Mục tiêu chung

Đăng ngày 31 - 01 - 2007
100%

Phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo bước đột phá về tốc độ, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh xã hội hoá, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá - xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2015, đạt mức thu nhập bình quân của cả nước, đến năm 2020 trở thành một trong những tỉnh tiên tiến.

<

Tin mới nhất

Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020.(10/03/2010 6:57 CH)

Các mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 2011 - 2015(31/01/2008 8:59 CH)

Mục tiêu chung(31/01/2007 8:59 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°