UBND huyện Đông Sơn thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại điểm dân cư Đồng Nếp, thôn Phúc Triền 1, xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn

Kích vào đây để xem nội dung chi tiết...