Thông báo đấu giá tài sản đã tháo dỡ thuộc công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đình Gia Miêu, xã Hà Long, huyện Hà Trung

Đăng ngày 15 - 11 - 2019
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá tài sản do Công ty đấu giá Hợp Danh Năm Châu ban hành(06/07/2020 9:11 SA)

Thông báo đấu giá tài sản do Công ty Hợp Danh Hoàng Anh ban hành(03/07/2020 10:08 SA)

Thông báo đấu giá tài sản do Công ty Hợp Danh Hoàng Anh ban hành(02/07/2020 8:22 SA)

Thông báo đấu giá tài sản do Công ty đấu giá Hợp Danh Năm Châu ban hành(01/07/2020 9:03 SA)

Thông báo đấu giá tài sản do Công ty đấu giá Hợp Danh Năm Châu ban hành(28/06/2020 4:15 CH)

Thông báo đấu giá tài sản do Công ty đấu giá Hợp Danh Năm Châu ban hành(26/06/2020 8:45 SA)

Thông báo đấu giá tài sản do Công ty đấu giá Hợp Danh Thanh Hóa ban hành(24/06/2020 9:36 SA)

Thông báo đấu giá tài sản do Công ty đấu giá Hợp Danh Năm Châu ban hành(16/06/2020 4:30 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°