mới đi vào hoạt động. Đây là khoản thu điều tiết 100% về ngân sách Trung ương.

- Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp quý I ước thực hiện là 2.228.837 triệu đồng, đạt 24% dự toán giao.

2. Về chi ngân sách địa phương

Chi ngân sách địa phương ước thực hiện quý I là 6.078.629 triệu đồng, đạt 22% dự toán giao đầu năm và bằng 111% cùng kỳ, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: ước thực hiện quý I là 1.086.543 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: ước thực hiện quý I là 4.677.472 triệu đồng.

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương: ước thực hiện quý I là 311.384 triệu đồng.

3. Đánh giá về tình hình thực hiện dự toán thu, chi

Nhìn chung, thu, chi ngân sách địa phương quý I năm 2018 đảm bảo tiến độ so với dự toán giao và đảm bảo cân đối nguồn cho các nhiệm vụ chi theo dự toán.

Trên đây là báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý I năm 2018 của tỉnh Thanh Hóa./.

(Chi tiết theo biểu 59, 60, 61/CK-NSNN)

Biểu 59

Biểu 60

Biểu 61

<

Tin mới nhất

Công khai báo cáo tình hình thực hiện ngân sách Quý I năm 2019(08/04/2019 2:59 CH)

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2018(24/04/2018 6:41 SA)

Báo cáo thu mục lục ngân sách năm 2018 trên địa bàn(13/04/2018 2:16 CH)

Thuyết minh Số liệu thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2017 của...(07/09/2017 8:58 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°