Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam- Khởi nguồn và động lực phát triển”.

Đăng ngày 27 - 02 - 2023
100%

Sáng ngày 27/02/2023,tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức tại Hà Nội phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia với chủ đề 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943 – 2023) – Khởi nguồn và động lực phát triển. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Quang Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Hội thảo tập trung vào 02 nội dung chính: Giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam; Văn hóa con người Việt Nam – Nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Ban tổ chức đã nhận được 01 báo cáo trung tâm và 175 báo cáo tham luận của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà quản lý, nhà khoa học và những người trực tiếp làm công tác văn hóa nghệ thuật trong cả nước.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa

Phát biểu dẫn đề Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, Đề cương về văn hóa đã khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa mới trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng Việt Nam, với nhận thức đúng đắn rằng: Sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa vừa là một tất yếu chính trị, vừa là một tất yếu khách quan. Cách mạng muốn xây dựng thành công nền văn hóa mới dứt khoát phải do Đảng tiền phong lãnh đạo. Mặt khác, có lãnh đạo được phong trào văn hóa, Đảng mới lan tỏa được tư tưởng cách mạng, tạo nên ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội. Việc xây dựng nền văn hóa mới phải gắn liền với cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa. Công cuộc cải tạo xã hội, loại bỏ những gì cũ kĩ lạc hậu, hướng tới xây dựng một chế độ xã hội mới ưu việt hơn chỉ hoàn thành khi hình thành được nền văn hóa mới: Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa”.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội (nguồn: chinhphu.vn)

Phát biểu bế mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tham luận của các đại biểu, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu.

Đồng thời nhấn mạnh: Hội thảo “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam – Khởi nguồn và động lực phát triển” nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 – 2023), nhằm khẳng định và phát huy những giá trị cốt lõi của Đề cương có ý nghĩa lịch sử này; nghiên cứu quá trình vận dụng, phát huy Đề cương về văn hóa Việt Nam trong tiến trình lịch sử, những thành tựu mà văn hóa Việt Nam đạt được dưới ánh sáng của bản Đề cương và chủ trương, đường lối phát triển văn hóa của Đảng.

Qua đó, tuyên truyền sâu rộng tới các cấp, các ngành, các nhà khoa học, giới thực hành văn hóa nghệ thuật và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị cốt lõi về lý luận và thực tiễn, tầm ảnh hưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong 80 năm qua; tạo sự lan tỏa, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo và khát vọng cống hiến của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân nói chung, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ cả nước nói riêng.

Hội thảo đã phân tích và chỉ rõ quá trình vận dụng, kế thừa, phát huy, phát triển các giá trị cốt lõi của Đề cương để hoàn hiện đường lối văn hóa Việt Nam trong suốt 80 năm qua. Trên cơ sở kiên định, nhất quán quan điểm nền tảng của Đề cương qua từng giai đoạn lịch sử, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng, Đảng ta đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung, phát triển tư duy lý luận, nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo trong thực tiễn qua cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH, cũng như qua các nghị quyết của các kỳ Đại hội Đảng và các nghị quyết về văn hóa.

Trên cơ sở khẳng định những ý nghĩa to lớn của Đề cương về văn hóa Việt Nam, hội thảo đã tập trung phân tích yêu cầu, nhiệm vụ, khả năng và giải pháp tiếp tục nghiên cứu, kế thừa các quan điểm của Đề cương vào thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Hội thảo cũng đã khẳng định và tiếp tục kế thừa, vận dụng những quan điểm cốt lõi của Đề cương, nhất là 3 nguyên tắc cơ bản, đó là dân tộc hóa, đại chúng hóa, khoa học hóa để nghiên cứu, tổng kết làm rõ và sâu sắc hơn nội hàm về mục tiêu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong tình hình mới. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế chính sách phát triển văn hóa, đảm bảo hành lang pháp lý để khơi dậy tiềm năng, nguồn lực cho phát triển văn hóa dưới sự lãnh đạo của Đảng, và quản lý của Nhà nước./.

<

Tin mới nhất

Ngày hội truyền thống Văn công chuyên nghiệp xứ Thanh gắn với Ngày Sân khấu Việt Nam năm 2023(26/09/2023 2:13 CH)

Triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng...(21/09/2023 3:41 CH)

Thanh Hóa phát triển y tế biển, đảo tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030(05/09/2023 8:38 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự Lễ khai giảng năm học mới 2023 – 2024 tại Trường THPT chuyên...(05/09/2023 9:46 SA)

Hội nghị trực tuyến Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia...(28/08/2023 3:35 CH)

Lễ tuyên dương khen thưởng Đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa vô địch Giải bóng đá Cúp Quốc gia năm 2023.(24/08/2023 9:33 SA)

Thể lệ Cuộc thi “Sáng tác mẫu phác thảo tượng đài Bà Triệu chất liệu đồng”(23/08/2023 2:07 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2022 - 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 – 2024(19/08/2023 7:59 CH)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1880 người đã bình chọn
°
1694 người đang online