Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đăng ngày 08 - 01 - 2022
100%

Sáng ngày 8/1/2022, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chuyên môn, công tác Công đoàn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Thi- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bám sát phương châm hành động “Kỷ cương, sáng tạo, hành động, trách nhiệm, hiệu quả” và 10 trọng tâm chỉ đạo, điều hành, 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 16 chỉ tiêu cụ thể giao cho từng ngành, địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện, Văn phòng đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo, linh hoạt để chỉ đạo, điều hành các sở, ngành, địa phương, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 ở mức cao nhất, cụ thể đã theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện 19.710 nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao (tăng 7.127 nhiệm vụ so với năm 2020); đã biên soạn, cập nhật hơn 500 tin, bài và trên 1.300 ảnh đăng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; tham mưu chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý công việc trên môi trường mạng, tổ chức phòng họp không giấy tờ, phòng họp trực tuyến đến 27 huyện, thị xã, thành phố và 559 xã, phường, thị trấn. Tham mưu ban hành 64 quyết định công bố 621 thủ tục hành chính; công bố bãi bỏ 178 thủ tục hành chính; công bố 739 dịch vụ công mức độ 3, 4. Tiếp nhận 73.716 văn bản, hồ sơ công việc, tăng hơn 19.000 văn bản so với năm 2020, hơn 25.000 văn bản so với năm 2019 và hơn 31.000 văn bản so với năm 2018; đã tham mưu giải quyết, ban hành 32.157 văn bản, hồ sơ, trong đó xử lý đúng hạn 32.152 hồ sơ, văn bản, đạt 99,98%; quản lý và sử dụng con dấu đảm bảo an toàn; thực hiện tốt quy định bảo mật tài liệu.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 111.333 hồ sơ, tăng 28.223 hồ sơ so với năm 2020; với hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt tỷ lệ 99,99% (cao hơn 0,99% so với mục tiêu đề ra). Tiếp nhận và giải quyết gần 50.000 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích gần 18.000 hồ sơ và chuyển trả kết quả tận nhà gần 20.000 hồ sơ thủ tục hành chính.

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Ngoài các hoạt động chuyên môn, Văn phòng đã phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kiểm soát chặt chẽ khách ra, vào cơ quan liên hệ công tác, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần nâng cao thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan…

Bên cạnh đó, công tác Đảng và Công đoàn cũng hết sức được chú trọng quan tâm. Các phong trào thi đua được phát động rộng rãi và được đông đảo đoàn viên tham gia, nhất là phong trào thi đua Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Qua đó góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt quy chế làm việc của UBND tỉnh và của cơ quan.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn đánh giá những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm qua, đồng thời đề xuất và thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp được đưa ra nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi biểu dương, chúc mừng những kết quả đạt được của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021.

Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2022, là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025). Dự báo tình hình trong nước, trong tỉnh có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức ngày càng nhiều hơn, nhất là đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, tác động nặng nề, sâu rộng đến mọi mặt đời sống. Do vậy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý  tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Các đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị.

Thứ nhất: Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, công dân khi thi hành công vụ; tiếp tục làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy hoạch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thứ hai: Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và việc thực hiện Quy chế làm việc, Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh và các nội dung chỉ đạo điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, đặc biệt sớm tham mưu kiện toàn và tiếp tục phát huy vai trò của Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Thứ ba: Tiếp tục phát huy vai trò thẩm tra, cho ý kiến độc lập đối với các đề án, cơ chế chính sách, chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, kế hoạch hành động, chương trình công tác của UBND tỉnh, đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục, chất lượng và thời gian quy định

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thứ tư: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, lấy việc nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là mục tiêu phấn đấu, trọng tâm là việc xây dựng “Chính quyền điện tử” nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thực sự thông thoáng, bình đẳng, minh bạch, hấp dẫn các nhà đầu tư, giảm thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Thường xuyên theo dõi, chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc của công chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, thân thiện và tận tình phục vụ Nhân dân.

Thứ năm: Hướng dẫn các ngành, các cấp tập trung rà soát, đề xuất cắt giảm các quy định thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, không cần thiết; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số để chuẩn hóa, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ; tích hợp các mẫu đơn, tờ khai và các giấy tờ có nội dung thông tin trùng lặp; cung cấp các tiện ích thông minh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ; nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn.

 Các tập thể, cá nhân vinh dự được nhận Huân chương Lao động,

Bằng khen, Giấy khen tại hội nghị.

Thứ sáu: Để thực hiện tốt phương châm hành động năm 2022 của UBND tỉnh, đó là: “Đoàn kết - kỷ cương - trách nhiệm - sáng tạo - hiệu quả”, đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất vì sự phát triển chung của tỉnh, của đất nước; tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa chuyên viên trong Cơ quan Văn phòng và giữa các chuyên viên trong Văn phòng với chuyên viên các sở, ngành, địa phương trong công tác tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được giao; luôn đề cao thái độ ứng xử, văn hóa công vụ, văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức trong quan hệ giao tiếp, xử lý công việc liên quan đến doanh nghiệp và người dân; phấn đấu năm 2022, Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được công nhận danh hiệu “Cơ quan kiễu mẫu”.

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng UND tỉnh cũng đã ký kết giao ước

thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Tại hội nghị, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Thi- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao Huân Chương Lao động hạng Ba cho 1 cá nhân; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang trao Giấy khen của Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho 3 cá nhân.

Tiếp đó, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng UND tỉnh cũng đã ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

 

<

Tin mới nhất

Báo cáo dự thảo Đề án nhập huyện Đông Sơn vào TP. Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc TP....(01/08/2022 11:29 SA)

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2022.(26/07/2022 7:48 CH)

Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, giáo dục của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh.(26/07/2022 9:38 SA)

Bế mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp...(22/07/2022 5:23 CH)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành...(22/07/2022 7:57 SA)

Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng...(21/07/2022 7:26 SA)

Hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị (khóa XIII). (19/07/2022 4:40 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ tám.(13/07/2022 4:36 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°