Tóm tắt kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023

Đăng ngày 28 - 12 - 2022
100%

Toàn cảnh hội nghị phát động Kế hoạch hành động Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023

 

A. CHỦ ĐỀ CỦA NĂM 2023

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời giải quyết các khó khăn,

vướng mắc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

B. PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

Đoàn kết - kỷ cương - trách nhiệm - linh hoạt - hiệu quả

C. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2023

Nghị quyết số 12 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 327 của HĐND tỉnh đã quyết nghị 25 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh (không bao gồm 02 chỉ tiêu về xây dựng đảng và hệ thống chính trị), được chia làm 4 lĩnh vực, gồm: Về kinh tế có 12 chỉ tiêu, văn hóa - xã hội có 9 chỉ tiêu, môi trường có 3 chỉ tiêu và an ninh trật tự có 1 chỉ tiêu; trong đó, dự kiến tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 11% trở lên.

D. TRỌNG TÂM CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2023

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết, chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm mới.

2. Chỉ đạo rà soát, đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện nghị quyết, các chương trình trọng tâm, kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; trên cơ sở đó, nghiên cứu, bổ sung kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, hiệu quả để tập trung chỉ đạo, điều hành, đảm bảo hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

3. Tập trung chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trọng tâm là việc tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa và Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng giải quyết các khó khăn, vướng mắc, bất cập cho các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố; chỉ đạo nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh, kịp thời hỗ trợ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phục hồi, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

5. Chỉ đạo nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đầu tư công; tập trung chuẩn bị đầu tư các dự án, giải phóng mặt bằng, bố trí đủ vật liệu xây dựng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước, phấn đấu đạt mức cao nhất.

6. Tập trung chỉ đạo khắc phục điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, về hạ tầng, nhất là hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh thu hút đầu tư và huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển.

7. Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, các chính sách an sinh - xã hội, chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

8. Tăng cường chỉ đạo củng cố quốc phòng - an ninh; thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống cháy nổ; triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định của Trung ương và của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

9. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp và vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động của cơ quan, địa phương, đơn vị; động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, nâng cao hiệu quả làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm công bố Kế hoạch hành động Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023.

E. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

I. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Tỉnh ủy và Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa

1. Các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa kịp thời, chính xác, đầy đủ những định hướng, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tập trung đấu mối, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để sớm triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh từ tăng thu hoạt động xuất, nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung cụ thể hóa, triển khai thực hiện tốt Quy hoạch tỉnh Thanh hóa và Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa ngay sau khi được phê duyệt.

II. Tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững

1. Về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tập trung chuyển mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường. Phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị; kiểm soát tốt dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

- Thực hiện có hiệu quả phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng FSC cho các sản phẩm chủ lực, sản phẩm lợi thế của tỉnh. Phát triển nuôi trồng và khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững; giảm dần sản lượng khai thác gần bờ, đẩy mạnh khai thác xa bờ và nuôi trồng thủy sản.

- Tiếp tục xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững, đi vào chiều sâu, nâng cao thực chất đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống cho người dân nông thôn

b) Các cấp, các ngành và các đơn vị có liên quan tăng cường đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã, bà con nông dân trong xây dựng các vùng nông sản chất lượng, an toàn; phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP; đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào nông nghiệp.

2. Về công nghiệp - xây dựng

a) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Đề án phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030. Chú trọng thu hút, phát triển công nghiệp hỗ trợ, các vùng nguyên vật liệu trên địa bàn để chủ động hơn các yếu tố đầu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh, từng bước hình thành các cụm liên kết các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh.

b) Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp và các đơn vị liên quan, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tạo mọi điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp quy mô lớn nhằm sớm đưa vào hoạt động, tạo thêm năng lực sản xuất và sản phẩm mới cho nền kinh tế.

c) Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, khẩn trương tham mưu, thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp. Triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản; tạo môi trường, điều kiện để thị trường bất động sản phát triển ổn định.

3. Về dịch vụ

a) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ giải quyết khó khăn về thị trường tiêu thụ đối với doanh nghiệp sản xuất một số sản phẩm công nghiệp truyền thống như sắt, thép, xi măng, rượu, bia, thuốc lá.

b) Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh hoạt động vận tải tại Cảng hàng không Thọ Xuân; xúc tiến mở mới các đường bay đi và đến cảng hàng không Thọ Xuân.

c) Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, đẩy mạnh phát triển dịch vụ cảng biển, vận tải biển, logistics, đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trọng điểm về vận tải - cảng biển của khu vực Bắc Trung bộ và cả nước.

d) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, tập trung nghiên cứu, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch mới, có lợi thế của tỉnh; tổ chức kích cầu du lịch tại các thị trường trọng điểm trong và ngoài nước, đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trọng điểm về du lịch của khu vực Bắc Trung bộ và cả nước.

III. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh; tăng cường quản lý, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển

1. Về cải cách hành chính: Các cấp, các ngành tập trung tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động số 22-KH/TU ngày 23/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện cải cách hành chính tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025.

2. Về xúc tiến đầu tư: Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp và các đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025; Đề án giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các khu tái định cư và giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp trong khu kinh tế Nghi Sơn nhằm tạo quỹ đất sạch, để thu hút đầu tư các dự án.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư công

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, khẩn trương tham mưu phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ngay từ đầu năm.

b) Các cấp, các ngành, các chủ đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết về mặt bằng, mỏ vật liệu, nhân công để sớm thực hiện dự án ngay sau khi được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

4. Về thu ngân sách nhà nước

a) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục thuế tỉnh, Cục Hải quan Thanh Hóa và các đơn vị liên quan tập trung tham mưu, triển khai thực hiện các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn theo từng lĩnh vực, sắc thuế, đảm bảo vượt dự toán thu ngân sách Trung ương giao năm 2023.

b) Cục thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tập trung rà soát các nguồn thu trên địa bàn để yêu cầu các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký, kê khai, nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định.

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn thuế cấp xã để đảm bảo thu đúng, thu đủ các sắc thuế theo quy định.

5. Về hỗ trợ doanh nghiệp

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025; chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 2026.

b) Các cấp, các ngành, đơn vị liên quan, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý triệt để các vấn đề còn tồn đọng để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ kinh doanh tiếp cận nguồn vốn để mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động.

IV. Đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là về giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, thích ứng với biến đổi khí hậu

1. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tập trung xây dựng hệ thống giao thông vận tải đồng bộ, hiện đại, tạo thành mạng lưới giao thông hợp lý, kết nối thuận lợi trong và ngoài tỉnh, kết nối các vùng, các trung tâm kinh tế động lực.

2. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp đẩy mạnh phát triển đô thị theo hướng đô thị xanh, thông minh, hiện đại và thân thiện với môi trường.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ tối đa các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án du lịch quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tập trung huy động đa dạng các nguồn lực để đầu tư hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; tập trung rà soát, xử lý các điểm xung yếu, mất an toàn trước mùa mưa bão.

5. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tập trung chỉ đạo, thực hiện các giải pháp phát triển hệ thống hạ tầng điện bảo đảm nguồn cung cấp điện an toàn, ổn định đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện của Nhân dân.

6. Các cấp, các ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động số 26-KH/TU ngày 13/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng giai đoạn 2021 - 2025.

V. Tăng cường đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ; phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội

1. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động số 27-KH/TU ngày 13/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; tháo gỡ vướng mắc để triển khai các dự án chuyển đổi số; huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, tập trung tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa; thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa; tham mưu tổ chức các hoạt động văn hóa chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh

4. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 223/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục 2021 - 2025. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì chất lượng giáo dục mũi nhọn trong tốp đầu cả nước; nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, thu hẹp chênh lệch chất lượng giáo dục giữa miền núi và miền xuôi.

5. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tập trung giữ vững thành quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; nâng cao chất lượng y tế các tuyến; tập trung giải quyết tốt tình trạng thiếu trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, nhân lực và vấn đề nợ đọng tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

6. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; chế độ, chính sách đối với người có công; triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; thường xuyên thu thập, cập nhật, phân tích, đánh giá thực trạng nghèo trên địa bàn tỉnh để có giải pháp giảm nghèo bền vững.

7. Ban Dân tộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025 và các chương trình, dự án, chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

VI. Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

1. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác và sử dụng khoáng sản; đẩy mạnh số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; thực hiện có hiệu quả kế hoạch giải phóng mặt bằng. Đẩy mạnh bảo vệ môi trường, trọng tâm là thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn tại các khu vực, cơ sở sản xuất có nguy cơ cao về ô nhiễm môi trường.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; chủ động xây dựng các kịch bản, phương án phòng, chống thiên tai.

VII. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; giải quyết có hiệu quả khiếu nại, tố cáo: Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao

- Tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện; sắp xếp tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan, đơn vị gắn với tinh giản biên chế; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Tăng cường thực hiện văn hóa công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực hiện điều chuyển, sắp xếp lại đối với cán bộ, công chức, viên chức có năng lực yếu, vi phạm đạo đức công vụ và kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ và các chỉ tiêu được giao.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tiếp công dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

VIII. Củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: Các lực lượng vũ trang tiếp tục tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, biên phòng toàn dân; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

F. GIAO CHỈ TIÊU CỤ THỂ CHO CÁC NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ NĂM 2023: Trên cơ sở Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và tình hình thực tế, UBND tỉnh giao 15 chỉ tiêu cụ thể cho các ngành, địa phương đơn vị tổ chức thực hiện.

G. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch này, tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên; khẩn trương ban hành kế hoạch hành động của ngành, địa phương, đơn vị mình trước ngày 15/01/2023 để triển khai thực hiện.

 

<

Tin mới nhất

Khánh thành Khu di tích lịch sử cách mạng Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Thanh Hóa (thời kỳ 1967-1973)(02/02/2023 4:30 CH)

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01 năm 2023: Nhân dân trong tỉnh được đón Tết Nguyên đán Quý...(30/01/2023 3:37 CH)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường cao tốc Bắc - Nam đoạn...(28/01/2023 10:35 CH)

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 diễn ra vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình(26/01/2023 3:46 CH)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng...(19/01/2023 2:22 CH)

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, đại diện cán bộ Lão thành cách mạng(14/01/2023 4:16 CH)

Văn phòng UBND tỉnh tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 2023(07/01/2023 5:09 CH)

Hội nghị toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phát động phong...(28/12/2022 1:50 CH)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1734 người đã bình chọn
°
7408 người đang online