Văn phòng UBND tỉnh tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 2024

Đăng ngày 12 - 01 - 2024
100%

Chiều ngày 11/01/2024, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, chuyên môn, Công đoàn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Huyền - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.  

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và cấp ủy cấp trên, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, công tác tham mưu, phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, nổi bật trên các lĩnh vực như: Việc phối hợp tham mưu xây dựng các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, quy trình, quy chế hoạt động; xúc tiến đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thu ngân sách nhà nước; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số...

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang phát biểu khai mạc hội nghị.

Đặc biệt, trong công tác tham mưu, phục vụ UBND tỉnh, Chủ tịch tỉnh chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực đã bám sát phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm – Linh hoạt - Hiệu quả” và 9 trọng tâm chỉ đạo, điều hành, 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, 15 chỉ tiêu cụ thể giao cho từng ngành, địa phương, đơn vị. Cụ thể, đã tham mưu xây dựng Chương trình công tác, đề xuất phân công cụ thể nội dung, đề án trong Chương trình công tác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách, chỉ đạo; phân công lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên theo dõi, đôn đốc, thẩm tra các đề án trong Chương trình công tác, nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động của UBND tỉnh; phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ các buổi tiếp và làm việc với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đến thăm và làm việc tại tỉnh; tham mưu chuẩn bị, phục vụ tốt các hội nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, phiên họp thường kỳ UBND tỉnh, các cuộc họp, buổi làm việc, chuyến công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đã phối hợp tham mưu, giải quyết tốt các công việc trên các ngành, lĩnh vực, các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xúc tiến đầu tư, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách nhà nước, đẩy mạnh chuyển đổi số... Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định và tổ chức các hội nghị tiếp doanh nghiệp để giải quyết những kiến nghị, bức xúc của công dân và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đảm bảo công tác thông tin được kịp thời, thông suốt, phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đã chủ động theo dõi, đôn đốc kịp thời các đơn vị thực hiện 27.283 nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao (tăng 6.515 nhiệm vụ so với năm 2022); biên soạn, cập nhật 390 tin/bài và 1.559 ảnh đăng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; đăng tải công khai 1.448 thông báo về đấu giá tài sản, quyền sử dụng đất, địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản theo quy định, giúp các cá nhân, tổ chức tham khảo thông tin nhanh chóng; cập nhật 96 số trên trang Công báo điện tử. Tiếp nhận trên 77.000 văn bản, hồ sơ công việc (tăng trên 7.500 văn bản so với năm 2022); tham mưu giải quyết, ban hành 30.774 văn bản, hồ sơ, TTHC, trong đó xử lý đúng hạn 30.772 hồ sơ, văn bản, đạt tỷ lệ 99,99%.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Văn Chiến báo cáo tại hội nghị.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tiếp nhận và giải quyết 172.468 hồ sơ TTHC của tổ chức, cá nhân; trong đó, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,99%; tiếp nhận và giải quyết 95.750 hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, tăng 25,83% so với năm 2022. Tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích và chuyển trả kết quả TTHC tại nhà là 70.305 hồ sơ.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động luôn nêu cao nhận thức, thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở trong giao tiếp, xử lý công việc và thái độ phục vụ tổ chức, công dân. Đã triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện nghiêm quy định về kê khai tài sản đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng; công tác đánh giá, xếp loại, bình xét thi đua đối với các tập thể, cá nhân được thực hiện dân chủ, minh bạch, đúng quy định; quy chế dân chủ, cải cách hành chính tại Văn phòng được quan tâm chỉ đạo, đạt kết quả tốt, giữ gìn vệ sinh cơ quan, trực bảo vệ được duy trì; kiểm soát chặt chẽ khách ra, vào cơ quan liên hệ công tác.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Về công tác Đảng, Đảng bộ Văn phòng luôn quan tâm và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tử tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng nâng cao năng lực, tác phong, phong cách, ý thức trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt; kịp thời phát hiện và đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm sai trái, xuyên tạc, gây mất đoàn kết nội bộ, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong năm, Đảng bộ Văn phòng đã tiếp nhận 6 đảng viên chuyển sinh hoạt đảng từ đơn vị khác; đến nay, Đảng bộ có 150 đảng viên, trong đó 147 đảng viên chính thức, 3 đảng viên dự bị, sinh hoạt tại 13 chi bộ trực thuộc; đã thành lập Chi ủy Chi bộ Phòng Nông nghiệp, Khoa học Công nghệ và Tài nguyên Môi trường; kiện toàn nhân sự Chi bộ Công nghiệp, Xây dựng, Giao thông và Chi bộ Phòng Nông nghiệp, Khoa học Công nghệ và Tài nguyên Môi trường. Công tác quản lý, bổ sung hồ sơ đảng viên, cấp thẻ đảng được thực hiện theo quy định; việc đánh giá, xếp loại đảng viên được chú trọng, thực hiện nghiêm Quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và Nhân dân nơi cư trú. Bên cạnh đó, Đảng ủy luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động và khuyến khích đoàn viên nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh.

Phó Chánh Văn phòng Mai Công Hoàng phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Về công tác Công đoàn, trong năm 2023, chất lượng hoạt động Công đoàn không ngừng được đổi mới, nâng cao; duy trì chế độ sinh hoạt theo hướng dẫn của Điều lệ Công đoàn và Công đoàn cấp trên. Quan tâm làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn kế cận. Đặc biệt, đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Văn phòng khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích làm rõ thêm những kết quả đạt được trên các mặt công tác, những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời đề xuất và thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp được đưa ra thực hiện trong năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của Văn phòng UBND tỉnh trong năm qua đã có nhiều đổi mới từ tư duy trong tham mưu đến phong cách phục vụ; cơ sở vật chất hạ tầng đơn vị cũng được cải thiện; sự quan tâm của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đến đời sống cán bộ, chuyên viên được chú trọng… Đồng chí cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động tham mưu, giúp việc của văn phòng UBND tỉnh.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian tới Văn phòng UBND tỉnh cần chú trọng trong công tác tham mưu đúng và trúng hơn nữa; tổ chức rà soát, đánh giá lại công tác tham mưu trong thời gian qua. Bên cạnh đó, cần chủ động kiểm soát thủ tục hành chính cần được xem xét kĩ lưỡng trước khi trình Thường trực UBND tỉnh và các cấp có thẩm quyền khác. Các bộ phận, phòng ban trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh đẩy mạnh trong việc phối kết hợp, lấy ý kiến chuyên môn lẫn nhau trong công tác tham mưu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí cũng lưu ý Văn phòng UBND tỉnh là bộ mặt của UBND tỉnh nên cần chú trọng hơn nữa đến tác phong, lề lối văn hóa công sở cũng như kỉ cương hành chính. Quan tâm, tổ chức kết nối với các đơn vị khác trong cả nước để giao lưu học tập kinh nghiệm công tác văn phòng; bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ, chuyên viên trong tham mưu. Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin, phòng họp không giấy tờ trong phục vụ các cuộc họp của UBND tỉnh…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Thi – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho đồng chí Hà Văn Giáp – Quyền Chánh Văn phòng Điều phối về Vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh .

Về công tác Đảng, đồng chí lưu ý cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực xây dựng cơ quan Văn phòng UBND tỉnh là đơn vị gương mẫu, mẫu mực vì sự phát triển chung của tỉnh, của đất nước.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Thi – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Cao Thanh Tùng – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Tại hội nghị, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Thi – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho đồng chí Hà Văn Giáp – Quyền Chánh Văn phòng Điều phối về Vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2018 đến năm 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Cao Thanh Tùng – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2018 đến năm 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cũng đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2021 đến năm 2022.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể thuộc Văn phòng UBND tỉnh.
Các cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị.
Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh đã ký kết Giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Tiếp đó, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh đã ký kết Giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

<

Tin mới nhất

Đoàn Đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa dự Lễ buộc chỉ cổ tay – nét đẹp văn hóa truyền thống của...(12/04/2024 9:21 SA)

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm...(11/04/2024 10:50 SA)

Tinh thần và khí thế hào hùng của Chiến thắng Điện Biên Phủ, vận hội mới của đất nước, đang thôi...(07/04/2024 8:33 CH)

Phát huy tinh thần Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ để hiện thực hóa được khát vọng xây dựng một...(07/04/2024 8:09 CH)

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận, chỉ thị, quy định của Trung...(02/04/2024 2:31 CH)

Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029(26/03/2024 2:36 CH)

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3 năm 2024(22/03/2024 2:22 CH)

Kỳ Họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Khóa XVIII nhiệm kỳ 2021- 2026(15/03/2024 9:41 SA)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1971 người đã bình chọn
°
330 người đang online