Thông báo mời quan tâm và danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư mới phía Tây Bắc đường Cầu Kè, huyện Thọ Xuân.

Văn bản đề nghị đăng tải Thông báo mời quan tâm ...

Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất ...

Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư mới phía Tây Bắc đường Cầu Kè, huyện Thọ Xuân.