Hội nghị trực tuyến Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

Đăng ngày 28 - 08 - 2023
100%

Sáng ngày 28/8/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị trực tuyến Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 với các địa phương về sơ kết tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia từ năm 2021 đến nay và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đầu Thanh Tùng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 – 2025.
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày Báo cáo sơ kết tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2021 – 2023 và giải pháp nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Theo đó, kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của 3 CTMTQG được cấp có thẩm quyền thông qua là 102.050 tỷ đồng (100.000 tỷ đồng vốn trong nước, 2.050 tỷ đồng vốn nước ngoài). Giai đoạn 2021 - 2023, việc cân đối nguồn lực từ ngân sách Trung ương trong các năm của giai đoạn cơ bản đáp ứng tiến độ, phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Đối với kế hoạch vốn năm 2021 đã giải ngân 1.078 tỷ đồng, đạt 88,95% kế hoạch; năm 2022, giải ngân vốn khoảng 14.468,011 tỷ đồng, đạt 42,49% kế hoạch; năm 2023, ước đến ngày 31/8/2023, giải ngân khoảng 16.365,331 tỷ đồng, đạt 47,81% kế hoạch.
56/63 địa phương tích cực, chủ động cân đối bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương thực hiện các chương trình. Theo đó, tổng vốn cân đối từ ngân sách địa phương năm 2022 đạt khoảng 16.220,152 tỷ đồng, giải ngân đến ngày 31/1/2023 đạt khoảng 66,86% kế hoạch; tổng vốn cân đối từ ngân sách địa phương đạt khoảng 15.612,053 tỷ đồng, giải ngân đến tháng 7/2023 đạt khoảng 22,7% kế hoạch năm 2023.
Kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới bước đầu đạt yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ. Đến nay, có 6.022/8.177 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 11,3% so với cuối năm 2020, trong đó, 100 xã khu vực III vùng dân tộc thiểu số và miền núi, 4 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo đạt chuẩn nông thôn mới, 1.331 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 176 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; bình quân cả nước đạt 16,9 tiêu chí/xã…

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa

Quá trình thực hiện CTMTQG hằng năm giai đoạn 2021 - 2023 còn một số khó khăn, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, giải ngân vốn như: một số nội dung, nhiệm vụ thuộc CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chưa được triển khai thực hiện, dự kiến một số mục tiêu không thể hoàn thành, cần rà soát, điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tiễn, mặt bằng pháp lý. Công tác hoàn thiện thể chế quản lý, tổ chức thực hiện các CTMTQG từ Trung ương đến địa phương còn chậm, chưa kịp thời, đồng bộ, ảnh hưởng lớn đến việc triển khai các khâu từ phân bổ, giao kế hoạch thực hiện, tổ chức thực hiện và giải ngân vốn chương trình tại các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương. Việc huy động đảm bảo nguồn lực để thực hiện chương trình mặc dù đạt những kết quả nhất định, xong vẫn còn hạn chế, nhiều địa phương chưa chủ động cân đối nguồn lực đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện các chương trình; một số địa phương chưa thực sự chủ động nghiên cứu, xây dựng ban hành các quy định áp dụng tại địa phương theo thẩm quyền…

Đồng chí Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tham luận tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa

Phát biểu thảo luận tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đầu Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Cơ quan thường trực các Chương trình khẩn trương xây dựng phương án phân bổ vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và hằng năm thực hiện các CTMTQG trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.
Đến nay, tỉnh đã cơ bản hoàn thành giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của 03 CTMTQG với tổng số vốn là trên 5.030 tỷ đồng, giao kế hoạch giai đoạn 2021-2023 là trên 4.217 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là trên 2.586 tỷ đồng và vốn sự nghiệp là trên 1.630 tỷ đồng. Từ năm 2022 đến nay, Thanh Hóa đã giải ngân đạt 49% kế hoạch vốn đầu tư phát triển, 16% kế hoạch vốn sự nghiệp.
Nhờ vào sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của các CTMTQG của tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả quan trọng, đó là: Tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 của tỉnh ước còn 3,49%, bình quân giai đoạn 2022 - 2023 (theo chuẩn mới giai đoạn 2022 - 2025) giảm 1,65%/năm, cao hơn so với mục tiêu kế hoạch (giảm bình quân 1,5%/năm); tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số năm 2022 giảm 7,33%, vượt 4,33% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh; thêm 5 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM)…

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa

Để tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện có hiệu quả các CTMTQG giai đoạn 2021-2025, Thanh Hóa đề xuất, kiến nghị một số vấn đề, đó là: Đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, sửa đổi Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021-2025 cho phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng hoàn thành mục tiêu, kế hoạch xây dựng NTM của các địa phương tại Quyết định số 263/QĐ-TTg, ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt CTMTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, tạo động lực phấn đấu, thi đua trong thực hiện Chương trình, nhất là các xã thuộc khu vực miền núi.
Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu thực hiện đăng nhập dữ liệu trên hệ thống quốc gia về đầu tư công các CTMTQG theo hướng kế thừa các dữ liệu cũ, chỉ cập nhật các dữ liệu mới và hạn chế thay đổi biểu mẫu, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong quá trình thực hiện.
Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản quy định cách xác định “người lao động có thu nhập thấp” trong khi thực tế các huyện miền xuôi hộ nghèo, cận nghèo chủ yếu là người không có khả năng lao động…
Phát biểu kết luận Phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị, các bộ, ngành, địa phương nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; đặc biệt, phát huy vai trò của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra của từng chương trình. Nghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm pháp luật, từ đó tiếp tục đề xuất các ý kiến, kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành liên quan để kịp thời tháo gỡ những bất cập, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình MTQG.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang lưu ý, các địa phương cần phát huy tính chủ động trong quá trình triển khai thực hiện; linh hoạt lồng ghép các nguồn vốn để thúc đẩy tiến độ giải ngân và phát huy hiệu quả các nguồn vốn của các chương trình MTQG trên địa bàn.
Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, báo cáo của Chính phủ về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình MTQG giai đoạn 2021- 2025 để phục vụ Đoàn Giám sát tối cao của Quốc hội./.

<

Tin mới nhất

Ngày hội truyền thống Văn công chuyên nghiệp xứ Thanh gắn với Ngày Sân khấu Việt Nam năm 2023(26/09/2023 2:13 CH)

Triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng...(21/09/2023 3:41 CH)

Thanh Hóa phát triển y tế biển, đảo tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030(05/09/2023 8:38 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự Lễ khai giảng năm học mới 2023 – 2024 tại Trường THPT chuyên...(05/09/2023 9:46 SA)

Hội nghị trực tuyến Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia...(28/08/2023 3:35 CH)

Lễ tuyên dương khen thưởng Đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa vô địch Giải bóng đá Cúp Quốc gia năm 2023.(24/08/2023 9:33 SA)

Thể lệ Cuộc thi “Sáng tác mẫu phác thảo tượng đài Bà Triệu chất liệu đồng”(23/08/2023 2:07 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2022 - 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 – 2024(19/08/2023 7:59 CH)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1880 người đã bình chọn
°
1138 người đang online