Thông báo đính chính thông tin đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nga Văn, huyện Nga Sơn

Đăng ngày 18 - 02 - 2020
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo tạm hoãn cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa(04/04/2020 12:12 CH)

Thông báo tạm dừng cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân(04/04/2020 12:10 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa(03/04/2020 9:41 SA)

Thông báo tạm dừng thực hiện việc đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Khánh, thành...(01/04/2020 10:02 SA)

Thông báo tạm dừng đấu giá tại các xã: Quảng Tâm, Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa(01/04/2020 10:00 SA)

Thông báo tạm dừng đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Xuân Lộc, Vân Sơn, Bình Sơn, huyện Triệu...(01/04/2020 9:50 SA)

Thông báo tạm hoãn cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nga Trung, huyện Nga Sơn(01/04/2020 9:48 SA)

Thông báo tạm dừng cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nga Phượng, huyện Nga Sơn và xã Xuân...(01/04/2020 9:47 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°