Các chương trình trọng tâm của kế hoạch 5 năm 2011 - 2015

Đăng ngày 06 - 09 - 2010
100%

1. Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, khu công nghệ cao
Ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng, xúc tiến mạnh mẽ việc thu hút đầu tư để Khu kinh tế Nghi Sơn thực sự trở thành động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh và trọng điểm phát triển của vùng. Quy hoạch phát triển huyện Tĩnh Gia thành một thành phố công nghiệp dưới sự tác động lan toả của Khu kinh tế Nghi Sơn.
Nhanh chóng lấp đầy và phát huy hiệu quả các khu công nghiệp hiện có, quy hoạch phát triển thêm một số khu công nghiệp mới, gắn với khả năng lợi thế và nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các vùng, miền. Xúc tiến xây dựng khu công nghệ cao, bao gồm khu công nghệ cao, khu đô thị dịch vụ công nghệ cao và khu đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao với quy mô từ 1.300 - 1.500 ha.
2. Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nền nông nghiệp sạch, công nghệ cao có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; khuyến khích phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề nông thôn, tạo điều kiện cho việc chuyển dịch cơ cấu lao động, thúc đẩy quá trình tích tụ và tập trung ruộng đất để sản xuất lớn. Xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2015 có 20% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.
3. Chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền tây Thanh Hoá
Huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của vùng để đẩy mạnh phát triển sản xuất và dịch vụ; tạo bước đột phá về tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn với phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao dân trí, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về mức sống so với miền xuôi.
4. Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng biển
Phát triển đồng bộ cả đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thuỷ sản; khuyến khích đầu tư đánh bắt xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đầu tư, khai thác có hiệu quả cảng nước sâu Nghi Sơn; đẩy nhanh tiến độ kiên cố đê biển, đê cửa sông; hoàn thành các cảng cá và các khu neo đậu tàu thuyền gắn với xây dựng các khu đô thị nghề cá; phát triển mạnh vận tải và du lịch biển; tăng cường bảo vệ tài nguyên, môi trường biển. Phát triển tiểu thủ công nghiệp; chăm lo giải quyết các nhu cầu phát triển văn hoá - xã hội ở vùng biển.
5. Chương trình phát triển nguồn nhân lực
Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động tối đa các nguồn lực để mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Trước mắt, tập trung đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển các ngành: lọc hoá dầu, luyện kim, điện, điện tử, tự động hoá...; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đạo đức tốt, có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; hình thành đội ngũ doanh nhân giỏi, năng động, bản lĩnh và có văn hóa kinh doanh; bồi dưỡng nhân tài, đào tạo chuyên gia đầu ngành giỏi trên một số lĩnh vực.

<

Tin mới nhất

Các chương trình trọng tâm của kế hoạch 5 năm 2011 - 2015(06/09/2010 9:13 CH)

Quan điểm phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020(10/03/2010 6:58 CH)

Phương hướng chung(31/01/2007 8:58 CH)

Định hướng phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp(31/01/2007 8:58 CH)

Định hướng phát triển các lĩnh vực kinh tế(31/01/2007 8:59 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°