Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân (Đợt 1)

Đăng ngày 24 - 03 - 2020
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa(27/05/2020 10:01 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương(27/05/2020 8:11 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn(26/05/2020 8:07 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh(26/05/2020 8:05 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Minh Lộc, huyện Hâu Lộc; Đông Nam, huyện Đông Sơn(26/05/2020 7:59 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Xuân Khang, huyện Như Thanh(26/05/2020 7:57 SA)

Thông báo đính chính phụ lục đính kèm tại thông báo số 37/TB-ĐGLS ngày 05/5/2020(25/05/2020 9:44 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc; xã Triệu Thành,...(25/05/2020 9:33 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°