HĐND tỉnh khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 16

Đăng ngày 29 - 09 - 2023
100%

Chiều ngày 29/9/2023, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Tiến Lam – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hải – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; ĐBQH tỉnh khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh 26 tờ trình gồm:

1. Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2024.

2. Bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ và vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thanh Hóa.

3. Bổ sung, điều chỉnh nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh, nguồn vốn ngân sách Trung ương (dự bị động viên) vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa.

4. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước, giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 11-10-2021 (đợt 4).

5. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2023 do tỉnh quản lý (đợt 4).

6. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 11-12-2022 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ cho một dự án phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

7. Phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 cho nhiệm vụ quy hoạch (đợt 2).

8. Chấp thuận tổ chức, sắp xếp lại Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Thanh Hóa theo Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31-3-2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

9. Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023 nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách cấp huyện, cấp xã của thị xã Nghi Sơn.

10. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án hệ thống thoát nước khu vực thị trấn Vĩnh Lộc và các xã phụ cận, huyện Vĩnh Lộc.

Đại biểu Lê Minh Nghĩa - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại kỳ họp.

11. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường tỉnh 502 đoạn từ nút giao với đường Đình Hương - Giàng, phường Thiệu Dương đến ngã ba đi cầu phao Vồm, phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa.

12. Chấp thuận thông qua danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh đợt 4, năm 2023.

13. Giao kế hoạch vốn và bổ sung kinh phí thực hiện các dự án, nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số năm 2023.

14. Đặt tên đại lộ trên địa bàn thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

15. Đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

16. Nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa.

17. Đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh kỳ họp.

18. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bản tỉnh Thanh Hóa ban hành theo Nghị quyết số 08-2022/NQ-HĐND ngày 11-12-2022 của HĐND tỉnh.

19. Sửa đổi một số nội dung tại Điều 5 của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Nghị quyết số 257/2022/NQ-HĐND ngày 13-7-2022 của HĐND tỉnh.

20. Cho ý kiến về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021 (đợt 3).

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại kỳ họp.

21. Điều chỉnh danh mục, kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2022, năm 2023 của một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

22. Phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (đợt 3).

23. Phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2011 đến năm 2025 (đợt 3).

24. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 258/2022/NQ-HĐND ngày 13-7-2022 của HĐND tỉnh về ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp.

25. Phê duyệt danh mục dự án và mức vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 bổ sung cho tỉnh Thanh Hóa để hỗ trợ huyện Mường Lát; điều chỉnh danh mục một số dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

26. Báo cáo tình hình phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh, Quỹ dự trữ tài chính và tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023 (đến ngày 15-9-2023).

Cũng tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh đã tiến hành bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Đinh Xuân Hướng thuộc đơn vị bầu cử huyện Như Thanh; tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Khiên do chuyển công tác khác; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trịnh Huy Triều - Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Trịnh Huy Triều.

Với tinh thần tập trung dân chủ, nghiên cứu kỹ các tờ trình và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII đã thống nhất biểu quyết thông qua toàn bộ các Nghị quyết được thảo luận tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đỗ Trọng Hưng – Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như tinh thần làm việc hiệu quả của các đại biểu HĐND tỉnh. Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và triển khai có hiệu quả, ngay sau Kỳ họp này; HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban, sở, ngành, địa phương và các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2023.

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt trong việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án đầu tư công có tính liên kết vùng và dự án có tác động lan tỏa. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; khẩn trương xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân theo từng tháng; đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về đất đai, tài nguyên gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận kỳ họp.

Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực tế, đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời rà soát lại các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh trong quá trình thực hiện các chương trình, nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân nguồn vốn thực hiện các chương trình. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai, nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, hướng đến mục tiêu thực chất, có chiều sâu, hiệu quả và phát triển bền vững.

Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm các nghị quyết HĐND tỉnh thông qua được tổ chức thực hiện kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định. Đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để rà soát, kịp thời kiến nghị sửa đổi các nghị quyết không còn phù hợp, hiệu quả không cao. Tích cực đôn đốc, giám sát việc giải quyết kịp thời, thấu đáo các kiến nghị của cử tri để xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

<

Tin mới nhất

Hội nghị lần thứ 28 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX(02/12/2023 8:51 CH)

Phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2023(27/11/2023 11:21 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, hướng dẫn thực hiện Đề án số 01-ĐA/TW và Chỉ thị số...(24/11/2023 2:00 CH)

Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2023: Thảo luận, cho ý kiến vào Báo cáo tình hình kinh...(22/11/2023 11:05 SA)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Thanh Hóa(11/11/2023 4:00 CH)

Phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2023(08/11/2023 8:14 SA)

"Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà...(07/11/2023 2:12 CH)

Đoàn công tác của tỉnh Thanh Hoá kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Châu Âu(02/11/2023 8:16 SA)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1901 người đã bình chọn
°
1793 người đang online