Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 12 năm 2022: Thống nhất chủ đề của năm 2023 là “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội”.

Đăng ngày 22 - 12 - 2022
100%

Ngày 21/12/2022, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 12 năm 2022.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; đại diện đoàn ĐBQH tỉnh, Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng các Đoàn thể, ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Trang – Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình bày dự thảo báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Trọng Trang – Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình bày dự thảo bản tóm tắt Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và  Quyết định ban hành Chương trình công tác năm 2023 của UBND tỉnh.

Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Dự thảo Chương trình hành động đã đưa ra chủ đề của năm 2023 là: Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Với phương châm hành động: Kỷ cương - hành động - sáng tạo - hiệu quả.

Đồng chí Trần Quốc Huy – Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Hội nghị.

Dự thảo cũng xây dựng 09 nhóm nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo điều hành năm 2023, gồm: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 ngay sau khi được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh quyết nghị thông qua từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới, đảm bảo hoàn và hoàn thành vượt mức tất cả mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Chỉ đạo rà soát, đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025; trên cơ sở đó, nghiên cứu, bổ sung kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, hiệu quả để tập trung chỉ đạo, điều hành, đảm bảo hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Đỗ Hữu Quyết – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Hội nghị.

Tập trung chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trọng tâm là việc tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quang cảnh Hội nghị

Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng giải quyết các khó khăn, vướng mắc, bất cập cho các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố; chỉ đạo nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh, kịp thời hỗ trợ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phục hồi, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; chủ động, tích cực kêu gọi, thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm, có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và giải quyết việc làm.

Quang cảnh Hội nghị.

Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt, hiệu quả để đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023; quản lý và sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả để tập trung nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển và các nhiệm vụ cấp bách. Tăng cường quản lý nhà nước và giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, cử tri quan tâm như: trật tự xây dựng, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, khai thác khoáng sản, quản lý đất đai, nợ đọng BHXH, an ninh trật tự; tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn...

Đồng chí Đầu Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút, lựa chọn các nhà đầu tư có uy tín, năng lực, kinh nghiệm, các dự án có công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và không chiếm dụng diện tích đất lớn. Chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; trọng tâm là nâng cao chất lượng văn hóa toàn diện và giáo dục mũi nhọn; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân; tăng cường chỉ đạo, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh mới xuất hiện. Tăng cường chỉ đạo củng cố quốc phòng - an ninh, đặc biệt là an ninh biên giới, trên biển, an ninh nông thôn và tại các điểm nóng, tạo môi trường ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp và vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động của cơ quan, đơn vị và địa phương được giao phụ trách; động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, nâng cao hiệu quả làm việc; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp gây khó khăn, phiền hà trong thực thi công vụ...

Đồng chí Nguyễn Văn Thi – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Dự thảo Chương trình hành động cũng xây dựng 08 nhóm nhiệm vụ giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra là: Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa. Tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh; tăng cường quản lý, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là về giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ; phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; giải quyết có hiệu quả khiếu nại, tố cáo. Củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Dự thảo Chương trình công tác năm 2023 đã xây dựng 74 nội dung trình UBND tỉnh và 32 chương trình nội dung trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu tối đa các ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023 theo hướng trọng tâm, trọng điểm và rõ việc. Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý: việc xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch hành động phải bám sát các nghị quyết, nhất là Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh, để bổ sung hệ thống các mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp tổ chức thực hiện. Trong đó phải nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; sự chủ động, hiệu quả, sáng tạo trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc, các điểm nghẽn.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho ý kiến và thống nhất chủ đề năm 2023 là “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội”; phương châm hành động là “Đoàn kết - kỷ cương - trách nhiệm - linh hoạt - hiệu quả”. Từ chủ đề và phương châm hành động này, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn yêu cầu các ngành, các địa phương vừa tập trung triển khai tốt nhiệm vụ đã được xác định trên tất cả các mặt công tác; tiếp tục đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023, tạo tiền đề, nền tảng cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 đã đề ra.

Cho ý kiến vào nội dung trong Chương trình công tác năm 2023 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn yêu cầu các ngành, đơn vị phải rà soát kỹ việc đề xuất các nội dung để xây dựng chương trình công tác hiệu quả, thiết thực, phù hợp điều kiện thực tiễn của ngành, của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của đại biểu tại phiên họp hoàn thiện Chương trình công tác năm 2023 của UBND tỉnh theo yêu cầu./.

 

<

Tin mới nhất

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết...(25/02/2024 3:09 CH)

Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2024: Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn...(22/02/2024 2:17 CH)

Nghiên cứu, quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...(21/02/2024 8:35 SA)

Nhiều hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa(20/02/2024 3:29 CH)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hoa, hương nhân kỷ niệm 77 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm...(15/02/2024 11:12 SA)

Chương trình nghệ thuật và màn pháo hoa chào đón Xuân Giáp Thìn 2024(10/02/2024 6:31 CH)

“Đảng có vững cách mệnh mới thành công”!(03/02/2024 11:36 SA)

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và cán bộ lão thành cách mạng nhân...(01/02/2024 2:23 CH)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1942 người đã bình chọn
°
2654 người đang online