UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021.

Đăng ngày 06 - 01 - 2021
100%

Ngày 01/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021.

Ảnh minh họa

Năm 2021 được UBND tỉnh thống nhất chủ đề của năm là: “Năm thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

Với phương châm hành động: Kỷ cương – Sáng tạo – Hành động – Trách nhiệm – Hiệu quả.

Kế hoạch hành động nêu rõ, năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025; là năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, tạo tiền đề và nền tảng vững chắc cho thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2016 - 2020; dự báo sát đúng tình hình, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 mà Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh đã đề ra; đồng thời, tập trung thực hiện tốt các chương trình, đề án trong Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2021 và một số nội dung chi tiết trong Kế hoạch.

Xem nội dung chi tiết tại đây

 

<

Tin mới nhất

Chủ tịch UBND tỉnh thăm một số mô hình vườn cây ăn quả và khảo sát chiến khu Ngọc Trạo trên địa...(15/01/2021 8:52 CH)

Hội nghị tổng kết ngành Khoa học Công nghệ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.(15/01/2021 3:36 CH)

UBND tỉnh họp nghe báo cáo dự thảo Quyết định ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản cát, sỏi lòng...(15/01/2021 3:10 CH)

UBND tỉnh làm việc trực tuyến với Đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Châu Á.(12/01/2021 10:06 SA)

Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2020, nhiệm vụ năm 2021.(12/01/2021 10:03 SA)

Bưu điện tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021.(11/01/2021 10:56 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các dự án xử lý rác thải tại thị xã Bỉm Sơn và huyện Đông Sơn.(09/01/2021 7:45 SA)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm làm việc với Đoàn doanh nghiệp ASHICO-SNP-MOL về Dự án đầu...(08/01/2021 7:26 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°