Các mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 2011 - 2015

Đăng ngày 31 - 01 - 2008
100%

1. Các chỉ tiêu kinh tế
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt từ 17 - 18%.
- GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 2.100 USD.
- Giá trị gia tăng ngành nông, lâm, thuỷ sản tăng 3,5%/năm; công nghiệp - xây dựng tăng 22,3%/năm; dịch vụ tăng 16,8%/năm.
- Cơ cấu kinh tế năm 2015: nông, lâm, thuỷ sản 14,4%; công nghiệp - xây dựng 49,7%; dịch vụ 35,9%.
- Tỷ lệ huy động GDP vào ngân sách từ 8%/năm trở lên.
- Sản lượng lương thực đạt 1,6 triệu tấn trở lên.
- Giá trị hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu năm 2015 đạt 850 triệu USD trở lên, bình quân hàng năm tăng 17% trở lên.
- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt khoảng 310.000 tỉ đồng.
2. Các chỉ tiêu xã hội
- Giải quyết việc làm trong 5 năm cho trên 300.000 người.
- Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội năm 2015 là 40%.
- Tỷ lệ lao động được đào tạo đạt 55% trở lên vào năm 2015.
- Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 47,8% vào năm 2015.
- Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm từ 3 - 4% theo chuẩn mới.
- Tốc độ tăng dân số tự nhiên năm 2015 là 0,65%.
- Tỷ lệ đô thị hoá đến năm 2015 đạt 25%.
- Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế vào năm 2015 là 90%.
- Đến năm 2015, mật độ điện thoại đạt 70 máy/100 dân.
3. Các chỉ tiêu môi trường
- Đến năm 2015, 100% dân số đô thị được dùng nước sạch và 95% dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh.
- 100% số cơ sở sản xuất mới có công trình xử lý chất thải đảm bảo tiêu chuẩn; đến năm 2015, 80% số cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn môi trường.
- Tỷ lệ che phủ rừng năm 2015 đạt 52%.

<

Tin mới nhất

Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020.(10/03/2010 6:57 CH)

Các mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 2011 - 2015(31/01/2008 8:59 CH)

Mục tiêu chung(31/01/2007 8:59 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°