Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025 tổng kết 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022.

Đăng ngày 31 - 07 - 2022
100%

Sáng ngày 29/7/2022, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025 tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về kết quả thực hiện các Chương trình MTQG 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Phạm Bình Minh – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Lê Đức Giang – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đầu Thanh Tùng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan của tỉnh.

 Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa

Trong 6 tháng đầu năm, các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương đã chỉ đạo xây dựng, ban hành, hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống cơ chế, chính sách khung để thực hiện các chương trình MTQG (bao gồm: chương trình MTQG xây dựng nông thôn; chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025).

Đồng thời, các thành viên cũng tích cực chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện việc ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình MTQG. Đến thời điểm này, 59/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có Quyết định kiện toàn hoặc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 ngày 22 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phân bổ vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 03 chương trình MTQG, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025, dự toán ngân sách trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, đã giao 92.057,861 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn NSTW giai đoạn 2021-2025, chiếm 92,06% tổng vốn cho các địa phương; giao kế hoạch vốn NSTW năm 2022 là 34.049 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn năm 2022 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện 03 CTMTQG (vốn đầu tư phát triển là 24.000 tỷ đồng, vốn sự nghiệp là 10.049 tỷ đồng). Đối với số vốn sự nghiệp giai đoạn 2021-2025 và vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 8 năm 2022.

Qua cập nhật, tổng hợp thông tin từ các địa phương, đến hết ngày 25/7/2022, có 27/52 địa phương (nhận ngân sách phân bổ từ trung ương) đã trình Hội đồng nhân dân thông qua Nghị quyết phân bổ vốn NSTW, trong đó, đã có 13 địa phương hoàn thành việc giao kế hoạch vốn, 07 địa phương đang trình HĐND cấp tỉnh; 18 địa phương còn lại chưa có thông tin báo cáo về tiến độ phân bổ, giao kế hoạch vốn.

Tuy nhiên, tiến độ xây dựng, trình ban hành và ban hành các văn bản quản lý, tổ chức thực hiện các các chương trình MTQG theo thẩm quyền của các bộ, cơ quan Trung ương còn chậm và chưa được ban hành đồng bộ, kịp thời đã ảnh hưởng đến công tác triển khai, tổ chức thực hiện chương trình nhất là tiến độ phân bổ vốn và giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025, năm 2022.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện 3 Chương trình MTQG, trọng tâm là việc chậm phân bổ vốn thực hiện làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; một số bộ chưa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các nội dung trong từng chương trình dẫn đến các địa phương lúng túng, khó khăn trong triển khai…Đồng thời, đề xuất các giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn thực hiện các chương trình MTQG.

Đồng chí Phạm Bình Minh – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ,

Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG

phát biểu kết luận tại Hội nghị (nguồn: baochinhphu.vn)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG Phạm Bình Minh đánh giá cao khối lượng công việc lớn mà các bộ, ngành, địa phương đã tập trung giải quyết, thực hiện để xây dựng hệ thống cơ sở pháp lý, triển khai và đưa vào thực tiễn các 3 chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, bên cạnh đó, quá trình thực hiện vẫn còn một số điểm hạn chế cần phải sớm giải quyết dứt điểm như: một số bộ chậm hoặc chưa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các nội dung trong từng chương trình; nhiều tỉnh chưa thông qua được Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh để phân bổ nguồn vốn thực hiện trong năm 2022.

Vì vậy, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các bộ, ngành liên quan khác có trách nhiệm rà soát những kiến nghị của các địa phương, khẩn trương hoàn thiện toàn bộ hệ thống văn bản pháp lý liên quan như thông tư, văn bản hướng dẫn... của các chương trình MTQG trước 15/8.

Về triển khai nguồn ngân sách đã được phân bổ, các tỉnh đã được phân bổ nguồn ngân sách cho 3 chương trình MTQG thì phải nhập cuộc để triển khai ngay, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp để phấn đấu giải ngân nguồn vốn hết trong năm 2022. Từ đó, góp phần tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống của Nhân dân đặc biệt là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi để hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị xem xét lại các kiến nghị, vướng mắc của các địa phương liên quan đến Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới để triển khai phù hợp, đúng quy trình ở cấp cơ sở.

 Đồng chí Lê Đức Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

phát biểu chỉ đạo ngay sau Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu chỉ đạo tại ngay sau Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Lê Đức Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Thanh Hóa đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo, ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; 100% đơn vị cấp huyện và cấp xã đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025, đảm bảo bộ máy chỉ đạo, điều hành các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh được thống nhất, đồng bộ; có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành trong quá trình tổ chức thực hiện.

 Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, rà soát, kiện toàn tổ chức Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới theo quy định hướng dẫn của Trung ương. Các ngành Lao động, Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới rà soát từng dự án cụ thể nếu có thiếu sót đề nghị UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh điều chỉnh tên dự án, định mức phù hợp với thực tế của các địa phương theo quy định của Luật đầu tư công. Đồng thời, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại hội nghị để triển khai thực hiện tốt các Chương trình MTQG./.

<

Tin mới nhất

Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tổ chức Hội...(05/08/2022 7:22 SA)

UBND tỉnh giao ban trực tuyến với UBND các huyện, thị xã, thành phố.(04/08/2022 9:37 CH)

(04/08/2022 9:20 CH)

Hội nghị giao ban tiền độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 6...(04/08/2022 10:07 SA)

Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam sông Mã.(02/08/2022 8:15 CH)

Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025...(31/07/2022 12:04 CH)

Cục Thuế tỉnh sơ kết công tác thu NSNN 6 tháng và khen thưởng cho tổ chức, cá nhân có thành tích...(29/07/2022 8:19 CH)

Tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã Nghi Sơn.(29/07/2022 8:14 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°