Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025; 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025)

Đăng ngày 14 - 03 - 2024
100%

Sáng 14/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025).

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; tập thể lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng ban tổ chức huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên nêu rõ: Đây là hội nghị nhằm tiến hành tổng kết, đánh giá ba nội dung rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đó là tổng kết, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và đặc biệt là tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Hội nghị không chỉ đánh giá những kết quả đã làm được, mà còn là dịp chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân bài học kinh nghiệm từ thực tiễn của Đảng bộ, từ đó góp phần kiến nghị, đề xuất các giải pháp với Trung ương trong việc ban hành Chỉ thị về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; trong việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay ở cơ sở.

Báo cáo tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 do Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng trình bày khẳng định:

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu khai mạc hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo ban hành kịp thời, đồng bộ các văn bản hướng dẫn rất cụ thể, rõ ràng, bài bản, khoa học, từ chuẩn bị nội dung văn kiện, công tác nhân sự, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thông tin tuyên truyền... để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội của cấp mình theo đúng thời gian quy định. Do đó, Đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Về tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, cùng với cả nước, tỉnh Thanh Hóa gặp không ít những khó khăn, thách thức; song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực, nổi bật là:

Đã sớm hoàn thành việc thể chế hóa, cụ thể hóa và tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tế, tạo cơ sở pháp lý, điều kiện thuận lợi cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện.

Toàn cảnh hội nghị.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác và đạt kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội.

Về tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025), các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã quán triệt, chủ động triển khai thực hiện Điều lệ Đảng, Quy định hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, quy định hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và các văn bản của Đảng được nâng lên, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, đấu tranh ngăn ngừa các hành vi vi phạm, tạo sự đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên...

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Thông qua hội nghị lần này, các cấp ủy, tổ chức Đảng và từng đồng chí phải thấy được những việc đã làm tốt, nhận thức đúng đắn hơn về những hạn chế, yếu kém để từng bước khắc phục, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của các địa phương, cơ quan, đơn vị và toàn tỉnh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng và từng đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh phải tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, các Nghị quyết, quy định của Trung ương và Tỉnh ủy. Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, công tác giáo dục lý luận chính trị, lịch sử để tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng của quê hương, đất nước. Tập trung làm chuyển biến về nhận thức, củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần chủ động, sáng tạo, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Các cấp ủy, tổ chức đảng phải tập trung rà soát, đánh giá lại các mục tiêu, chỉ tiêu, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá mà Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 -2025 xác định rõ những chỉ tiêu đạt thấp, khả năng khó hoàn thành, trên cơ sở đó phân tích, làm rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu đã đề ra.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Cùng với đó phải thực hiện tốt công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, phấn đấu hoàn thành sáp nhập nguyên trạng huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và các xã trên địa bàn tỉnh trong thời gian sớm nhất để chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở trở lên. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, hoàn thiện tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Trên cơ sở kết quả hội nghị, người đứng đầu các địa phương, đơn vị phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, tập trung tổ chức khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra... Đề cao trách nhiệm tự kiểm tra, tự soi, tự uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên. Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên gắn với rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Song song với đó, quan tâm chú trọng đến đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

<

Tin mới nhất

Đoàn Đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa dự Lễ buộc chỉ cổ tay – nét đẹp văn hóa truyền thống của...(12/04/2024 9:21 SA)

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm...(11/04/2024 10:50 SA)

Tinh thần và khí thế hào hùng của Chiến thắng Điện Biên Phủ, vận hội mới của đất nước, đang thôi...(07/04/2024 8:33 CH)

Phát huy tinh thần Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ để hiện thực hóa được khát vọng xây dựng một...(07/04/2024 8:09 CH)

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận, chỉ thị, quy định của Trung...(02/04/2024 2:31 CH)

Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029(26/03/2024 2:36 CH)

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3 năm 2024(22/03/2024 2:22 CH)

Kỳ Họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Khóa XVIII nhiệm kỳ 2021- 2026(15/03/2024 9:41 SA)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1973 người đã bình chọn
°
397 người đang online