Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND.

Đăng ngày 15 - 03 - 2016
100%

Chiều 14-3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự hội nghị.

Tới dự có các đồng chí: Lê Minh Thông, PGS.TS, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 được diễn ra vào ngày 22-5-2016. Việc tổ chức tốt cuộc bầu cử lần này là dịp để tiếp tục củng cố, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN vì nhân dân, của nhân dân, do nhân dân làm chủ. Để công tác bầu cử thành công tốt đẹp đòi hỏi mọi tầng lớp nhân dân cần nêu cao tinh thần làm chủ, phát huy tính tự giác tham gia bầu cử để lựa chọn ra những đại biểu có đầy đủ các yêu cầu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín, là đại diện xứng đáng cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, để phát  huy quyền làm chủ của nhân dân. Chính vì thế, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh phải coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm cuộc bầu cử đạt hiệu quả cao, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. 

Tại hội nghị, đồng chí  Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Lê Minh Thông trình bày những nội dung lớn, những đạo luật quan trọng của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Đồng chí nhấn mạnh: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 đã kế thừa và phát triển các quy định trong các Luật Bầu cử hiện hành, đồng thời sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của Hiến pháp mới, khắc phục những hạn chế, bất cập liên quan đến quy trình, thủ tục trong bầu cử; pháp điển hóa một số nội dung trong hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Luật gồm 10 chương với 98 điều. Một số điểm mới trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 đó là quy định quyền quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; quyết định việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội trong thời gian giữa nhiệm kỳ; quyết định thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia là thẩm quyền của Quốc hội thay vì Ủy ban Thường vụ Quốc hội như trước đây. Ngày bầu cử phải là ngày chủ nhật và được công bố chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử; quy định về số lượng người dân tộc thiểu số được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội bảo đảm có ít nhất 18% trong tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, cơ cấu, tỷ lệ nữ ứng cử đại biểu Quốc hội bảo đảm có ít nhất 35% trong tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội; quy định Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội thành lập (luật cũ gọi là Hội đồng bầu cử ở Trung ương do Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập) có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

Điểm mới trong Luật Bầu cử cũng quy định những người đang bị tạm giam, những người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc cũng sẽ được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, đang được giáo dục, cai nghiện bắt buộc; về phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 3 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, số lượng đại biểu tiếp theo được tính theo số dân và đặc điểm của mỗi địa phương, bảo đảm tổng số đại biểu Quốc hội dự kiến được bầu không quá 500 người...

Tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Thông cũng giới thiệu những điểm mới trong Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

 

<

Tin mới nhất

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°