Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc; xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân

Đăng ngày 21 - 11 - 2020
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương(30/11/2020 10:16 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn(27/11/2020 11:27 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất do Công ty đấu giá hợp danh HLC ban hành(27/11/2020 10:49 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc(26/11/2020 8:26 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân(26/11/2020 8:25 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung(26/11/2020 8:24 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn(26/11/2020 8:23 SA)

Thông báo hoãn đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa(26/11/2020 8:22 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°