UBND huyện Đông Sơn thông báo đính chính phụ lục chấm điểm kèm kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại điểm dân cư phía Tây Bắc đường tỉnh lộ 517, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn

Kích vào các đường link sau đây để xem nội dung chi tiết:

Thông báo của UBND huyện Đông Sơn...

Phụ lục đính kèm theo thông báo...