Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa

Đăng ngày 24 - 03 - 2020
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo tạm dừng đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa(30/03/2020 9:41 SA)

Thông báo về việc đính chính thông báo số 27/TB-ĐGLS ngày 21/3/2020(30/03/2020 9:38 SA)

Thông báo tạm dừng đấu giá quyền sử dụng đất ở tại MBQH số 29, 30, 31 thuộc xã Quảng Văn, huyện...(30/03/2020 9:35 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn(30/03/2020 9:14 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc(27/03/2020 11:16 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Quảng Tâm, Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa(27/03/2020 11:14 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nga Liên, huyện Nga Sơn(26/03/2020 1:24 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nga Liên, huyện Nga Sơn(25/03/2020 9:46 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°