UBND huyện Hà Trung thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung

Đăng ngày 19 - 11 - 2021
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn(28/11/2021 2:33 CH)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn(28/11/2021 2:32 CH)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn(28/11/2021 2:31 CH)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Đông Minh, huyện Đông Sơn(28/11/2021 2:30 CH)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn(28/11/2021 11:17 SA)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn(28/11/2021 11:16 SA)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn(28/11/2021 11:15 SA)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Đông Minh, huyện Đông Sơn(26/11/2021 1:31 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°