Bảng giá đất thời kỳ 2015-2019

Quy định Bảng giá đất thời kỳ 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.