Thanh Hóa ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Cổng thông tin phòng, chống Covid-19 tỉnh

Đăng ngày 26 - 10 - 2021
100%

Ngày 22/10/2021,UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Cổng thông tin phòng, chống Covid-19 tỉnh

 

QUY CHẾ
Quản lý, vận hành và sử dụng
Cổng thông tin phòng, chống

Covid-19 tỉnh Thanh Hóa

(Kèm theo Quyết định số: 4168/QĐ-UBND ngày      tháng      năm2021

của UBND tỉnh Thanh Hóa)
 

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định hoạt động quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống Cổng thông tin phòng, chống Covid-19 tỉnh Thanh Hóa; bao gồm việc cung cấp, cập nhật thông tin, quy trình cung cấp, xử lý thông tin, chế độ tổng hợp, báo cáo và trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện); Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; UBND các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là UBND cấp xã); Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là TTYT cấp huyện); Trạm y tế các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là TYT cấp xã) và các đơn vị, cá nhân liên quan trong việc quản lý, vận hành và sử dụng Cổng thông tin phòng, chống Covid-19 tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã.

2. Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 các cấp.

3. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; TTYT cấp huyện; TYT cấp xã; các bệnh viện công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

4. Các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, vận hành, sử dụng Cổng thông tin phòng, chống Covid-19 tỉnh Thanh Hóa.

Điều 3. Nguyên tắc trong việc quản lý, vận hành và sử dụng

1. Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan. Đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan, trung thực và chính xác. Bảo đảm an toàn thông tin trong việc gửi, chuyển, lưu trữ, cập nhật và công khai thông tin trên Cổng thông tin phòng, chống Covid-19 tỉnh.

2. Đảm bảo mục tiêu hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin phòng, chống Covid-19 tỉnh; nâng cao chất lượng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch của chính quyền các cấp.

3. Chủ động, tích cực thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, không trùng lặp, chồng chéo nhiệm vụ trong quản lý và thực thi công vụ giữa các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

4. Cổng thông tin phòng, chống Covid-19 tỉnh Thanh Hóa là kênh thông tin chính thức của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo tỉnh); đảm bảo vai trò là điểm tiếp nhận, phân tích và tổng hợp dữ liệu từ các đơn vị bao gồm: các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, TTYT cấp huyện, TYT cấp xã và các đơn vị liên quan. Người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Ban chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh về cung cấp thông tin, dữ liệu theo quy định.

 

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN

 

Điều 4. Quản lý Cổng thông tin phòng, chống Covid-19 tỉnh

Cổng thông tin phòng, chống Covid-19 tỉnh Thanh Hóa do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý và được triển khai theo mô hình tập trung, máy chủ đặt tại Trung tâm dữ liệu và điều hành an toàn, an ninh mạng của tỉnh.

Điều 5. Tên miền và định dạng tài khoản sử dụng

1. Cổng thông tin phòng, chống Covid-19 tỉnh Thanh Hóa có tên miền truy cập là: https://covid19.thanhhoa.gov.vn

2. Tên tài khoản sử dụng Cổng thông tin phòng, chống Covid-19 tỉnh được đặt theo quy định là tên viết tắt của đơn vị.

3. Mỗi đơn vị được cấp 01 tài khoản; tài khoản sử dụng được cấp và thu hồi theo quy định. Các đơn vị được cấp tài khoản có trách nhiệm quản lý và sử dụng tài khoản để cập nhật thông tin theo thẩm quyền được phân công.

Điều 6. Các thông tin trên Cổng thông tin phòng, chống Covid-19 tỉnh

1. Cung cấp các thông tin liên quan đến các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch của các cấp, các ngành.

2. Thông tin về bản đồ kiểm soát tình hình dịch bệnh của các địa phương trong tỉnh.

3. Thông tin về các khu cách ly tập trung của tỉnh.

4. Thông tin về các điểm cung cấp hàng hóa thiết yếu trực tuyến.

5. Cung cấp các thông tin liên quan đến tình hình diễn biến dịch trên địa bàn tỉnh thông qua việc hiển thị dưới dạng số liệu và biểu đồ.

6. Kênh tương tác, phản ánh với người dân thông qua các công cụ: Phản ánh, kiến nghị; Đăng ký về quê; Kênh Zalo của Ban chỉ đạo…

7. Cung cấp thông tin có liên quan khác như: hệ thống camera, đăng ký tiêm chủng, đăng ký mã QR, quản lý xét nghiệm….

Điều 7. Quy định về thời gian cập nhật thông tin

1. Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm cập nhật các thông tin có liên quan đến diễn biến tình hình dịch bệnh mỗi ngày 02 lần (hai) vào lúc 08h00 và 16h00.

2. Các đơn vị được cấp tài khoản có trách nhiệm cập nhật các thông tin do đơn vị mình quản lý theo thẩm quyền vào hệ thống ngay khi có biến động số liệu.

Điều 8. Lưu trữ thông tin

Việc lưu trữ thông tin của Cổng thông tin phòng, chống Covid-19 tỉnh Thanh Hóa được thực hiện theo quy định pháp luật về Lưu trữ và các quy định quản lý nhà nước khác có liên quan.

Điều 9. Tạo lập, quản lý và bảo mật thông tin tài khoản

1. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tạo lập tài khoản cho các đơn vị và bàn giao tài khoản, hướng dẫn việc cập nhật thông tin lên Cổng thông tin phòng, chống Covid-19 tỉnh theo thẩm quyền của các đơn vị được giao.

2. Các đơn vị được cấp tài khoản có trách nhiệm quản lý, bảo mật thông tin tài quản được cấp và chịu trách nhiệm nếu để lộ thông tin tài khoản của đơn vị mình.

 

Chương III
 QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

 

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chủ trì quản trị, vận hành kỹ thuật hệ thống thông suốt; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho Cổng thông tin phòng, chống Covid-19 tỉnh.

2. Hướng dẫn, hỗ trợ giải đáp các vướng mắc của các đơn vị về kỹ thuật trong quá trình sử dụng Cổng thông tin phòng, chống Covid-19 tỉnh; tích hợp Cổng thông tin phòng, chống Covid-19 tỉnh vào Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh Thanh Hóa.

3. Chỉ đạo công tác truyền thông Cổng thông tin phòng, chống Covid-19 tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để người dân nắm rõ tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn một cách chính thống.

4. Xây dựng kinh phí duy trì hoạt động, nâng cấp Cổng thông tin phòng, chống Covid-19 tỉnh đáp ứng yêu cầu trong từng giai đoạn của tỉnh.

5. Phối hợp với Sở Y tế bổ sung, hướng dẫn việc cung cấp các số liệu để cập nhật lên Cổng thông tin Covid-19 tỉnh, phục công tác chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo tỉnh.

6. Bàn giao tài khoản cho các đơn vị để cập nhật thông tin, số liệu, dữ liệu.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Chịu trách nhiệm tổ chức cập nhật thông tin, tình hình dịch bệnh và các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 lên Cổng thông tin phòng, chống Covid-19 tỉnh Thanh Hóa, bảo đảm chính xác và chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh đối với các thông tin cung cấp. Báo cáo theo yêu cầu đột xuất, định kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh về tình hình cập nhật, xử lý thông tin của Cổng thông tin phòng, chống Covid-19 tỉnh.

2. Phân công Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và các đơn vị trực thuộc tổng hợp, cập nhật và chịu trách nhiệm về tính chính xác, toàn vẹn, nhất quán số liệu của của đơn vị mình trên hệ thống Cổng thông tin phòng, chống Covid-19 tỉnh. Theo dõi, đôn đốc, giám sát các đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo số liệu được cập nhật thường xuyên theo định kỳ hoặc khi có biến động.

3. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin phòng, chống Covid-19 tỉnh Thanh Hóa, thực hiện việc giải quyết các nhiệm vụ được giao theo quy định.

4. Chỉ đạo TTYT cấp huyện chủ động rà soát các thông tin dữ liệu trên hệ thống thuộc địa bàn phụ trách, đảm bảo chính xác, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, phòng chống dịch Covid-19; hàng ngày cập nhật số liệu về tình hình diễn biến dịch, thông tin bệnh nhân trên địa bàn… và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu cung cấp trên hệ thống.

5. Tiếp nhận, trả lời, xử lý các phản ánh, kiến nghị từ hệ thống Tổng đài tự động (Robot Call) phục vụ phòng chống Covid-19 của tỉnh.

6. Phối hợp cập nhật thông tin các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo phân công, phân cấp quản lý thuộc trách nhiệm trên hệ thống.

Điều 12. Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

            Phối hợp cập nhật thông tin các khu cách ly tập trung do Quân đội quản lý và chịu trách nhiệm về tính chính xác, toàn vẹn, nhất quán của số liệu của đơn vị mình trên hệ thống.

 

Điều 13. Trách nhiệm của Công An tỉnh

            Phối hợp cập nhật số liệu các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn, cung cấp kịp thời các thông tin xử lý về các hoạt động lợi dụng tình hình dịch bệnh vi phạm pháp luật, an toàn, an ninh trật tự và chịu trách nhiệm về tính chính xác, toàn vẹn, nhất quán của số liệu của đơn vị mình trên hệ thống.

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Công Thương

Phối hợp cập nhật thông tin các điểm kinh doanh hàng hóa, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phân công, phân cấp quản lý trên hệ thống, đảm bảo chính xác, phục vụ kịp thời nhu cầu thiết yếu của người dân, công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch bệnh và chịu trách nhiệm về tính chính xác, toàn vẹn, nhất quán số liệu của đơn vị mình trên hệ thống.

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp cập nhật thông tin về tình hình, kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và chịu trách nhiệm về tính chính xác, toàn vẹn, nhất quán số liệu của đơn vị mình trên hệ thống.

Điều 16. Trách nhiệm của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh

            1. Rà soát các thông tin dữ liệu trên hệ thống đảm bảo chính xác, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống dịch bệnh.

            2. Cử cán bộ và chịu trách nhiệm rà soát, cập nhật định kỳ số liệu tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19, số người trở về từ vùng dịch phải cách ly y tế của các Trung tâm y tế, các điểm xét nghiệm đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đưa lên hệ thống.

Điều 17. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

1. Chịu trách nhiệm thu thập và cập nhật dữ liệu thông tin liên quan chính xác, kịp thời, đúng định dạng theo tiêu chuẩn. Định kỳ cập nhật số liệu theo quy định hoặc ngay sau khi có sự thay đổi đối với dữ liệu mặc định. Căn cứ tình hình thực tế, phối hợp tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc bổ sung các chức năng, số liệu cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch Covid-19. Chịu trách nhiệm về dữ liệu thu thập, cập nhật lên hệ thống Cổng thông tin phòng, chống Covid-19 tỉnh theo cấu trúc dữ liệu được quy định. Đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện cập nhật thông tin, dữ liệu đã thu thập lên Cổng thông tin phòng, chống Covid-19 tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan khắc phục và xử lý thông tin theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Cung cấp đầu mối cập nhật thông tin thuộc trách nhiệm đơn vị trên hệ thống Cổng thông tin phòng, chống Covid-19 tỉnh về Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Phối hợp với đơn vị chủ trì vận hành, quản lý Cổng thông tin phòng, chống Covid-19 tỉnh Thanh Hóa trong triển khai các nội dung:

a) Thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin phòng, chống Covid-19 tỉnh.

b) Chỉ đạo công tác truyền thông Cổng thông tin phòng, chống Covid-19 tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để người dân nắm rõ tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn một cách chính thống.

c) Thường xuyên tổng hợp, trao đổi với đơn vị chủ trì vận hành Cổng thông tin phòng, chống Covid-19 tỉnh Thanh Hóa các thông tin, kịp thời khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong quá trình giải quyết các nhiệm vụ được giao theo quy định.

Điều 18: Trách nhiệm của Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Tăng cường truyền thông, định kỳ đưa tin bài về Cổng thông tin phòng, chống Covid-19 tỉnh Thanh Hóa để người dân nắm rõ tình hình diễn biễn dịch bệnh trên địa bàn một cách chính thống, qua đó tạo các hiệu ứng lan toả rộng rãi trong cộng đồng.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 19. Chế độ báo cáo

Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu, Sở Y tế tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 20. Điều khoản thi hành

1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình tổ chức hoạt động, Sở Thông tin và Truyền thông (đơn vị quản trị, vận hành) phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan cập nhật, hoàn thiện Cổng thông tin phòng, chống Covid-19 tỉnh, đảm bảo hoạt động hiệu quả.

3. Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện các nội dung quy định trong quy chế này; chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện của ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh hoặc quy định chưa phù hợp, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và đơn vị, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

<

Tin mới nhất

Ngày làm việc thứ hai, phiên họp thường kỳ tháng 11-2021(28/11/2021 10:37 CH)

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 11/2021.(26/11/2021 9:31 CH)

Thanh Hóa: Phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý,...(22/11/2021 4:08 CH)

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế làm việc với BTV Tỉnh ủy.(16/11/2021 3:35 CH)

Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai một số Quyết định, Chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy.(06/11/2021 2:40 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thị xã Nghi Sơn(04/11/2021 1:55 CH)

Quốc hội khóa XV thảo luận trực tuyến về các Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc...(27/10/2021 4:28 CH)

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 năm 2021: Thanh Hóa được đánh giá dịch COVID-19 ở cấp độ...(27/10/2021 3:09 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°