Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương (khóa XIII) và các nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX mới ban hành.

Đăng ngày 11 - 01 - 2022
100%

Ngày 11/1/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kết luận, Quy định, Kế hoạch của Trung ương Đảng (khóa XIII) và các Nghị quyết, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; ĐBQH chuyên trách thuộc đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến tại 798 điểm cầu, từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố và mở rộng đến xã, phường, thị trấn, thôn, phố với hơn 30.000 đại biểu tham dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trực tiếp quán triệt, triển khai Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Quán triệt, triển khai Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01-12-2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh quán triệt, triển khai Kết luận số 14-NQ/TW ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Quán triệt, triển khai Quy định số 41-QĐ/TW ngày 03-11-2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Tiếp đó, các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21 KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Quán triệt, triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 14 NQ/TW ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên triển khai các Nghị quyết tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt, triển khai Kết luận số 12-KL/TW ngày 12-8-2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 12-KL/TW.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Kết luận số 13 KL/TW ngày 16-8-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 13-KL/TW; Quán triệt, triển khai Kết luận số 15-KL/TW ngày 30-9-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 15-KL/TW.

Đồng chí Lê Đức Giang- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, triển khai Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25-9-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW.

Đồng chí Mai Xuân Liêm- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10-11-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và triển khai Kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh.

Đồng chí Đào Xuân Yên- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch số 46-KH/TU ngày 15-12-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương (khóa XIII) và các nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIX).

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên triển khai Nghị quyết tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, học tập và thống nhất cao với các kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng đạt kết quả cao, đồng chí lưu ý một số vấn đề để các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới, đó là:  Các cấp ủy, tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc các nội dung văn bản được quán triệt, triển khai tại hội nghị, coi đây là những cẩm nang quan trọng để tổ chức thực hiện thật tốt nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.  Trong đó, cần nắm thật vững những quan điểm lớn, những nội dung cơ bản được truyền đạt, đặc biệt là những nội dung cốt lõi trong Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương để đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn bộ tỉnh.

Trên cơ sở các quy định của Đảng và kết quả của hội nghị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức, các cấp ủy, tổ chức phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt kết luận của Ban Chấp hành Trung ương và các quy định, kết luận, kế hoạch của Bộ Chính trị, các nghị quyết, kết luận của Ban Bí thư, nghị quyết, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo tinh thần thiết thực, hiệu quả, khắc phục triệt để bệnh hình thức.  Các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương cần nghiên cứu tổ chức quán triệt phù hợp với tình hình thực tế ở cấp mình, địa phương, đơn vị mình. Các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương cần xây dựng kế hoạch hành động, chương trình hành động để thực hiện các kết luận, các nghị quyết, kiên quyết khắc phục tình hành dập khuôn, sao chép chương trình, kế hoạch hành động của cấp trên hoặc xây dựng một cách hình thức chung chung, sơ lược, đối phó. 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, đổi mới nội dung, phương thức chuyển tải thông tin, tuyên truyền những nội dung cơ bản đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng, 75 năm Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa; mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong toàn bộ tỉnh. Qua đó để kịp thời phát hiện, nêu gương những địa phương, đơn vị làm tốt, nhân rộng, những cái kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, điển hình tốt trong quá trình học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện.  Đồng thời phê phán những địa phương, đơn vị làm chưa tốt.

Việc thực hiện các kết luận, các chỉ thị, các nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải đặt trong mối quan hệ tổng thể, đồng bộ, thống nhất với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các nghị quyết khác. Trước mắt, phải gắn vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cảu năm 2022 ngay từ tháng đầu, quý đầu; phải kiểm soát an toàn, sống thích ứng linh hoạt với  dịch COVID-19…Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân cần phải nâng cao ý thức, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền để thực hiện thành công “mục tiêu kép”,  thực hiện tốt công tác tiêm chủng và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID -19; thực hiện nghiêm công tác phòng chống cháy nổ; tuyên truyền vận động người dân không đốt pháo trong dịp Tết đến, xuân về. Các cấp ủy, chính quyền địa phương cần phải quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để cho Nhân dân vui xuân đón Tết trong không khí vui tươi- an toàn- lành mạnh -tiết kiệm -nghĩa tình. 

Đồng chí nêu rõ: Ngay sau hội nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được phân công phụ trách các đảng bộ trực thuộc các sở, ngành phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc quán triệt, học tập và cho ý kiến vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện ở Đảng bộ mình phụ trách. Các Ban, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải chủ động nghiên cứu để tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thể chế hóa, cụ thể hóa các quy định của Ban Chấp hành Trung ương thành các quy định của tỉnh để lãnh đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Các huyện, thị, thành ủy, đảng viên trực thuộc phải phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, các đồng chí cấp ủy viên  có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra các chi bộ, đảng bộ cấp dưới trong việc xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt và việc xây dựng kế hoạch hành động thực hiện. Các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh hả phổ biến, quán triệt đến đoàn viên, hội viên. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các cơ quan có liên quan giúp cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cùng với việc thực hiện các nội dung quan trọng khác.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí khẳng định: Việc ban hành và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng là một trong những phương thức lãnh đạo hàng đầu của Đảng. Công tác học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đưa nhanh các chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất trong đề đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng.

Để các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng đi vào cuộc sống, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Điều quan trọng là việc tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, các địa phương, đây chính là thước đo năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của tập thể cấp ủy, của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị cần được các cấp, các ngành xác định rõ và quyết tâm trong việc đưa các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy vào thực tiễn cuộc sống.

Phát huy những kết quả, thành tích đạt được trong những năm vừa qua, đồng chí tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả; Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ thực hiện thành công các chỉ thị, kết luận, quy định, kế hoạch của Trung ương khóa XIII và các nghị quyết, kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

 

<

Tin mới nhất

Hội nghị trực tiếp và trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu...(30/06/2022 5:59 CH)

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2022: 6 tháng đầu năm kinh tế tăng trưởng cao,...(24/06/2022 8:18 SA)

Công bố kết quả Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Thanh Hóa.(23/06/2022 7:39 SA)

Thanh Hóa: Gặp mặt các cơ quan báo chí Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.(17/06/2022 11:09 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 triển khai Đề án 06 về...(16/06/2022 8:07 SA)

Phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 6 năm 2022(15/06/2022 10:31 SA)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương, hoa kỷ niệm 50 năm ngày các giáo viên, học sinh hy sinh...(14/06/2022 9:05 SA)

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa khóa X, nhiệm kỳ 2022 – 2027.(08/06/2022 2:54 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°