Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh

Ngày 17/11/2023, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 17449/UBND-NN về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để chủ động ngăn chặn có hiệu quả bệnh Dại bùng phát trên địa bàn tỉnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở: Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan, tập trung nguồn lực để tổ chức thực hiện quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dại theo quy định của Luật Thú y, Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, tổ chức triển khai có hiệu quả, đạt được các mục tiêu của Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022 - 2030 tại Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 11/CTTTg ngày 21/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại; chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 17/01/2022 về Phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2030, Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 28/4/2023 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại và các văn bản hướng dẫn của ngành Nông nghiệp và PTNT, ngành Y tế.

Thông tin chi tiết, xem tại đây.

Xuân Nghĩa