Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Bến xe Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn”

Đăng ngày 21 - 06 - 2022
100%

Kích vào các liên kết sau đây để xem nội dung chi tiết... 

Văn bản đề nghị đăng tải

Báo cáo tóm tắt đánh giá tác động môi trường

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Các ý kiến tham vấn gửi về Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp theo địa chỉ thư điện tử: bqlkktns@thanhhoa.gov.vn trước ngày 06/7/2022./.

<

Tin mới nhất

Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu...(27/06/2022 2:49 CH)

Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu...(27/06/2022 11:24 SA)

Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Nhà...(27/06/2022 10:54 SA)

Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Bến...(21/06/2022 4:52 CH)

Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu...(20/06/2022 10:59 SA)

Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu...(20/06/2022 10:54 SA)

Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Khu...(15/06/2022 4:27 CH)

Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Nhà...(15/06/2022 11:13 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°