Thông báo việc lấy ý kiến đóng góp về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hà Trung

Kích vào các liên kết sau để xem nội dung chi tiết ...

Thông báo lấy ý kiến đối với hồ sơ quy hoạch sử dụng đất của huyện Hà Trung

Báo cáo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hà Trung