Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới quý III năm 2022.

Sáng ngày 23/9/2022, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp, với chuyên đề: "Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hoá giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và cơ quan cấp tỉnh. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với 592 điểm cầu trên toàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Phòng - Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề: "Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hoá giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Phòng nêu rõ: Tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hiện đại đã trở thành giá trị truyền thống, tinh thần quý báu của Nhân dân các dân tộc Thanh Hóa, vì vậy cần phải tiếp tục khơi dậy để xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2025 nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước.

Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Phòng truyền đạt chuyên đề tại Hội nghị.

Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Phòng đã phân tích về 35 năm đổi mới đất nước, với sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, sự đồng lòng, nhất trí của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, Thanh Hóa đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các mặt kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, bảo vệ môi trường… Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua, nhất là trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tạo ra thế và lực mới; môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư. Đặc biệt, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh đang cụ thể hóa Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, trong đó khơi dậy, nhân lên, phát huy giá trị, sức mạnh nội sinh, nội lực của tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hiện đại trở thành nguồn phát triển của Thanh Hóa.

Tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hiện đại chỉ có thể được phát huy trên nền tảng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với Nhân dân. Điều này phải được coi là nhân tố có ý nghĩa quyết định trong phát huy có hiệu quả ý chí, khát vọng phát triển của dân tộc. Bởi lẽ, dân có tin vào Đảng, tin vào hệ thống chính trị, tin vào cán bộ, thì họ mới có ý chí, khát vọng phát triển...

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Phòng đã dẫn giải những vấn đề quan trọng trong thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng ở phía Bắc ở Tổ quốc.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng – Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cảm ơn Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Phòng đã dành tình cảm cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Đây là chuyên đề có ý nghĩa rất quan trọng, là sự vận dụng sáng tạo quan điểm về định hướng phát triển đất nước theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Vì vậy, việc nghiên cứu, học tập chuyên đề này là rất có ý nghĩa và thực sự cần thiết.

Để việc học tập chuyên đề đạt kết quả, có tác động mạnh mẽ trong xã hội, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn về những nội dung cốt lõi trong chuyên đề này, để quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn việc thực hiện nội dung chuyên đề với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII và nội dung chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Quang cảnh Hội nghị.

Trên cơ sở nội dung chuyên đề được truyền đạt tại hội nghị, từng cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phải thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương, tự soi, tự sửa, mẫu mực về nhân cách, lối sống, với quyết tâm cao, nỗ lực hành động quyết liệt là góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2025 nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua, nỗ lực cố gắng, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh bằng những việc làm, phần việc cụ thể.

Ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề bằng hình thức phù hợp ở địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và các tổ chức đoàn thể. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng đề cương hướng dẫn việc nghiên cứu học tập chuyên đề. Trong những tháng còn lại của năm 2022, các cấp, các ngành cần phải tập trung cao độ để sơ kết đánh giá chính xác tình hình 9 tháng năm 2022, trên cơ sở đó cần tập trung rất cao cho sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 ở mức cao nhất, tạo tiền đề vững chắc đề thực hiện nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

 

Bích Phương