Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chủ trì họp cho ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đăng ngày 02 - 04 - 2021
100%

Sáng ngày 02/4/2021, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (nội dung về lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại).

Đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo tại Hội nghị.

Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, bảo đảm triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội.

Nội dung Chương trình nêu rõ, cần tổ chức thực hiện có hiệu quả 03 đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gồm: (1)Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với việc xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thông thoáng, lành mạnh, công bằng, hấp dẫn cho thu hút đầu tư vào tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; huy động và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực cho phát triển, nhất là nguồn lực đất đai, tài nguyên, tài chính. (2) Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ  các ngành kinh tế trọng điểm, các trụ cột tăng trưởng của tỉnh, gắn với triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế giai đoạn 2021 - 2025. Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, lựa chọn những chương trình đào tạo tiên tiến, gắn với chuẩn đầu ra, trang bị cho người lao động những kỹ năng, kiến thức và công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, phục vụ nhân lực cho các ngành kinh tế của tỉnh. Thực hiện lồng ghép xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội với việc triển khai thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng giai đoạn 2021 - 2025. (3)Tập trung huy động tối đa và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo sự kết nối giữa các trung tâm kinh tế động lực, các hành lang kinh tế và các vùng, miền trong tỉnh; ưu tiên nguồn lực để đầu tư các dự án trọng điểm về giao thông, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, hạ tầng điện, thủy lợi, cấp thoát nước, các thiết chế văn hóa, thể thao và các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu; tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Dự thảo Chương trình hành động đưa ra các mục tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực và nhiệm vụ là Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng các chương trình, dự án, cơ chế, chính sách thực hiện các nhiệm vụ trên từng lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác đối ngoại. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được giao xây dựng dựng chương trình, đề án, cơ chế, chính sách… phải tập trung triển khai thực hiện, bảo đảm đạt chất lượng.

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Về kinh tế, yêu cầu chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 11% trở lên. GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 5.200 USD trở lên. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP năm 2025: Nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 5,9%; công nghiệp - xây dựng chiếm 53,8%; dịch vụ chiếm 30,5%; thuế sản phẩm chiếm 9,8%. Tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 10% trở lên. Kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt 8 tỷ USD…

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, góp ý vào dự thảo, phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Những nội dung, phần việc, nhiệm vụ trong Chương trình hành động phải bám sát nội dung Chương trình hành động số 04-CTr/TU  ngày 18/12.2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; nghiên cứu bổ sung những nhiệm vụ chưa đặt ra trong Chương trình hành động số 04-CTr/TU, song các nhiệm vụ phải bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đưa ra và phải phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Thanh Hoá.

Về bố cục dự thảo, thống nhất bổ sung nội dung về công tác đối ngoại và giao Sở Ngoại vụ tham mưu xây dựng nội dung này với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời lưu ý, những nội dung trong dự thảo và phụ lục của dự thảo phải có sự đồng nhất với nhau. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung xây dựng đề án về chuyển đổi số với 3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số đưa vào dự thảo Chương trình hành động. Đây là nhiệm vụ lớn và là một trong những ưu tiên hàng đầu của tỉnh.

Trên cơ sở những góp ý trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu tối đa các ý kiến hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động, đồng thời tiếp tục xin ý kiến góp ý của các sở, ngành bằng văn bản để hoàn chỉnh dự thảo Chương trình. Ngay sau đó, UBND tỉnh sẽ họp cho ý kiến, hoàn thiện trước ngày 13/4/2021 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

 

<

Tin mới nhất

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 4 năm 2021.(15/04/2021 8:34 SA)

Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, đồng hành cùng sự phát...(12/04/2021 8:19 SA)

Quý I năm 2021, Thanh Hóa thực hiện “mục tiêu kép” đạt nhiều kết quả tích cực(10/04/2021 8:48 CH)

Đồng chí Phạm Minh Chính giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ(05/04/2021 6:09 CH)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I; nhiệm vụ trọng tâm công...(04/04/2021 8:47 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chủ trì họp cho ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của...(02/04/2021 3:44 CH)

Ngài Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam thăm và làm việc tại tỉnh...(29/03/2021 9:03 CH)

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại Thanh Hóa.(23/03/2021 4:39 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°