Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đăng ngày 28 - 12 - 2021
100%

Ngày 28/12/2021, tại Trung tâm hội nghị tỉnh 25B (TP. Thanh Hóa) đã diễn ra Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Doan- nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam; Đỗ Trọng Hưng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Hội khuyến học Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và 290 đại biểu tiêu biểu.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ IV (2016-2021), ở cả ba cấp Hội đã phấn đấu vượt bậc nên các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu do Đại hội IV đề ra đều đạt và vượt, tăng cao so với nhiệm kỳ trước. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong tỉnh tiếp tục phát triển toàn diện, rộng khắp, mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân nên được người dân đồng tình hưởng ứng và tham gia tích cực.

Các hoạt động khuyến học đã góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp dân cư về việc học, tích cực tham gia các hình thức học tập, tham gia xã hội hóa và thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục - đào tạo; tác động có hiệu quả vào duy trì và ổn định quy mô, tạo thêm nhiều điều kiện để xây dựng trường chuẩn quốc gia, khuyến khích dạy giỏi, học giỏi, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đóng góp vào nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài phục vụ xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, làm giàu và phát triển kinh tế - xã hội được MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân tin nhiệm, được Trung ương Hội và các cấp ủy Đảng, chính quyền đánh giá cao.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Với chủ đề “Phát huy truyền thống hiếu học và những thành tựu đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX”, Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra  phương hướng chung là: Quán triệt đầy đủ và sâu sắc những mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục -đào tạo trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiếp cận cách mạng công nghiệp lần thứ tư và đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện con người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ chương trình chuyển đổi số quốc gia. Phát huy truyền thống hiếu học và những thành tựu đã đạt được cùng với sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập thành phong trào toàn dân góp phần đưa Thanh Hóa trở thành một trong các tỉnh dẫn đầu cả nước vào năm 2025.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được mà Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa đạt được trong 5 năm qua với nhiều thành tích nổi bật và  được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Toàn cảnh Đại hội.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh: Với tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, Đại hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ thành công tốt đẹp, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển.

Tại Đại hội đồng chí Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đã trao Cờ thi đua của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho Hội Khuyến học Tỉnh Thanh Hóa - đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập giai đoạn 1996-2021.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị  trong nhiệm kỳ 2021-2026: Các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh cần đổi mới hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động, tập trung thực hiện tốt các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hoá lần thứ V đã đề ra. Đồng thời gợi mở 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới là: Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong tình hình mới; trọng tâm là Kết luận số 49-KL/TW ngày 10-5-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25-5-2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2021-2030”, để cụ thể hóa thành nội dung hoạt động phù hợp với nhiệm vụ, chức năng công tác hội.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan phát biểu tại Đại hội.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Từ đó tích cực, chủ động tham gia hưởng ứng các hoạt động do Hội tổ chức phát động, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài, xây dựng và phát triển người Thanh Hóa tốt đẹp trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế.

Thứ hai, chăm lo xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở hội vững mạnh toàn diện, nhất là trong cộng đồng dân cư, trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, trong các đơn vị lực lượng vũ trang,... qua đó đẩy mạnh phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời sôi nổi, rộng khắp trong toàn tỉnh. Thực hiện tốt các phong trào khuyến học, khuyến tài với đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, bồi dưỡng nhân tài, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới. Các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt trong liên kết, phối hợp, thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đa dạng các loại hình học tập trong các nhà trường, gia đình, dòng họ, khu dân cư, phát huy hiệu quả hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng để mọi người dân, nhất là những người lớn tuổi có cơ hội được học tập thường xuyên.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác khuyến học, khuyến tài. Hội Khuyến học các cấp cần tiếp tục làm tốt công tác tư vấn, phản biện xã hội; tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền xây dựng và triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực trong và ngoài tỉnh để đẩy mạnh xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài; tiếp tục phát động các cuộc vận động, các phong trào thi đua về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình “sóng và máy tính cho em” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các mô hình, điển hình, các nhân tố mới về học tập và xây dựng xã hội học tập, những tấm gương sáng về học tập, những gia đình, dòng họ, khu dân cư, đơn vị hiếu học tiêu biểu, những tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Thứ tư, các cấp hội cần phối hợp chặt chẽ với các ngành Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội đa dạng hóa các phương thức học tập dựa theo mô hình giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, kết hợp giữa học trực tuyến với học trực tiếp, lấy "tự học làm cốt". Theo đó, cần đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng, cách thức hỗ trợ giáo dục trong các nhà trường với nhiều cách làm phong phú và sinh động hơn, nhất là trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; vừa phải quan tâm hỗ trợ các trang thiết bị, đồ dùng học tập, xây dựng các phòng học cho học sinh vùng khó khăn, trao học bổng cho học sinh, sinh viên học tốt và thưởng cho giáo viên dạy giỏi, vừa phải đặc biệt quan tâm tới việc tự học, học qua hình thức trực tuyến. Tiếp tục đẩy mạnh các hình thức đào tạo vừa làm vừa học, đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn để giúp người lao động, đặc biệt là lao động nông thôn, người khuyết tật, người nội trợ, người cao tuổi dễ dàng tiếp cận với giáo dục nghề nghiệp...

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trao Hội Khuyến học tỉnh Bức trướng với dòng chữ: “Phát huy truyền thống hiếu học, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần xây dựng Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh.”

Thứ năm, khuyến học, khuyến tài là nhiệm vụ hết sức quan trọng, yêu cầu học tập, nâng cao trình độ là nhu cầu cần thiết để bảo đảm sự phát triển toàn diện của con người và xã hội. Tôi đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, tích cực tham gia học tập thường xuyên, học tập suốt đời, để nâng cao trình độ, phục vụ công tác, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc.

Nhân dịp này, thay mặt  Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trao Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa Bức trướng với dòng chữ: Phát huy truyền thống hiếu học, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần xây dựng Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh.

Trên tinh thần tập trung dân chủ Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 với 69 đồng chí. Đồng chí Vương Văn Việt tái cử chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

 

<

Tin mới nhất

Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hoá tổ chức Hội nghị sơ kết công tác...(09/08/2022 7:27 SA)

UBND tỉnh họp nghe báo cáo một số chính sách khuyến khích phát triển du lịch tỉnh Thanh Hoá đến...(28/07/2022 8:54 SA)

Hội nghị sơ kết hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm 2022.(28/07/2022 8:35 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ, huyện Đông Sơn.(28/07/2022 8:31 SA)

Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; biểu dương người có...(27/07/2022 11:16 SA)

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mẹ Việt Nam Anh hùng và...(26/07/2022 2:54 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn viếng các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Hà Giang(22/07/2022 1:37 CH)

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và...(20/07/2022 8:37 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°