Hội nghị toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2023

Đăng ngày 28 - 12 - 2022
100%

Sáng ngày 28/12/2022, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2023. Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh. Trưởng các ban, ngành, đơn vị: Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Cục Quản lý Thị trường tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa, Cục Hải quan Thanh Hóa, Bảo hiểm Xã hội tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến toàn bộ 27 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Mở đầu phiên họp, đồng chí Mai Xuân Liêm - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023. Theo Kế hoạch, chủ đề của Kế hoạch cho năm 2023 là: Nâng cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Phương châm hành động của Kế hoạch là: Đoàn kết - kỷ cương - trách nhiệm - linh hoạt - hiệu quả.

Mục tiêu tổng quát của Dự thảo Kế hoạch hành động đó là kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các dịch bệnh mới phát sinh. Tiếp tục ưu tiên phát triển kinh tế theo hướng nhanh và bền vững gắn với đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao năng lực nội sinh và khả năng ứng phó linh hoạt của nền kinh tế trên cơ sở phát triển công nghiệp nặng, nông nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao là nền tảng; công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics là đột phá; du lịch là mũi nhọn. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển đồng bộ và toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trọng tâm chỉ đạo, điều hành năm 2023 cũng được xác định là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết, chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm mới. Chỉ đạo rà soát, đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện nghị quyết, các chương trình trọng tâm, kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; trên cơ sở đó, nghiên cứu, bổ sung kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, hiệu quả để tập trung chỉ đạo, điều hành, đảm bảo hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tập trung chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trọng tâm là việc tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa và Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm báo cáo tại hội nghị.

Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 cũng đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên tất cả các lĩnh vực và giao chỉ tiêu cụ thể cho các ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện trong năm 2023.

Tiếp đó, đồng chí Lê Minh Nghĩa- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo Hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; báo cáo một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đảm bảo hoàn thành mục tiêu huy động vốn đầu tư phát triển, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Tứ- Giám đốc Sở Tài chính trình bày báo cáo Hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; báo cáo một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023. Đồng chí Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày tóm tắt dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về GPMB năm 2023 và báo cáo một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tham dự hội nghị cũng như tại các điểm cầu đều thống nhất với Kế hoạch hành động Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 của UBND tỉnh. Đồng thời kiến nghị về các giải pháp trong công tác GPMB; một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 cũng như các giải pháp trọng tâm đảm bảo hoàn thành mục tiêu huy động vốn đầu tư phát triển, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà các cấp, các ngành, các địa phương đã đạt được trong năm 2022 vừa qua; đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh và UBND các địa phương.

Đồng chí Lê Minh Nghĩa- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo tại hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, năm có tính bản lề, quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng chí yêu cầu: UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các địa phương cần chủ động, tích cực triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết số 12 ngày 07/12/2022 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 327 ngày 11/12/2022 về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, các chương trình, kế hoạch công tác với những cơ chế, chính sách, biện pháp mạnh mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao. Tinh thần chung là phải quyết tâm hơn, quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, để đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2023. Tập trung ưu tiên vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, các nghị quyết, kết luận, cơ chế, chính sách mới ban hành, để nhanh chóng phát huy hiệu quả; đồng thời, rà soát, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng ban hành các cơ chế, chính sách mới, đột phá, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ động đấu mối, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 37 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa, trọng tâm là chính sách ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh từ tăng thu hoạt động xuất, nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn, nhằm bổ sung nguồn lực cho phát triển. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, việc Tỉnh ta có được các cơ chế, chính sách “đặc thù” mới chỉ là kết quả của những nỗ lực ban đầu để chúng ta tạo đột phá trong thu hút, huy động và phân bổ các nguồn lực phù hợp và có hiệu quả hơn trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, về bản chất, việc có được cơ chế “đặc thù” vẫn là sự "xin - cho" về cơ chế và nếu vẫn tiếp tục theo cách tiếp cận cũ thì hiệu quả rất hạn chế và có giới hạn. Điều quan trọng là cần phải biến các cơ chế, chính sách “đặc thù” thành các cơ chế, chính sách “vượt trội”, trước hết là trong xây dựng môi trường thể chế và quản trị địa phương - tức là tạo ra sự khác biệt và lợi thế nhờ đạt tới một “đẳng cấp” trong phát triển cao hơn.

Cùng với việc vận hành các cơ chế, chính sách đặc thù, cần khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030 theo phương án phân bổ tại Quyết định số 326 ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong Khu Kinh tế Nghi Sơn. Tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tập trung triển khai thực hiện Đề án giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các khu tái định cư và giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp trong Khu kinh tế Nghi Sơn; xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện quyết liệt Kế hoạch giải phóng mặt bằng năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị tại các điểm cầu trong toàn tỉnh.

Hai là, chỉ đạo rà soát, tham mưu cho Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chương trình trọng tâm, kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội; đánh giá sát đúng, cụ thể những kết quả đã đạt được trong hơn 2 năm rưỡi triển khai thực hiện Nghị quyết; làm rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; dự báo tình hình trong thời gian tới; trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ba là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp theo hướng toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, phân công rõ trách nhiệm và xác định thời gian, tiến độ hoàn thành công việc. UBND tỉnh, các cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cần đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính. “Thước đo thành công trong cải cách thủ tục hành chính là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và cải thiện thứ hạng các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Là tỉnh có dân số đứng thứ ba, diện tích đứng thứ năm cả nước, Tỉnh ta có lợi thế về quy mô nhưng thật sự chưa phải là lúc nào, ở đâu cũng là nơi để “đất lành chim đậu”. Chúng ta cần khắc phục được tình trạng “tỉnh mở, sở thắt”, “trên trải thảm, dưới rải đinh” trong thu hút đầu tư, mặc dù chúng ta đã cải thiện được rất nhiều nhưng nhiều doanh nghiệp trao đổi vẫn còn rất khó khăn. Nếu lãnh đạo tỉnh có quyết tâm lớn đến mấy mà một bộ phận cán bộ tham mưu, giúp việc không chịu thay đổi, vẫn sách nhiễu, quan liêu, thiếu năng lực thì không thể hiện thực hóa được quyết tâm của lãnh đạo cấp trên. UBND tỉnh và chính quyền các địa phương cần phải đồng hành với doanh nghiệp, nhất là trong trao đổi về những phương thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, xây dựng hạ tầng, tạo dựng môi trường kinh doanh hấp dẫn thu hút đầu tư. Tư duy mới cần đi kèm với cách làm mới và đồng bộ để “trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt”, với phương châm “Trung ương mở đường, Địa phương thúc đẩy, Doanh nghiệp đồng hành, Người dân tham gia” để xây dựng một môi trường thật sự thuận lợi cho phát triển.

Muốn vậy, phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp và lề lối làm việc của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật; xây dựng có cơ sở khoa học và tổ chức thực hiện thật tốt các chương trình, kế hoạch công tác, dành thời gian thỏa đáng cho việc tập trung nghiên cứu, xem xét xử lý căn cơ, bài bản, dứt điểm, có trọng tâm, trọng điểm các vấn đề kinh tế - xã hội nổi cộm, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Trước mắt, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án quy mô lớn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhất là các dự án đầu tư hạ tầng các khu du lịch, khu, cụm công nghiệp, các dự án giao thông trọng điểm, có tính kết nối liên vùng đang triển khai; nghiên cứu để sớm triển khai đầu tư, nâng cấp các tuyến giao thông kết nối các nút giao cao tốc với các đô thị, các trục giao thông chính trên địa bàn tỉnh để đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển...

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Trong thể chế, công nghệ và con người thì con người đóng vai trò quyết định nhất trong quá trình phát triển. Đối với tỉnh ta, điều này lại càng quan trọng hơn. Chúng ta cần thực hiện nhất quán, thực chất và hiệu quả hơn chủ trương “Trải thảm đỏ mời gọi nhân tài”. Biến Thanh Hóa, với truyền thống đất học, nơi sản sinh nhiều danh nhân văn hoá, những chiến sĩ cách mạng kiên trung, trở thành vùng đất của những doanh nhân nổi tiếng, các nhà đầu tư chiến lược, của tinh thần khởi nghiệp sáng tạo. Biến sức mạnh và tinh thần cần cù lao động, vượt khó, sáng tạo, bản lĩnh, trí tuệ, chăm lo sự học và tri thức , những giá trị văn hoá và sức mạnh của con người xứ Thanh trở thành khát vọng phát triển, ý chí làm giàu, xây dựng quê hương đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Bốn là, tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, nhất là ở các đô thị. Triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 ngay từ đầu năm; thực hiện nghiêm quy định về nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên bố trí vốn; tăng cường quản lý, giám sát nâng cao hiệu quả đầu tư, kiên quyết điều chỉnh vốn các dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp. Thực hiện đồng bộ các giải pháp quyết liệt, hiệu quả để đảm bảo hoàn thành vượt cao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023; quản lý và sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả để tập trung nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển và các nhiệm vụ cấp bách. Thực hiện phân cấp, ủy quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng những biện pháp có hiệu lực, hiệu quả cao.

Năm là, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá; thực hiện tốt việc tuyển chọn, luyện tập để duy trì thể thao thành tích cao trong nhóm dẫn đầu cả nước. Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn. Tăng cường quản lý dược phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch, khám chữa bệnh; có phương án chủ động ứng phó hiệu quả với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, kiên quyết không để “dịch chồng dịch”. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19, nhất là tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; bảo đảm việc làm cho công nhân, người lao động. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 và khẩn trương hoàn thành việc hỗ trợ đất ở, kinh phí xây dựng nhà ở đối với các hộ dân đang sinh sống trên sông theo đúng tiến độ. Tích cực chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho Nhân dân đón Tết, mừng xuân mới Quý Mão lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình.

Sáu là, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ và đạo đức công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, nhụt chí, làm việc "cầm chừng", "phòng thủ", "che chắn", giữ "an toàn" trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Chúng ta cần nhìn nhận, cán bộ biết sợ sai không có gì xấu, thậm chí là tốt, có như vậy mới làm việc chắc chắn, chỉnh chu, đúng quy định của pháp luật. Nhưng nếu vin vào tâm lý sợ sai đến mức không dám thực thi công việc hoặc tham mưu chung chung, không rõ quan điểm, chính kiến thì cần xem xét trình độ, năng lực, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức đó và của cả tập thể, đặc biệt là người đứng đầu nơi cán bộ đó công tác.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bảy là, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong các cơ quan nhà nước; đặc biệt là xây dựng chính quyền các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01 của Bộ Chính trị (khóa XIII) và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá 12 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, tiêu cực, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, ưu ái tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm người thân không đủ tiêu chuẩn. Phát huy dân chủ, đề cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Kịp thời biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt.

Phát động thi đua năm 2023, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2023 là năm có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, đòi hỏi toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh, hơn lúc nào hết, phải tiếp tục nêu cao truyền thống, lòng tự hào của quê hương Thanh Hóa anh hùng, phát huy tinh thần thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng; đoàn kết, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vận hội mới, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn diện kế hoạch năm 2023, xây dựng Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc Tổ quốc vào năm 2025 và sớm trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Với tinh thần đó, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh với 9 nội dung:

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, địa phương, đơn vị.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, theo Quyết định số 1478/QĐ-TTg ngày 28/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thi đua đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

- Thi đua đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, trọng tâm là đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

- Thi đua tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

- Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, tạo môi trường ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội;

- Tiếp tục thi đua đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua chuyên đề.

- Thi đua chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tham mưu, giải quyết công việc được giao.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch MTTQ tỉnh phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua năm 2023.

Đồng chí nhấn mạnh: Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra năm 2023 là rất lớn; song nếu tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy, cổ vũ và phát huy được tinh thần tích cực, năng động, sáng tạo, sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ đảng, chính quyền, chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời yêu cầu, từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị phải xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế; tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, thường xuyên; bảo đảm thực hiện bằng được các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị mình đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của toàn tỉnh.

Tiếp đó, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch MTTQ tỉnh trình bày nội dung hưởng ứng phong trào thi đua năm 2023.

 

<

Tin mới nhất

Khánh thành Khu di tích lịch sử cách mạng Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Thanh Hóa (thời kỳ 1967-1973)(02/02/2023 4:30 CH)

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01 năm 2023: Nhân dân trong tỉnh được đón Tết Nguyên đán Quý...(30/01/2023 3:37 CH)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường cao tốc Bắc - Nam đoạn...(28/01/2023 10:35 CH)

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 diễn ra vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình(26/01/2023 3:46 CH)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng...(19/01/2023 2:22 CH)

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, đại diện cán bộ Lão thành cách mạng(14/01/2023 4:16 CH)

Văn phòng UBND tỉnh tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 2023(07/01/2023 5:09 CH)

Hội nghị toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phát động phong...(28/12/2022 1:50 CH)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1734 người đã bình chọn
°
7874 người đang online