Văn phòng UBND tỉnh tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 2023

Đăng ngày 07 - 01 - 2023
100%

Chiều ngày 6/1/2023, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, chuyên môn, Công đoàn năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thi- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và cấp ủy cấp trên, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, công tác tham mưu, phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, nổi bật trên các lĩnh vực như: Việc phối hợp tham mưu xây dựng các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, quy trình, quy chế hoạt động; xúc tiến đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thu ngân sách nhà nước; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số...

Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức Nguyễn Thị Minh phát biểu tại hội nghị.
Trưởng phòng Quản lý Cổng TTĐT và CNTT Nguyễn Minh Cường phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt, trong công tác tham mưu, phục vụ UBND tỉnh, Chủ tịch tỉnh chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực đã bám sát phương châm hành động “Đoàn kết - kỷ cương - trách nhiệm - sáng tạo - hiệu quả” và 08 trọng tâm chỉ đạo, điều hành, 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 15 chỉ tiêu cụ thể giao cho từng ngành, địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện. Trong năm 2022, Văn phòng đã tham mưu ban hành 66 quyết định công bố thủ tục hành chính, gồm: 161 thủ tục hành chính mới, 502 thủ tục hành chính sửa đổi và 124 thủ tục hành chính bãi bỏ. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận 152.123 hồ sơ, tăng 40.790 hồ sơ so với năm 2021; tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,99%. Tiếp nhận và giải quyết gần 77.764 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích gần 30.316 hồ sơ và chuyển trả kết quả tận nhà 35.883 hồ sơ thủ tục hành chính. Trong công tác hành chính văn thư đã tiếp nhận 69.582 văn bản, hồ sơ công việc; tham mưu giải quyết, ban hành 29.652 văn bản, hồ sơ, thủ tục hành chính, trong đó xử lý đúng hạn 29.650 hồ sơ, văn bản, đạt 99,99%...

Toàn cảnh hội nghị.

Cùng với đó, Văn phòng đã chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng công tác lễ tân, hậu cần, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ các cuộc họp, hội nghị và các hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, các cuộc đón tiếp, làm việc với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương…

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Văn Chiến báo cáo công tác Đảng, công tác chuyên môn, công tác Công đoàn năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Về công tác Đảng, Đảng bộ Văn phòng luôn quan tâm và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tử tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng nâng cao năng lực, tác phong, phong cách, ý thức trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt; kịp thời phát hiện và đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm sai trái, xuyên tạc, gây mất đoàn kết nội bộ, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang phát biểu điều hành hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích làm rõ nhiều vấn đề như: Những tồn tại, hạn chế chủ yếu trong quả trình thẩm tra, tham mưu, trình duyệt của các chuyên viên thuộc lĩnh vực theo dõi; hướng khắc phục trong thời gian tới. Triển khai các nội dung tham mưu, trình tự, thủ tục còn chưa phù hợp với các quy định của pháp luật và Quy chế làm việc trong quá trình tham mưu, trình duyệt của các cơ quan thuộc UBND tỉnh, trong đó có Văn phòng UBND tỉnh. Kết quả thực hiện chuyển đổi số tại Văn phòng UBND tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số tại cơ quan, đáp ứng yêu cầu tham mưu, phục vụ trong thời gian tới…

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của Văn phòng UBND tỉnh trong năm qua; đồng thời cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động tham mưu, giúp việc của văn phòng UBND tỉnh.

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh ký giao ước thi đua.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, năm có tính bản lề, quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do đó, Văn phòng UBND tỉnh cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhiệm vụ chức năng đơn vị trên tinh thần của phương châm: "Đoàn kết - kỷ cương - trách nhiệm - linh hoạt - hiệu quả", hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân.

Trong công tác tham mưu cần có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao chất lượng công tác tham mưu trên tinh thần đúng quy định pháp luật và linh hoạt trong vận dụng các cơ chế chính sách của Trung ương và của Tỉnh. Tập trung rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của UBND tỉnh; phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo phù hợp với quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy và tình hình thực tế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, nêu cao vai trò tiên phong trong chuyển đổi số; phấn đấu đưa Văn phòng UBND tỉnh trở thành đơn vị đi đầu trong công tác chuyển đổi số của tỉnh. Xây dựng, hoàn thiện Quy chế làm việc của Văn phòng; quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng, ban, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh trên tinh thần quy chế của Trung ương vừa ban hành.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.

Về công tác Đảng cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực xây dựng Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh là đơn vị gương mẫu, mẫu mực vì sự phát triển chung của tỉnh, của đất nước.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 4 cá nhân; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Tiếp đó, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh đã ký kết Giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

 

<

Tin mới nhất

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết...(25/02/2024 3:09 CH)

Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2024: Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn...(22/02/2024 2:17 CH)

Nghiên cứu, quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...(21/02/2024 8:35 SA)

Nhiều hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa(20/02/2024 3:29 CH)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hoa, hương nhân kỷ niệm 77 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm...(15/02/2024 11:12 SA)

Chương trình nghệ thuật và màn pháo hoa chào đón Xuân Giáp Thìn 2024(10/02/2024 6:31 CH)

“Đảng có vững cách mệnh mới thành công”!(03/02/2024 11:36 SA)

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và cán bộ lão thành cách mạng nhân...(01/02/2024 2:23 CH)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1941 người đã bình chọn
°
1695 người đang online