UBND huyện Hà Trung lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Hà Thái, huyện Hà Trung

Kích vào đây để xem nội dung chi tiết...